Potrebujem súhlas susedov v paneláku pri búraní priečky?

Potrebujem súhlas susedov na prestavbu bytov v paneláku? Konkrétne si chcem spojiť dva byty do jedného tým, že vybúram priečku z jedného bytu do druhého. Ak na taký zásah potrebujem súhlas susedov, ktorých susedov sa to konkrétne týka, iba tých čo žijú na rovnakom poschodí ako ja, alebo aj susedov podomnou a nadomnou?

Dobrý deň,
 
k Vašej otázke, či sú aj susedia dotknutými účastníkmi stavebného konania pri búraní priečky a následnom spájaní dvoch bytov zaujímam nasledovné stanovisko.
 
Úvodom by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“ 
 
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2012 v tomto článku "Je potrebné stavebné povolenie na zateplovacie práce bytového domu?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
Vo všeobecnosti podľa § 54 Stavebného zákona (STZ) platí, že stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
 
Na spoľahlivé zodpovedanie Vašej otázky mi absentuje informácia, že či priečka, ktorú idete búrať je alebo nie je súčasťou nosnej konštrukciou obytného domu. Ak nie je, postačí Vám v zmysle § 55 ods. 2 písm. c) STZ Ohlásenie stavebnej úpravy stavebnému úradu v obvode ktorého sa obytný dom nachádza.
 
Podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ohlásenie stavebnej úpravy obsahuje:
 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.
 
K ohláseniu je ďalej občan povinný pripojiť:
 
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
 
Pri búraní priečky, ktorá nie je nosnou konštrukciou obytného domu teda nie je potrebné zabezpečovať stanovisko dotknutých susedov ani stanovisko statika. Stavebné úpravy je však možné započať až po doručení písomného stanoviska stavebného úradu, že proti ohláseným úpravám nemá námietky.
 
S najväčšou pravdepodobnosťou však vo Vašom prípade vykoná stavebný referent miestne zisťovanie, na ktorom bude chcieť zodpovedať otázku, či daná priečka je alebo nie je súčasťou nosnou konštrukciou obytného domu. Pokiaľ dôjde k záveru, že priečka je nosnou, podľa § 57 ods. 1 vety druhej STZ určí, že ohlásenú stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 
V tomto prípade bude potrebné ohlásenie doplniť :
 
a) stavebnými výkresmi stavebnej úpravy v troch vyhotoveniach, alebo vyznačením stavebných úprav v kópii dokumentácie stavby overenej stavebným úradom; pri udržiavacích prácach sa nepredkladajú,
b) situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
c) ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie veci v stavebnom konaní.
 
Ďalej sa vo veci bude postupovať podľa fabulácie, ktorú opisujem v článku, na ktorý som Vás odkázal. Vedzte, že v tomto prípade by bolo vhodné získať súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytových a nebytových priestorov v obytnom dome dopredu.
 
Ak stanovisko (súhlas dotknutých susedov) stavebnému úradu k žiadosti nepriložíte, v podstate sa nič zlé neudeje. Stavebný úrad v rámci správneho konania bude dotknutým susedom verejnou vyhláškou oznamovať Vaše zamýšľanie o vykonaní stavebnej úpravy a oni budú mať možnosť sa k tomu vyjadriť. V prípade, ak nadpolovičná väčšina susedov vyjadrí nesúhlasné stanovisko, stavebný úrad Vám vydanie stavebného povolenia zamietne.

S úctou

Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...