Odkedy platí nový zákon, že na dom do 150 m2 netreba stavebné povolenie?

05. 09. 2009

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Úplne nový stavebný zákon pripravuje ministerstvo výstavby už niekoľko rokov. Súčasťou nového zákona by malo byť zjednodušenie povoľovania niektorých stavieb, pri ktorých by malo stačiť iba ohlásenie stavebnému úradu alebo dokonca nebude potrebné ani ohlásenie.

Jeden z ohlásených dátumov, od ktorého mal platiť nový stavebný zákon bol plánovaný na 1. júl 2009. K tomuto termínu však stavebný zákon nebol predložený ani len národnej rade na schválenie a nový termín predpokladanej účinnosti nového stavebného zákona zatiaľ nie je istý. Objavila sa informácia, že by to mohlo byť od 1. júla 2010, avšak na tento termín sa netreba spoliehať.

Z návrhu pre zaujímavosť vyberáme § 119 a prílohy, ktoré definujú pre ktoré stavby podľa návrhu nového stavebného zákona bude stačiť iba ohlásenie alebo dokonca nebude potrebné ani ohlásenie stavby.

Dôležité upozornenie: Citované ustanovenia pochádzaju z materiálu vlády Slovenskej republiky, ktorý zatiaľ nebol schválený v parlamente.

§ 119 ods 1.: Stavby a ich zmeny, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 3 a 4, možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Príloha 3

Stavby, ich zmeny a údržba, terénne úpravy, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie :

a) budovy, ak nepodliehajú povoleniu, ohláseniu alebo súhlasu podľa osobitného predpisu

1. prízemné stavby (napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení), ktoré neslúžia na ustajnenie zvierat a skladovanie horľavých kvapalín alebo horľavých  plynov alebo horenie podporujúcich plynov  do 30 m2 zastavanej plochy a do 5 m výšky, podpivničené najviac do hĺbky 3 m,

2.   podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a hĺbka 3 m (napríklad pivnice, žumpy),

3.   stavby nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím do 70 m2 zastavanej plochy a do 5 m výšky pre poľnohospodárske a lesnícke účely s výnimkou stavieb na ustajnenie a chovanie zvierat,

4.   stavby pre chovateľstvo s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 16 m2 a do 3 m výšky,

5.   stodoly postavené na poľnohospodárskej pôde alebo v záhradách do objemu 100 m3 , ovčie košiare a chatky pre bačov postavené na poľnohospodárskej pôde,

 b) stavebné úpravy a udržiavacie práce pokiaľ nezasahujú do nosných konštrukcií stavieb, nemení sa vzhľad stavieb a užívanie stavieb a negatívne neovplyvnia zdravie, bezpečnosť osôb a protipožiarnu bezpečnosť stavby

1.   opravy fasády (s výnimkou zatepľovania obvodového plášťa horľavými izolantmi), opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, ak sa nenachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore,  výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, klampiarskych, kováčskych, tesárskych strešných výrobkov, výmena výplňových konštrukcií otvorov, ak  nejde o kultúrnu pamiatku alebo chránené pamiatkové územie, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa veľkosť a vzhľad,

2.   opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, podhľadov, okien, dverí, strešných skladacích schodov a schodišťových zábradlí, mreží, okeníc, roliet, žalúzii, slnolamov a tieniacich clôn, vlajkových stožiarov, úchytov a tyčí, markíz, prekrytí vstupov, bleskozvodov a uzemňovacích sústav, slnečné zariadenia na strechách alebo plášťoch budov,

3.   údržba a opravy elektrických a osvetľovacích rozvodov, slaboprúdových rozvodov, technického, energetického,  alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena vetracieho, klimatizačného, chladiaceho, saunovacieho  zariadenia a súčastí týchto zariadení, výmena výťahu, výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, ak sa nemení druh paliva a nezvyšuje sa výkon kotla, výmena centrálnych vysávačov, drvičov odpadov a ich rozvodov,

4.   výmena zabudovaných zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, dresov, vaní, WC, pisoárov a ich rozvodov, vstavaných skríň, obkladov stien a iného vstavaného nábytku a interiérového zariadenia,

