Odôvodnenie vrátenia zákona o cestnej premávke

V zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. 07. 2008

Zdôvodnenie vrátenia zákona:

(...) 

3. V čl. I schváleného zákona sa upravujú pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie zákona (čl. I § 1 schváleného zákona).

Schváleným zákonom sa v čl. IX novelizuje zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. Novelizácia spočíva v doplnení prílohy k tomuto zákonu o ďalšie stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, a to D1 Jablonov – Blehárovce, D3 Žilina – Skalité št. hranica SR/PR, D4 Jarovce – št. hranica SR/Rakúsko, R1 Banská Bystrica – Ružomberok, R2 Trenčín – križovatka s D1 – Prievidza a R8 Partizánske – Topoľčany – Nitra.

Ako vyplýva z názvu zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. novelizovaného v čl. IX schváleného zákona ide o zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Podľa § 1 zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa tento zákon vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav. Vo vzťahu k týmto diaľniciam a cestám pre motorové vozidlá zákon č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. upravuje jednorazové a mimoriadne opatrenia v ich príprave.

Zákon č. 669/2007 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 86/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2008. Išlo tiež o doplnenie prílohy o cestu pre motorové vozidlá R1 - Banská Bystrica – severný obchvat.

Novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. v čl. IX schváleného zákona sa v prílohe k zákonu dopĺňa šesť ďalších stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať jednorazové mimoriadne opatrenia v ich príprave, ktoré sú predmetom úpravy zákona č. 669/2007 Z. z. Teda novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa opätovne rozširuje okruh stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať jednorazové mimoriadne opatrenia.
Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608) neobsahoval novelizáciu zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z.

Z porovnania predmetu úpravy čl. I a čl. IX schváleného zákona vyplýva, že predmet úpravy čl. IX nesúvisí s predmetom úpravy čl. I. Úprava pravidiel cestnej premávky a ďalších okruhov zákonnej úpravy podľa čl. I § 1 schváleného zákona nesúvisí s predmetom úpravy zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z., ktorým sú jednorazové mimoriadne opatrenia v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých svojich rozhodnutiach (ÚS 30/99, ÚS 48/97 a PL.ÚS 96/95) považuje za jeden zo základných princípov právneho štátu, za neoddeliteľnú súčasť právneho štátu a imanentný znak právneho štátu princíp (požiadavku) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok.

Spôsob novelizácie (postup), keď sa jedným zákonom súčasne novelizuje viacero zákonov, ktoré navzájom bezprostredne obsahovo nesúvisia, nie je medzi nimi obsahová a systematická väzba, nie je, podľa môjho názoru, v súlade s princípom právnej istoty, ani s princípom predvídateľnosti zákona a jeho zrozumiteľnosti.

Preto mám pochybnosti o súlade čl. IX schváleného zákona s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti treba uviesť aj rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky (Pl.ÚS 21/1, Pl.ÚS 77/06), ktoré novelizáciu viacerých zákonov jedným zákonom, ktoré navzájom obsahom bezprostredne nesúvisia považuje nielen za nežiaduci jav, ale za postup, ktorý nezodpovedá základným princípom právneho štátu.
Záverom pripomínam, že skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 10. januára 2008 podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky podala na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade § 2 ods. 1 písm. a) slov „alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“, § 2 ods. 2 písm. a) slov „inak doklady“ a § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu s čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1 a s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd Slovenskej republiky o tomto návrhu zatiaľ nerozhodol.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...