Pezinčania žiadajú Inšpektorát o vydanie rozhodnutia o nepovolení skládky

V máji tohto roku Najvyšší súd SR (NS SR) rozhodol o zrušení povolení na skládku odpadov v Pezinku a vrátil vec Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) na ďalšie konanie. Začatie tohto ďalšieho konania oznámil Inšpektorát ŽP v Bratislave Pezinčanom 25. augusta 2009. V zákonom stanovenej lehote sa Pezinčania k začatiu konania vyjadrili.

21. 09. 2009

„V našom  vyjadrení žiadame, aby Inšpektorát vydal rozhodnutie, ktorým nepovolí činnosť v prevádzke pezinskej skládky.  Svoju požiadavku odôvodňujeme rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý je pre SIŽP a Inšpektorát záväzným a príslušnou právnou úpravou. Žiadosť o povolenie predložená Ekologickou skládkou má totiž závažné právne nedostatky, v dôsledku ktorých nie sú splnené podmienky vyplývajúce zo zákona,“ povedala právnička Zuzana Čaputová, zástupkyňa občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Proces povoľovania skládok sa začína posudzovaním ich vplyvu na životné prostredie, tzv. EIA. Nasleduje územné rozhodovanie, teda rozhodnutie o umiestnení stavby v území. Poslednou fázou je integrované povoľovanie skládky realizované SIŽP.

NS SR, odvolávajúc sa na príslušné zákony v rozsudku konštatoval, že konajúci orgán je povinný preskúmavať obe rozhodnutia (EIA a územné rozhodnutie), ktorých vydanie predchádzalo integrovanému povoľovaniu. Je povinný  hodnotiť ich rovnako ako iné dôkazy. V predchádzajúcom konaní sa tejto povinnosti správne orgány vyhýbali.

NS SR zároveň v rozsudku konštatoval, že platnosť jedného z povinných podkladov, EIA, bola predĺžená spôsobom odporujúcim zákonu. Pri predĺžení jeho platnosti nebol tiež zohľadnený zákaz budovania skládky stanovený v územnom pláne mesta Pezinok. Takýto postup bol v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tento rozpor Pezinčania v minulosti namietali opakovane podnetom na Generálnej prokuratúre, avšak bez výsledku. Až názor Najvyššieho súdu vrátil nezákonnosť EIA opäť do hry.

S oporou v rozsudku Najvyššieho súdu SR Pezinčania rovnako žiadajú Inšpektorát, aby sa zaoberal aj zákonnosťou územného rozhodnutia. V minulosti ho vydal Krajský stavebný úrad v Bratislave na čele s Jánom Manom ml., ktorý sa od júna tohto roku stal novým predsedom predstavenstva Ekologickej skládky a.s., v prospech ktorej bolo rozhodnutie vydané. Pezinčania poukazujú na rozpor územného rozhodnutia s územným plánom mesta Pezinok, keďže stavebný zákon takýto rozpor nepripúšťa.

Na základe uvedeného Pezinčania vo svojom vyjadrení konštatujú, že dva z neopomenuteľných podkladov rozhodnutia majú zásadné právne nedostatky a konajúci orgán je, v zmysle rozsudku NS SR  povinný  sa nimi zaoberať. Podľa Pezinčanov nie sú v zmysle zákona splnené podmienky na vydanie povolenia činnosti prevádzkovania skládky. Preto žiadajú Inšpektorát, aby v zmysle zákona vydal rozhodnutie o nepovolení tejto činnosti.

„Neustále podrobne sledujeme a podporujeme túto kauzu. Pezinčania sú pripravení aj naďalej hájiť svoje práva a princípy spravodlivosti všetkými legálnymi prostriedkami,“ povedala Zuzana Aimaq – Fialová, riaditeľka VIA IURIS, ktoré Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...