Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri prejazde ťažších vozidiel vznikajú také silné otrasy, že sa prenášajú do nášho domu a veľmi nepríjemne ich pociťujeme. Volali sme aj na dispečerské pracovisko Slovenskej správy ciest, kde nám sľúbili preverenie situácie, ale nedošlo k náprave a nedostali sme ani žiadnu informáciu o tom, ako chcú túto vec napraviť. Čo môžeme urobiť? Nikto ich nekontroluje a nemôže im nariadiť, aby dali cestu do poriadku?

10. 06. 2020

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Pokiaľ ste bezúspešne komunikovali s príslušným správcom komunikácie a neviedlo to k dostatočnej vôli problém vyriešiť, môžete sa obrátiť na príslušný úrad, ktorý má jediný oprávnenie nariadiť nápravu.

Je potrebné mať na pamäti, že na území Slovenska je niekoľko kategórií komunikácií a každá kategória ma iného správcu. Musíte preto poznať, do ktorej kategórie patrí cesta o ktorú ide, aby ste vedeli s kým máte komunikovať.

Na Slovensku sa cesty členia na diaľnice, rýchlostné cesty, cesty 1. triedy, cesty 2. triedy, cesty 3. triedy, miestne komunikácie rôznych tried a účelové komunikácie.

Správcovia sú rôzni, napríklad Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správ ciest, samosprávne kraje, obce a mestá, právnické a prípadne aj fyzické osoby. Správcovstvo má svoje pevné pravidlá, takže pri väčšine verejných ciest vyšších tried viete aj na internete nájsť dosť informácii na správne určenie správcu. Pri obecných a mestských cestách je to zasa spravidla obec, na území ktorej sa cesta nachádza.

Majte tiež na pamäti, že na území jednej obce sú spravidla cesty rôznych tried a rôznych správcov. Cesty vyšších tried sú označené a ak ste vodič, číslo cesty si pri jazde môžete všimnúť na pätníkoch, ale aj na smerových tabuliach či v navigačných systémoch.

Je však bežné vedieť, aká cesta sa nachádza pri Vašom dome, patrí to k bežnému záujmu o svoje bezprostredné okolie. Nie je nič výnimočné ak sa pri Vašom dome nachádzajú rôzne cesty, sú klasifikované do rôznych tried a majú rôznych správcov.

Ak si neviete poradiť, je rozumné pri hľadaní správcu cesty začať zisťovaním vlastníka pod cestou v katastri nehnuteľností na internete.

Dohľad nad cestami vykonávajú príslušné úrady, ktoré majú právomoci nariadiť a aj vynucovať od správcov, aby sa o cesty vo svojej správe riadne starali. V praxi to nie vždy tak ideálne funguje, ale pravidlá platia.

Môžete preto po vyčerpaní možností komunikácie so správcom podať podnet na príslušný úrad a žiadať, aby úrad začal konať a svojou činnosťou dosiahol vykonanie nápravy.

Inšpirovať sa môžete nasledujúcim vzorom podania. Je formulované pre cesty 1. triedy. Použitie konceptu v tomto vzore pre cesty inej triedy si vyžaduje úpravy.

Čo ak mám napísané také podanie?

Ak máte prístup do portálu slovensko.sk a viete podať kvalifikované podanie cez čipový občiansky preukaz, môžete to tak urobiť.

Malo by sa to dať cez tzv. "Všeobecné podanie", pokiaľ sa tam konkrétny úrad bude dať naklikať. Ak nie, tak adresátom je okresný úrad.

Dôležité je potom uchovať si potvrdenie o prijatí podania v elektronickej podateľni portálu slovensko.sk.

Iná alternatíva je podanie na papieri s vlastnoručným podpisom, dvojmo v podateľni a na jednom rovnopise si nechať potvrdiť prijatie.

Doručenie je možné aj poštou formou doporučenej zásielky. Sú aj ďalšie možnosti, ale pre ich unikátnosť ich teraz podrobnejšie neuvádzame.

Poslať podanie mailom nestačí, pretože pri takomto druhu podania na úrad sa vyžaduje buď vlastnoručný podpis alebo podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom (teda čipovým preukazom cez slovensko.sk).