5.   maliarske, natieračské, tapetárske, štukatérske práce, výtvarná výzdoba a doplnky interiéru

c) inžinierske siete ich súčasti a terénne úpravy

1.   nadzemné a podzemné vedenia verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov, telefónne búdky, verejné telefónne automaty vrátane pripojenia a stavebných úprav,

2.   rozvody elektronických komunikačných sietí a zvody antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

3.   stavebné úpravy elektrických vedení bez obmedzenia napätia, vodovody a kanalizácie, pokiaľ sa nemení ich trasa,

4.   prípojky na verejné rozvodné siete, na vodovodný rad a na stokovú sieť verejnej kanalizácie, ktoré nepodliehajú povoľovaniu špeciálneho stavebného úradu,

5.   zariadenia na povrchu terénu pre rozvod, alebo odvod vody na poľnohospodárskej, alebo lesnej pôde,

6.   terénne úpravy, násypy a výkopy do 1,5 m výšky alebo hĺbky do plochy 300 m2, ktoré nehraničia s verejnými komunikáciami a priestranstvami,

d) banské diela a banské stavby pod povrchom a stavby v povrchových lomoch a skrývkach, ktoré podliehajú povoľovaniu  a dozoru orgánov štátnej banskej správy, ako aj stavby skladov výbušnín pri banskej činnosti pod povrchom okrem stavieb uránového priemyslu. 

e)  stožiare, antény a iné konštrukcie,

1.   antény a ich nosné konštrukcie do výšky 1,5 m

2.   sirény, vrátane podporných konštrukcií a nevyhnutného zariadenia do celkovej výšky    1,5 m

3.   signálne veže a pyramídy a signály na zememeračské účely,

4.   konštrukcie sadov, chmeľníc a vinohradov,

5.      podpory a lanové dráhy pre nákladnú dopravu, ktoré nevedú ponad verejné komunikácie,

6.      stožiare na vlajky a zástavy,

f) zásobníky, nádrže, oporné múry, oplotenie, ak nepodliehajú povoleniu, ohláseniu alebo súhlasu podľa osobitného predpisu

1.      zásobníky pre kvapalné uhľovodíkové plyny do 5 m3 určené výhradne pre odber plynnej fázy,

2.      nádrže na vodu do 100 m3 obsahu vo vzdialenosti minimálne 50 m od budov s obytnými alebo pobytovými miestnosťami vrátane výkopov a zásypov pre uloženie,

3.   zásobníky na vodu alebo iné látky, ktoré nie sú nehorľavými kvapalinami, horľavými plynmi alebo horenie podporujúcimi plynmi  do objemu 50 m3 a do výšky 3,0 m vrátane výkopov a zásypov pre uloženie,

4.   zásobníky a silá na uskladnenie poľnohospodárskych produktov, krmív a hnojív do objemu 50 m3 a do výšky 3 m, ktoré majú doklad o zhode s technickými požiadavkami podľa osobitného  predpisu,

6.   oplotenie,

7.   brány alebo rampy,

g)   výrobky s funkciou stavby

1.   krátkodobé prenosné zariadenia, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,

2.   scénické stavby pre film, divadlo a televíziu,

3.  cirkusové stany a prenosné dočasné haly pre najviac 50 osôb, prenosné dočasné konštrukcie a lešenia, ktorých doba umiestnenia na pozemku nepresiahne 90 dní,

4.   obytné prívesy, stany, prenosné montované budovy slúžiace na turistiku najviac s dvomi nadzemnými podlažiami a ak z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nie je určená pre viac ako 20 osôb,

h)   ostatné stavby

1.   skladové, výstavné a manipulačné plochy do 200 m2 v uzavretých areáloch, na ktorých nebudú skladované výbušné alebo horľavé látky,

2.   stavby mostných váh, základov pod technológiu v uzavretých areáloch,

3.   odstavné plochy pre bicykle,

4.   studne do hĺbky 10 m,

i)   reklamné, informačné a propagačné  zariadenia a stavby pre reklamu.

