Päťdesiatmiliónová zľava Inžinierskych stavieb Košice je aj pre ministerstvo dopravy záhadou

O čo ide v tendri na privádzač Prešov?

19. 11. 1999

Zdroj: Danuša Dragulová-Faktorová, Denník Práca

Obálky s ponukami výberového konania na výstavbu časti diaľničného privádzača Prešov-západ, I. úsek - Ulica Obrancov mieru - Škultétyho, ktoré boli otvorené 8. novembra, vyvolávajú viaceré pochybnosti. Spôsobuje ich cena, resp. zľava z nej. Všetky prihlásené spoločnosti pripravili ponuky v porovnateľnej cenovej hladine. Jedna z nich - Inžinierske stavby Košice - však zo svojej ceny dáva zľavu približne 50 mil. Sk. Výsledok tendra bude vyhlásený do 90 dní.

Najnižšiu ponuku spomedzi zúčastnených majú Cestné stavby, a. s. Cenové ponuky sú nasledovné: Hutné stavby 175,6 mil. Sk s DPH, Ekostav Michalovce 175,6 mil. Sk s DPH, CMR Prešov 179,4 mil. Sk s DPH, Cestné stavby, a. s., Košice 152,0 mil. Sk s DPH, Slovvia, a. s., 158,4 mil. Sk bez DPH (s DPH cca 174 mil. Sk), Inžinierske stavby, a. s., Košice 164,7 mil. Sk s DPH so zľavou z ceny na 118,9 mil. Sk.

Ak sa ponúka cena, možno znížiť percento zisku, možno ísť aj pod úroveň nákladov, ak ich možno "vydotovať" z inej činnosti. V tomto prípade však sú isté indície, podľa ktorých zľavnená cena Inžinierskych stavieb Košice by mohla byť dokonca nižšia ako cena za materiál. To evokuje otázky, prečo takýto postup, resp. akým iným (prípadne aj nefinančným) spôsobom by sa malo realizovať plnenie "kontraktu". Inžinierske stavby, a. s., Košice vo svojom súťažnom návrhu uvádzajú zľavu, o ktorej v pokynoch pre uchádzačov v časti Príprava súťažných návrhov, článku - Ceny uvádzané v súťažnom návrhu, nie je zmienka, a tým ani možnosť predložiť zľavu - zľavnenú cenu. O zľave je zmienka iba v časti Otváranie a vyhodnocovanie súťažných návrhov, v článku Otváranie súťažných návrhov - pokynov pre uchádzačov. Pojem zľavy nie je bližšie definovaný ani v predchádzajúcich súťažiach vypisovaných Slovenskou správou ciest.

Podľa určitých názorov zľava, resp. zľavnená cena v súťažnom návrhu Inžinierskych stavieb, a. s., Košice nemôže byť chápaná ako alternatívny návrh podľa článku Alternatívne návrhy uchádzačov, v časti Príprava súťažných návrhov, pokynov pre uchádzačov, lebo v tomto prípade musí uchádzač dodať obstarávateľovi všetky nevyhnutné informácie pre kompletné vyhodnotenie príslušného alternatívneho riešenia, vrátane výpočtov, technicko-kvalitatívnych podmienok, rozpisu cenových položiek, navrhovaného spôsobu výstavby, čo v tomto prípade nebolo predložené.

Predseda Podnikového výboru pri Cestných stavbách Košice Odborového zväzu DOPRAVA František Eliáš vyslovil podozrenie z klientelizmu. Listom požiadal generálneho riaditeľa sekcie cestnej infraštruktúry Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Petra Bareka o prešetrenie celej záležitosti. V liste sa uvádza, že v predloženom súťažnom návrhu súťažiaceho č. 6 chýbajú náležitosti, ktoré sú definované v časti Príprava súťažných návrhov: "... Každý predložený dokument musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača podľa oprávnenia konať v mene spoločnosti vymedzeného v obchodnom registri..." Súťažný návrh súťažiaceho č. 6 (ktorým sú podľa zistení PRÁCE Inžinierske stavby Košice) nie je podľa F. Eliáša podpísaný štatutárnym orgánom, teda predstavenstvom spoločnosti. V takomto prípade obstarávateľ vyhodnotí a porovná iba tie súťažné návrhy, ktoré boli určené ako skutočne zodpovedajúce požiadavkám súťažných podkladov. F. Eliáš poznamenal, že nejde o škandalizáciu zamestnávateľov, ale o záujem odstraňovania možných zdrojov korupcie a klientelizmu. "Alfou a omegou je pre nás dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní," uviedla predsedníčka OZ DOPRAVA Marta Brodzianska. Táto téma vzhľadom na svoju naliehavosť bola predmetom tripartitných rokovaní v uplynulých mesiacoch, pričom podľa jej slov sa závery zo spoločných rokovaní nenapĺňajú v praxi. OZ inicioval rokovanie so sekciou cestnej infraštruktúry MDPT SR. Minister Jozef Macejko pre PRÁCU uviedol: "Nie som podrobne informovaný o tomto tendri, vyhlasovala ho Slovenská správa ciest, investorský útvar Košice." Generálny riaditeľ sekcie P. Barek nám povedal: "Žiadam stanovisko od Slovenskej správy ciest, ktoré budeme mať v blízkom čase. Veľmi dôkladne ho musíme na základe kvalitného právneho stanoviska preveriť." Napriek 90-dňovej lehote na vyhodnotenie výsledkov tendra Slovenská správa ciest, inžiniersky útvar Košice, už v stredu tohto týždňa oznámila Inžinierskym stavbám Košice, že ich návrh považuje za najvýhodnejší a prijíma ho v spomínanej zľavnenej cene 118 mil. korún.

Ing. V. Rinník, obchodno-technický riaditeľ Inžinierskych stavieb Košice sa pre PRÁCU vyjadril:

"Chcem poznamenať, že je to postup transparentný, v zahraničí dosť bežný a často sa uplatňuje napríklad pri medzinárodných súťažiach organizovaných na základe čiastočného alebo úplného financovania z prostriedkov PHARE alebo iných medzinárodných bánk. Nie je to nóvum ani na Slovensku v prostredí SSC. Tento postup už v minulosti bol podľa našich informácií uplatnený a nespochybnený. Nikdy nie je možné poznať dopredu všetky náklady, ktoré počas výstavby vzniknú a úplne presná kalkulácia nie je možná. V každej kalkulácii je veľa odhadov, zjednodušení a predpokladov. Každá cena, ktorú podnikateľ spracuje, dáva priestor na úpravu každým smerom, teda je tu aj možnosť na poskytnutie zľavy. Zodpovedný manažér rozhodne, v ktorých položkách a v akom rozsahu možno zľavu poskytnúť a zhodnotí aj riziko, ktoré tým nesie a za ktoré bude v budúcnosti zodpovedný."

Generálny riaditeľ sekcie cestnej infraštruktúry MDPT SR Peter Barek čaká teda na stanovisko právnych expertov i vysvetlenie Slovenskej správy ciest. A čo OZ DOPRAVA? Predsedníčka Marta Brodzianska sa vyjadrila, že keď sociálni partneri prijali spoločný návrh na riešenie uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní, akceptovali tým vlastne nedostatky pri jeho uplatňovaní. Záležitosť s uvedeným tendrom považuje za príklad takýchto praktík. M. Brodzianska sa vyjadrila, že celú záležitosť verejného obstarávania budú naďalej podrobne sledovať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...