Odvážia sa poslanci zásadne zmeniť vyvlastňovanie za vyhláškové ceny?

01. 09. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Výbory národnej rady SR v týchto dňoch rokujú o vládnom návrhu novely stavebného zákona. Návrh chce okrem iných zmien zmierniť zaužívanú prax vyvlastňovania nehnuteľností za tzv. vyhláškové ceny. Vyhláška nebola zmenená od roku 1991 a podľa nej určené náhrady predstavujú iba zlomok dnešných cien nehnuteľností. Vláda v návrhu priznáva, že doterajšia právna úprava je v rozpore s dvadsiatym článkom ústavy. Po novom by sa výška finančnej náhrady za vyvlastnenie mala určovať podľa ceny „za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva.“

Občianska iniciatíva (OI) „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“ oslovila výbory národnej rady a ich predsedov. Upozorňuje, že vládna novela síce prináša čiastočné vylepšenie stavebného zákona z roku 1976, negarantuje však vo všetkých situáciách dodržanie ústavnej podmienky primeranosti náhrady za vyvlastnenie majetku vo verejnom záujme. Ide nielen o pozemky, ale najmä o vyvlastňovanie obývaných nehnuteľností. Ich obyvateľov po právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia vystavuje neistote a nedôstojnému zasahovaniu do ústavou chráneného práva na ochranu ich súkromného a rodinného života.

Iniciatíva zaslala predsedom výborov aj návrh na ďalšie doplnenie stavebného zákona a požiadala ich o jeho prerokovanie v národnej rade. Podstatou návrhu je uzákonenie univerzálnej zásady prednosti vecnej náhrady za vyvlastnený majetok pred náhradou v peniazoch.

Návrh OI tiež doporučuje odstrániť zo zákona diskriminujúce ustanovenie o 15-dňovej lehote, počas ktorej sa vlastník musí rozhodnúť o dobrovoľnom prevode vlastníctva svojej nehnuteľnosti na nového vlastníka. Tak mimoriadne závažné rozhodnutie o svojom majetku je nútený urobiť za podmienok určených jednostranne navrhovateľom vyvlastnenia, bez práva o podmienkach prevodu rokovať. Ak vlastník nesúhlasí, v praxi to znamená začatie vyvlastňovacieho konania a vydanie rozhodnutia o vyvlastnení. Toto diskriminačné pravidlo zaviedla v roku 2000 vtedajšia novela stavebného zákona.

OI podporuje každú, aj čiastkovú iniciatívu na pôde zákonodarného zboru, ktorá povedie k zosúladeniu zákonov s Ústavou SR až do úplného vyriešenia problematiky vyvlastňovania v celom právnom poriadku. Vyvlastňovanie je totiž roztrúsené vo viacerých zákonoch a nie je upravené jednotným spôsobom. Na iných miestach legislatívy tak aj po prípadnej novele stavebného zákona ostane naďalej zachovaná možnosť vyvlastňovať za vyhláškové ceny z roku 1991.

Návrh občianskej iniciatívy teraz reaguje iba na niekoľko najvypuklejších problémov pri vyvlastňovaní. Vychádza z konkrétnych prípadov, pri ktorých sa súčasná rozporuplná právna úprava stáva príčinou komplikácií pri budovaní verejnoprospešných stavieb. To vedie k oneskorovaniu, ba až odkladaniu ich výstavby, nárastu nákladov a tým k rozsiahlemu plytvaniu s verejnými financiami. Definitívne východisko vidí OI až v budúcom prijatí samostatného zákona o vyvlastňovaní. Ten by mal vyvlastňovanie riešiť komplexne, vrátane všetkých sprievodných problémov, na ktoré súčasná legislatíva s koreňmi v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia nemyslí. Do prijatia novej legislatívy by bolo prinajmenšom žiadúce, aby kompetencia vydávať rozhodnutia o vyvlastnení prešla zo starostov a štátnych orgánov na nezávislé súdy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.