Príloha 4

Stavby, ich zmeny a údržba, terénne úpravy, ktoré vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu:

a) budovy a ich zmeny, ak nepodliehajú povoleniu, ohláseniu alebo súhlasu podľa osobitného predpisu

1.   bytové budovy a budovy na rekreáciu do 150 m2 zastavanej plochy s jedným podzemným podlažím do hĺbky 3 m a najviac s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím,

2.   podzemné stavby do 300 m2 zastavanej plochy s jedným podzemným podlažím do hĺbky 3 m, ktoré nepodliehajú povoleniu na vodné stavby,

3.   občianske stavby do dvoch nadzemných podlaží, môžu mať aj jedno podzemné podlažie, ktorých zastavaná plocha nepresiahne 300 m2 a najväčší rozpon nosných konštrukcií je 6 m,

4.   jednopodlažné nadstavby obytných domov do 300 m2 nadstavovanej plochy,

5.   stavby nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím do 150 m2 zastavanej plochy a do 8 m výšky pre poľnohospodárske a lesnícke účely s výnimkou stavieb na ustajnenie a chovanie zvierat,

6.   stavby pre chovateľstvo s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 50 m2 a do 5m výšky,

b) stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbách

1.   stavebné úpravy pre zmenu v užívaní časti stavby, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií stavby a nemení sa  podstatne jej vzhľad

2.   udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou a stavebné úpravy na stavbách v chránených pamiatkových územiach a udržiavacie práce,

3. udržiavacie práce a stavebné úpravy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie, zdravie osôb, protipožiarnu bezpečnosť, stabilitu, bezpečnosť pri užívaní a vzhľad stavby,

c)  inžinierske stavby, terénne úpravy a zariadenia vrátane ich zmien, ak nepodliehajú povoleniu, ohláseniu alebo súhlasu podľa osobitného predpisu

1.   terénne úpravy, násypy a výkopy do 3,0 m výšky alebo hĺbky do plochy 600 m2, ktoré nehraničia s verejnými komunikáciami a priestranstvami,

2.   pripojenie susediacej stavby na pozemné komunikácie – zjazd,

3.   chodníky, cesty, premostenia, podchody slúžiace výlučne súkromným účelom v oplotených priestoroch do šírky 5 m a výšky 3 m,

4.   oporné múry do výšky 2,5 m,

5.   verejné trhoviská, skladové, výstavné a manipulačné plochy do 400 m2, na ktorých nebudú skladované výbušné a horľavé látky,

6.  stavby elektronických komunikačných sietí umiestňované na existujúcich objektoch, nepresahujúce výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujúce do nosných konštrukcií stavby,

7.   prízemné stavby elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

8.      výmena alebo doplnenie telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

9.   zariadenia  geodetických bodov štátnych bodových polí  v chránených územiach a národných parkoch,

10. umelecké diela a pamätníky vo verejných parkoch, záhradách a verejných priestranstvách do plochy 25 m2 a 5 m výšky,

11. vetrové elektrárne do výšky 10 m,

12. zásobníky na vodu alebo iné  látky, ktoré nie sú nehorľavými kvapalinami, horľavými plynmi alebo horenie podporujúcimi plynmi do objemu 100 m3 a do výšky 6 m vrátane výkopov a zásypov pre uloženie,

13. zásobníky a silá na uskladnenie poľnohospodárskych produktov, krmív a hnojív do objemu 100 m3 a do výšky 6 m,

14. stavby protihlukových stien,

d) výrobky s funkciou stavby

1.   výrobky, ktoré plnia funkciu stavby s jedným podzemným podlažím do hĺbky 3 m, pokiaľ budú užívané osobami, alebo slúžia na ustajnenie zvierat,

2. zariadenie staveniska - nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím do 300 m2 zastavanej plochy a do výšky 10 m a haly do 1000 m2 zastavanej plochy a do výšky 15 m,

3.   výstavné haly, športové haly, stajne, prístrešky, prenosné haly pre najviac 100 osôb.

Účinný stavebný zákon

Podľa platného stavebného zákona č. 50 z roku 1976 je potrebné na rodinné domy stavebné povolenia bez ohľadu na ich rozlohu.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Avšak za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Pozor! Pojem "jednoduché stavby" je podľa stavebného zákona niečo iné ako "drobné stavby"!

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 139b stavebného zákona.

Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu.

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 54 a nasledujúce paragrafy stavebného zákona.

Tip: Kliknite na úplne znenie tohto predpisu a vyhľadajte § 139b a § 54.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...