Je rozumné o niekoľko dní potom, ako je podanie už na úrade, aby ste pre istotu neformálne telefonicky kontaktovali úrad a uistili sa, že podanie dostali a vybavujú ho.

Ak by ste však zaznamenali snahy vec vybaviť neformálne, ohraďte sa a vyhláste, že trváte na riadnom úradnom a písomnom vybavení veci.

Prejdime už teraz ku vzoru podania. Inšpirujte sa ním podľa potreby a sformulujte si text, ktorý bude presne vyhovovať Vašej konkrétnej situácii.

Ak si nie ste istý alebo problematike dostatočne nerozumiete, môžete si naštudovať príslušné právne predpisy alebo požiadať o pomoc niekoho, kto veci rozumie a môže Vám pomôcť

Vzor podania

Okresný úrad XXX_Krajské_mesto
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
XXX_Ulica XXX_číslo
XXX_PSČ XXX_Mesto
Slovenská republika

V XXX_Obec, dňa XXX_Dátum

Vec: Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu a štátneho odborného dozoru

Stavba: I/XX - XXX km X,X - X,X, ul. XXX, XXX

Z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti sa obraciame na Okresný úrad XXX, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako na:

a) špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon),

b) štátny odborný dozor nad cestami I. triedy podľa § 3c ods. 1 písm b) cestného zákona.

Z kompetenčného hľadiska sa na vás obraciame, ako na orgán:

a) štátneho stavebného dohľadu, ktorý je oprávnený zisťovať, či sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave v zmysle § 98 ods. 2 písm. f) stavebného zákona; či sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí v zmysle § 98 ods. 2 písm. e) stavebného zákona a ktorý je oprávnený vydať podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona „rozhodnutie o nariadení urobenia nápravy resp. údržby stavby“ v zmysle § 86 ods. 1 a 2 stavebného zákona,

b) štátneho odborného dozoru v zmysle § 3c ods. 1 písm b) cestného zákona, ktorý je povinný dozerať, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií, pri zistení závad vyzývať osoby, aby sa postarali o nápravu, dávať príkazy a zákazy, robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad, vydávať rozhodnutia, v ktorých nariadi postarať sa o nápravu a prípadne zastaviť nezákonne vykonávané činnosti podľa § 3c ods. 2, 3 a 4 cestného zákona.

Skutkový a právny stav:

Sme vlastníkmi stavby súp. číslo XXX na ul. XXX XXX, XXX, na pozemku parc. č. KN X XXX/XXX v k. ú. XXX, zapísaných na liste vlastníctva č. XXX.

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, XXX_Ulica XXX_Číslo, XXX_PSČ XXX_Mesto, IČO 003328, bola stavebníkom a je vlastníkom skolaudovanej stavby cestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN X XXX/XXX v k. ú. XXX, zapísanom na liste vlastníctva č. XXX.

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom XXX_Krajské_mesto, č. XXX zo dňa XXX, ktorým sa povolilo užívanie stavby „I/XX - XXX km X,X - X,X, ul. XXX, XXX“, okrem iných aj stavebného objektu „XXX Cestná komunikácia v km XXX“.

Stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí okrem iného určil v podmienke č. XXX: „XXX“

Problém

Naša stavba je v susedstve so stavbou cestnej komunikácie. Pri jazde ťažších vozidiel po cestnej komunikácií vznikajú otrasy a vibrácie, ktoré sa prenášajú do našej stavby a počas pobytu osôb v nej aj na tieto osoby. To všetko sa v poslednej dobe deje nad mieru primeranú pomerom. Stavba cestnej komunikácie pritom bola povolená a skolaudovaná ako stavba, ktorá by pri prevádzke nemala nadmerne vplývať otrasmi a vibráciami na susedné budovy. Tieto podmienky však v súčasnosti nie sú dodržané.

