Prečo mám platiť dvakrát poplatok za odpad?

Od 3/2010 nevlastním na území mesta Košice žiadnu nehnuteľnosť. Mám ale trvalý pobyt na území mesta Košice, v súčasnosti mám v inom meste iba prechodný pobyt a aj bývam v inom meste v nájme.

Na základe toho, že mám trvalý pobyt v pôvodnej nehnuteľnosti v Košiciach, ktorú už nevlastním od r. 2010 mi mesto vyrubuje daň za odpad každý rok tak, ako keby som bola vlastníčkou akejkoľvek nehnuteľnosti na území mesta Košice, aj keď som mestu preukázala, že nevlastním na území mesta Košice žiadnu nehnuteľnosť.

Prečo sa zakladá povinnosť platiť za odpad len na základe trvalého pobytu a nie na základe vlastníctva nehnuteľnosti a následne vytvárania odpadu? Veď ja žiadny odpad na území mesta nevytváram nakoľko od roku 2010 nevlastním žiadnu nehnuteľnosť na území mesta. Platím za odpad v inom meste.

Aby som predišla problémom, musím si zmeniť trvalý pobyt?

Budem musieť platiť naozaj za odpad, ktorý nevytváram? Čiže 2 krát? Alebo si zákon vykladá každý tak, aby získal čo najviac prostriedkov do mestskej pokladnice?

Dobrý deň,
 
na Vašu otázku ohľadom duplicitného vyrubenia poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady zaujímam nasledovné stanovisko.

Pre spoľahlivé zodpovedanie otázky, či je právo úradov vyrubiť poplatok duplicitne je aplikovateľný zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “Zákon”).
 
Na začiatok by som rád opravil Vami uvádzaný pojem “daň za odpad”. Názov zákona, ktorý touto poplatkovou činnosťou zaväzuje občanov Slovenskej republiky je síce na začiatku jeho názvu o miestnych daniach, ale ďalej pokračuje názvom o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Poplatok, ktorý každoročne vyrubuje príslušná obec (v Bratislave a Košiciach mestská časť) rozhodnutím správne nazývame poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zaoberá sa ním desiata časť Zákona paragrafmi 77 až 83.
 
Poplatok platí občan za komunálne odpady (okrem elektroodpadov) a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce v ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt podľa osobitného zákona.
 
Ak nie je Všeobecne-záväzným nariadením (VZN) obce stanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ako z uvedeného vyplýva, poplatková povinnosť občana nie je naviazaná na vlastníctvo nehnuteľnosti v dotknutej obci, ale na evidenčný charakter trvalého a/alebo prechodného pobytu, prípadne užívania nejakej vyššie uvedenej nehnuteľnosti, kde by občan mohol byť potenciálnym tvorcom odpadu. 
 
Ak má občan, fyzická osoba, v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
 
Príslušná obec môže VZN ustanoviť, aby poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberal a za vybraný poplatok ručil tento platiteľ:

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
 
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 • uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu; v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 • uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 • ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Predpokladám, že oznamovaciu povinnosť príslušnej mestskej časti mesta Košice ste si riadne a včas splnili ku dňu ohlásenia trvalého pobytu v nej. Na tomto skutkovom základe Vám mestská časť každoročne daný poplatok vyrubuje a Vy ste ho povinná zaplatiť, pretože trvalý a/alebo prechodný pobyt v nej stále trvá.
 
Ďalej uvádzate, že ste prihlásená aj k prechodnému pobytu v inom, nemenovanom meste. Obávam sa však, že výnimka ustanovená v §77 ods. 3 prvej vety Zákona, spočívajúca v tom, že ak občan na území tej istej obce má súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatkovú povinnosť má iba z titulu jedného z nich, obvykle z trvalého, sa na Vás nevzťahuje, pretože prechodný pobyt máte mimo územia mesta Košice.
 
Preto aj dané, nemenované mesto Vám poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubuje z jestvujúceho prechodného pobytu osobitne. Má nato zákonné právo podľa §77 ods. 2 písm.a) Zákona.
 
Po morálnej stránke rozumiem Vašej argumentácii duplicitných platieb aj za odpad v meste, v ktorom už reálne nežijete, z ktorého ste sa v marci roku 2010 odsťahovali a teda odpad na jej území nemáte ako produkovať. Na druhej strane však musím dať aj za pravdu obom mestám, ktoré Vám poplatok vyrubujú, pretože ich počínanie je taktiež v súlade so zákonom.
 
