Potrebujem súhlas susedov v paneláku pri búraní priečky?

Potrebujem súhlas susedov na prestavbu bytov v paneláku? Konkrétne si chcem spojiť dva byty do jedného tým, že vybúram priečku z jedného bytu do druhého. Ak na taký zásah potrebujem súhlas susedov, ktorých susedov sa to konkrétne týka, iba tých čo žijú na rovnakom poschodí ako ja, alebo aj susedov podomnou a nadomnou?

Dobrý deň,
 
k Vašej otázke, či sú aj susedia dotknutými účastníkmi stavebného konania pri búraní priečky a následnom spájaní dvoch bytov zaujímam nasledovné stanovisko.
 
Úvodom by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“ 
 
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2012 v tomto článku "Je potrebné stavebné povolenie na zateplovacie práce bytového domu?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
Vo všeobecnosti podľa § 54 Stavebného zákona (STZ) platí, že stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
 
Na spoľahlivé zodpovedanie Vašej otázky mi absentuje informácia, že či priečka, ktorú idete búrať je alebo nie je súčasťou nosnej konštrukciou obytného domu. Ak nie je, postačí Vám v zmysle § 55 ods. 2 písm. c) STZ Ohlásenie stavebnej úpravy stavebnému úradu v obvode ktorého sa obytný dom nachádza.
 
Podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ohlásenie stavebnej úpravy obsahuje:
 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.
 
K ohláseniu je ďalej občan povinný pripojiť:
 
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
 
Pri búraní priečky, ktorá nie je nosnou konštrukciou obytného domu teda nie je potrebné zabezpečovať stanovisko dotknutých susedov ani stanovisko statika. Stavebné úpravy je však možné započať až po doručení písomného stanoviska stavebného úradu, že proti ohláseným úpravám nemá námietky.
 
S najväčšou pravdepodobnosťou však vo Vašom prípade vykoná stavebný referent miestne zisťovanie, na ktorom bude chcieť zodpovedať otázku, či daná priečka je alebo nie je súčasťou nosnou konštrukciou obytného domu. Pokiaľ dôjde k záveru, že priečka je nosnou, podľa § 57 ods. 1 vety druhej STZ určí, že ohlásenú stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 
V tomto prípade bude potrebné ohlásenie doplniť :
 
a) stavebnými výkresmi stavebnej úpravy v troch vyhotoveniach, alebo vyznačením stavebných úprav v kópii dokumentácie stavby overenej stavebným úradom; pri udržiavacích prácach sa nepredkladajú,
b) situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
c) ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie veci v stavebnom konaní.
 
Ďalej sa vo veci bude postupovať podľa fabulácie, ktorú opisujem v článku, na ktorý som Vás odkázal. Vedzte, že v tomto prípade by bolo vhodné získať súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytových a nebytových priestorov v obytnom dome dopredu.
 
Ak stanovisko (súhlas dotknutých susedov) stavebnému úradu k žiadosti nepriložíte, v podstate sa nič zlé neudeje. Stavebný úrad v rámci správneho konania bude dotknutým susedom verejnou vyhláškou oznamovať Vaše zamýšľanie o vykonaní stavebnej úpravy a oni budú mať možnosť sa k tomu vyjadriť. V prípade, ak nadpolovičná väčšina susedov vyjadrí nesúhlasné stanovisko, stavebný úrad Vám vydanie stavebného povolenia zamietne.

S úctou

Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...