Prenos otrasov a vibrácií zo stavby cestnej komunikácie do stavby v našom vlastníctve sa prejavuje takto:

--------------- XXX doplniť presný a konkrétny opis prejavov v nehnuteľnosti, presnú príčinnú súvislosť s cestnou komunikáciou a premávke na nej XXX ---------------

Doterajšie pokusy o nápravu

O nápravu som sa pokúsil komunikáciou s vlastníkom stavby cestnej komunikácie, konkrétne:

--------------- XXX doplniť deň, spôsob, s kým a s akým výsledkom dopadla komunikácia a pod. XXX ---------------

Výsledkom komunikácie bolo:

--------------- XXX doplniť doplniť deň, spôsob, s kým a s akým výsledkom dopadla komunikácia s iným subjektom a pod. XXX ---------------

Obrátil som sa aj na:

--------------- XXX doplniť doplniť deň, spôsob, s kým a s akým výsledkom dopadla komunikácia s iným subjektom a pod. XXX ---------------

Výsledkom komunikácie bolo:

--------------- XXX doplniť XXX ---------------

Laicky sa domnievam, že príčinou problému je:

--------------- XXX doplniť laický, avšak objektívny a faktami podložený názor XXX ---------------

Rozpor s právnymi predpismi

Uvedený skutkový stav svedčí o tom, že vlastník pozemnej komunikácie ju ako stavbu riadne neudržal, ani ju neudržal v stave zodpovedajúcom jej účelu a tým dochádza k porušovaniu povinností, najmä podľa:

§ 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník): „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

§ 48 ods. 5 prvá veta stavebného zákona: „Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto zaťaženie prenášať do základov stavby.

§ 3d ods. 6 cestného zákona: „Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

§ 8 ods. 5 cestného zákona: „Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii.

Možnosti stavebníka resp. vlastníka vykonať nápravu

Uvedomujeme si, že pri takýchto komplexných stavbách môže dôjsť ku ich opotrebeniu a poškodeniu s vplyvom na susedné stavby, avšak je správne takéto závady napraviť potom, ako sa prejavia a to z iniciatívy vlastníka resp. správcu cestnej komunikácie.

Záverečný návrh

Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame, aby:

A. stavebný úrad po zistení skutočného stavu veci nariadil vlastníkovi stavby, aby sa bezodkladne postaral o nápravu nedostatkov a ich odstránenie v zmysle § 86 ods. 2 prvá veta stavebného zákona:

„Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu,“

B. orgán štátneho odborného dozoru po zistení skutočného stavu veci vyzval správcu cestnej komunikácie, aby sa postaral o nápravu a ak takto nedôjde k odstráneniu závady, tak na to vydal príkaz; a ak ani tak nebude postarané o nápravu, aby vydal rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, to všetko v zmysle § 3c cestného zákona:

ods. 2: „Orgány štátneho odborného dozoru (...) dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov,“

ods. 3: „Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad,“

a ods. 4: „Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.“

Ako formu nápravy navrhujeme takýto postup:

--------------- XXX doplniť laické vyjadrenie navrhovaného postupu, ktorý je v kompetencii úradu a správcu komunikácie a mal by viesť k náprade XXX ---------------

  1. XXX
  2. XXX
  3. XXX
  4. XXX

Toto podanie týmto považujte za:

A. podnet na začatie konania o „nariadení údržby stavby,“
B. podnet na výkon štátneho odborného dozoru, aby bolo vydané „rozhodnutie, v ktorom sa nariaďuje postarať sa o nápravu.“

Navrhujeme tiež, aby ste vo veci nariadili miestnu obhliadku. Žiadame prizvanie na miestnu obhliadku. O prijatých opatreniach nás obratom informujte. Oznámte nám aj vami určené lehoty na prijatie opatrení. V prípade potreby sme pripravení správnemu orgánu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Očakávame, že sa budete svedomite a zodpovedne zaoberať touto vecou, vybavíte ju včas a bez zbytočných prieťahov a použijete najvhodnejšie prostriedky, ktoré povedú k jej správnemu vybaveniu.

Žiadame o potvrdenie prijatia tohto podania.

S pozdravom

XXX_Meno XXX_Priezvisko
XXX_Meno XXX_Priezvisko
XXX_Ulica XXX_Číslo
XXX_PSČ XXX_Obec
Slovenská republika

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.