Odôvodnenie vrátenia zákona o cestnej premávke

V zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. 07. 2008

Zdôvodnenie vrátenia zákona:

(...) 

3. V čl. I schváleného zákona sa upravujú pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie zákona (čl. I § 1 schváleného zákona).

Schváleným zákonom sa v čl. IX novelizuje zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. Novelizácia spočíva v doplnení prílohy k tomuto zákonu o ďalšie stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, a to D1 Jablonov – Blehárovce, D3 Žilina – Skalité št. hranica SR/PR, D4 Jarovce – št. hranica SR/Rakúsko, R1 Banská Bystrica – Ružomberok, R2 Trenčín – križovatka s D1 – Prievidza a R8 Partizánske – Topoľčany – Nitra.

Ako vyplýva z názvu zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. novelizovaného v čl. IX schváleného zákona ide o zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Podľa § 1 zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa tento zákon vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav. Vo vzťahu k týmto diaľniciam a cestám pre motorové vozidlá zákon č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. upravuje jednorazové a mimoriadne opatrenia v ich príprave.

Zákon č. 669/2007 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 86/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2008. Išlo tiež o doplnenie prílohy o cestu pre motorové vozidlá R1 - Banská Bystrica – severný obchvat.

Novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. v čl. IX schváleného zákona sa v prílohe k zákonu dopĺňa šesť ďalších stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať jednorazové mimoriadne opatrenia v ich príprave, ktoré sú predmetom úpravy zákona č. 669/2007 Z. z. Teda novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa opätovne rozširuje okruh stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať jednorazové mimoriadne opatrenia.
Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608) neobsahoval novelizáciu zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z.

Z porovnania predmetu úpravy čl. I a čl. IX schváleného zákona vyplýva, že predmet úpravy čl. IX nesúvisí s predmetom úpravy čl. I. Úprava pravidiel cestnej premávky a ďalších okruhov zákonnej úpravy podľa čl. I § 1 schváleného zákona nesúvisí s predmetom úpravy zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z., ktorým sú jednorazové mimoriadne opatrenia v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých svojich rozhodnutiach (ÚS 30/99, ÚS 48/97 a PL.ÚS 96/95) považuje za jeden zo základných princípov právneho štátu, za neoddeliteľnú súčasť právneho štátu a imanentný znak právneho štátu princíp (požiadavku) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok.

Spôsob novelizácie (postup), keď sa jedným zákonom súčasne novelizuje viacero zákonov, ktoré navzájom bezprostredne obsahovo nesúvisia, nie je medzi nimi obsahová a systematická väzba, nie je, podľa môjho názoru, v súlade s princípom právnej istoty, ani s princípom predvídateľnosti zákona a jeho zrozumiteľnosti.

Preto mám pochybnosti o súlade čl. IX schváleného zákona s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti treba uviesť aj rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky (Pl.ÚS 21/1, Pl.ÚS 77/06), ktoré novelizáciu viacerých zákonov jedným zákonom, ktoré navzájom obsahom bezprostredne nesúvisia považuje nielen za nežiaduci jav, ale za postup, ktorý nezodpovedá základným princípom právneho štátu.
Záverom pripomínam, že skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 10. januára 2008 podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky podala na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade § 2 ods. 1 písm. a) slov „alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“, § 2 ods. 2 písm. a) slov „inak doklady“ a § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu s čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1 a s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd Slovenskej republiky o tomto návrhu zatiaľ nerozhodol.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.