Od novembra sa musí vyvlastňovať za trhové ceny

Takmer pri každej veľkej stavbe sa u nás hovorí o možnosti vyvlastnenia nehnuteľností pôvodných vlastníkov. Ústava hovorí, že sa tak môže stať iba vo verejnom záujme, len v nevyhnutnej miere a za presne stanovených podmienok.

16. 03. 2004

Zdroj: Roman Pataj, SME

Veľká časť pozemkov sa vyvlastňuje aj pre budovanie diaľnic.

Bratislava - Takmer pri každej veľkej stavbe sa u nás hovorí o možnosti vyvlastnenia nehnuteľností pôvodných vlastníkov. Ústava hovorí, že sa tak môže stať iba vo verejnom záujme, len v nevyhnutnej miere a za presne stanovených podmienok.

Od novembra minulého roku sa vyvlastňuje za trhové ceny. Dovtedy sa náhrada za vyvlastnenie určovala podľa vyhláškových cien, ktoré často nezodpovedali realite, hoci ústava hovorí, že náhrada má byť primeraná. "Bolo to prekonané a trhové ceny boli oveľa vyššie, než za aké štát vyvlastňoval," hovorí Miroslav Hodák z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Naposledy o možnosti vyvlastnenia majetku hovoril primátor Žiliny Ján Slota. V blízkosti jeho mesta bude stavať svoju továreň automobilka Hyundai/Kia. Pozemok, ktorý jej vláda ponúkla, vlastní asi 7-tisíc majiteľov. Všetci o svoju pôdu prídu. Slota ich varoval, že ak nebudú súhlasiť s ponúkanými cenami, príde na rad vyvlastnenie.

O tejto možnosti sa hovorilo aj v Poprade, kde rozširuje svoju továreň spoločnosť Whirpool a časť občanov nesúhlasila s ponúkanými cenami za svoje pozemky. Minister hospodárstva odporučil popradskému primátorovi, aby zoznam týchto ľudí zverejnil.

Občiansky aktivista Richard D r u t a r o v s k ý to považuje za vážny zásah do súkromia. Pripúšťa, že nový zákon určuje za vyvlastnenie spravodlivejšie ceny, ale "proces je oveľa ťažšie kontrolovateľný a ľahšie zneužiteľný". Hodák je zas presvedčený, že zákon umožňuje občanom brániť sa.

Vyvlastnenie by pritom malo byť iba krajným riešením. "V tomto zákone je daná prednosť dohode," vysvetľuje Hodák. Ten, kto chce vyvlastňovať, by mal ponúknuť primeranú cenu, určiť ju musí súdny znalec podľa pomerov na trhu. Nie vždy to tak je a občania potom protestujú.

D r u t a r o v s k ý upozorňuje, že znalcov platia tí, ktorým na vyvlastnení záleží. "Viete, ako to chodí. Znalcov je veľa, takýchto zákaziek málo," naznačuje zaužívanú prax. Nie vždy je navyše jednoduché trhovú cenu určiť. "Ľudia to stále nevedia a ani znalci celkom nie," tvrdí D r u t a r o v s k ý. Myslí si, že investorov novela stavebného zákona zaskočila a vo svojich prepočtoch nepočítali s tým, že za nehnuteľnosti budú musieť platiť trhové ceny. "Náhle sa zákon zmenil, tak skúšajú hocičo, aby sa deficit zmiernil," dodal.

Na východe sú problémy pri stavbe diaľnic

Občiansky aktivista Richard D r u t a r o v s k ý zaznamenal problémy občanov s vyvlastňovaním najmä pri stavbe diaľnic. Minulý týždeň sa stretol so ženou, za ktorou prišla pracovníčka firmy, ktorá bude stavať cestu od tunela Branisko smerom na Prešov a ponúkla jej za štvorcový meter pôdy 120 korún. Pripomenula jej aj možnosť vyvlastnenia. "Tá pani vie, že v ich obci sa pozemky predávajú po 250 korún," povedal D r u t a r o v s k ý.

Osobne sa stretol s prípadom, že firma stavajúca cestu v Prešove pozemky nevykúpila, ale obmedzila vlastnícke práva majiteľov s tým, že ich vyplatí, až keď bude cesta skolaudovaná.

Podmienky vyvlastnenia

 • vyvlastniť možno iba vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nie je možné dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom,
 • vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa spravidla dokazuje územným plánom,
 • ak účel, na ktorý sa vyvlastňuje, nevyžaduje vydanie územného plánu, skúma sa súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania priamo vo vyvlastňovacom konaní,
 • vyvlastnenie sa môže uskutočniť iba v nevyhnutnom rozsahu.

Kedy môžu vyvlastniť váš majetok

Vyvlastniť majetok možno len vo verejnom záujme na:

 • verejnoprospešné stavby podľa schváleného územného plánu,
 • vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásiem a chránených území a pre zabezpečenie podmienok ich ochrany,
 • vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schváleného územného plánu,
 • vytvorenie podmienok na nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,
 • vytvorenie podmienok na umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia, ktorým štát zisťuje stav životného prostredia,
 • výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem,
 • výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny,
 • výstavbu plynárenských zariadení,
 • výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia,
 • účely dobývania ložísk nerastov,
 • výstavbu alebo prevádzku vodohospodárskych diel,
 • stavby dráh, ako aj výkon činností v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy,
 • zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky,
 • výstavbu potrubí pre pohonné látky a ropu,
 • uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou - rieši to zákon z roku 1999 o opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.

Aká je náhrada

Ak sú náhradou za vyvlastnenie peniaze, ich výška sa určí podľa trhovej ceny určenej súdnym znalcom. Za trhovú cenu sa považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite.

Ak to zákon alebo dohoda pôvodného majiteľa s novým vlastníkom umožňuje, možno poskytnúť náhradu za vyvlastnenie aj v inej ako peňažnej podobe. Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený človek s tým súhlasí, má tento spôsob vyrovnania prednosť pred peňažnou náhradou.

Ako prebieha vyvlastňovacie konanie

 • vykonáva ho stavebný úrad,
 • začína sa na návrh orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej osoby,
 • návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie účastníkov konania, vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, navrhovaný rozsah a odôvodnenie požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, návrh náhrady a dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo k stavbe dohodou bol bezvýsledný,
 • bezvýslednosť dohody sa preukazuje doručenkou zaslanej písomnej výzvy na uzavretie dohody,
 • ak vlastník na výzvu neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta,
 • na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie nariadi stavebný úrad ústne konanie, jeho termín musí stavebný úrad písomne oznámiť najmenej 15 dní vopred,
 • námietky proti vyvlastneniu musia účastníci uplatniť najneskôr na ústnom konaní,
 • na základe výsledkov konania vydá stavebný úrad rozhodnutie o vyvlastnení, v ktorom sa určí:
  • predmet, rozsah, účel vyvlastnenie,
  • náhrada za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady,
  • lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnili,
  • podmienky na podanie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení,
 • vyvlastnený majetok sa musí využívať iba na účel, s akým bol vyvlastnený, ak sa tak najneskôr do dvoch rokov nestane, zruší stavebný úrad na žiadosť účastníka rozhodnutie o vyvlastnení.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...