Vyvstáva mi otázka, že keď už nie ste vyše dvoch rokov majiteľkou danej nehnuteľnosti (predpokladám, že ste ju predali), prečo máte naďalej v nej trvalý pobyt? Problém kvôli trvalému pobytu môžete mať napríklad s úradnými zásielkami, ktoré je možné Vám podľa zákona doručiť iba na adresu trvalého pobytu. V tomto prípade Vám ich úrady nebudú vedieť účinne ani fakticky doručiť. Náhradné doručovanie je pritom ex lege vylúčené. Môže teda kľudne nastať skutočnosť, že sa o nejakej dôležitej úradnej zásielke napokon ani nedozviete (napríklad súd, polícia, prokuratúra, úrady sociálneho zabezpečenia ...).
 
Je pravdou, že podľa zákona NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ZOR) trvalý pobyt nezakladá občanovi nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má v právnom poriadku Slovenskej republiky iba evidenčný charakter. Napriek tomu, pri predaji a kúpe nehnuteľnosti, správne vypracovaná Kúpna zmluva (Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru) by mala obsahovať aj ustanovenie, ktorým predávajúci deklaruje, že zabezpečí v dohodnutom časovom rozmedzí odhlásenie všetkých prihlásených osôb v nehnuteľnosti/byte z trvalého pobytu.
 
Ak tak neučiní, v zmysle §7 ods. 1 písm. f) ZOR môže tak urobiť aj nový vlastník bez predchádzajúceho súhlasu pôvodného. V tomto prípade po odhlásení občana je miestom jeho trvalého pobytu obec, na ktorej území mu bol trvalý pobyt zrušený.  
 
Na odstránenie statusu duplicitných platieb za komunálny odpad Vám odporúčam podniknúť jeden z nasledovných krokov:

 • prihlásiť sa k trvalému pobytu na území mesta, v ktorom máte zriadený iba prechodný pobyt, čím ex offo budete odhlásená z trvalého pobytu v príslušnej mestskej časti Košíc,
 • preukázať príslušnej mestskej časti mesta Košice, že sa na jej území nezdržiavate (nezdržiavali ste sa) viac ako 90 dní.

Ak si chcete ušetriť mnohé nervy a úskalia byrokratických úradných postupov, kde budete musieť pre orgánom obce uniesť dôkazné bremeno, že sa na jej území nezdržujete, vyberte si alternatívu číslo 1,  zdá sa mi v tomto smere pre Vás najprijateľnejšia. Samotný fakt, že už nie ste vlastníčkou nehnuteľnosti, totiž nedeklaruje aj skutočnosť, že na území mesta sa nezdržujete. 
 
V prípade číslo 1 Vám podľa §8 ZRO na prihlásenie sa k trvalému pobytu v meste, v ktorom aj reálne žijete postačí:

 • platný občiansky preukaz alebo pri strate postačí potvrdenie o občianskom preukaze (ak nemáte ani jedno z toho, postačí platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme.

Uvádzate, že žijete v nájme. Neuvádzate však, či daný nájomný vzťah s prenajímateľom je uzatvorený na dobu neurčitú. Pokiaľ áno, nie je potrebné ohlasovni predkladať ani písomný súhlas vlastníka s Vaším prihlásením sa k trvalému pobytu, tento môžete nahradiť jestvujúcou nájomnou zmluvou na dobu neurčitú.
 
Po predložení a overení dokladov Vás ohlasovňa pobytu prihlási k trvalému pobytu na území daného mesta a vydá Vám o tom potvrdenie. Súčasne je povinná zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu ako doklad o jeho skončení.
 
Potvrdenie o novom trvalom pobyte Vám bude slúžiť ako dôkaz pre mestskú časť Košíc, na ktorej území ešte máte poplatkovú povinnosť, aby táto zanikla, pretože stratila právny podklad.
 
Príslušná  mestská časť je povinná vrátiť poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení (§82 ods. 1 Zákona).
 
Možnosťou číslo 2 je možnosť písomnou žiadosťou sa obrátiť na mestskú časť mesta Košice a žiadať o zníženie alebo úplne odpustenie poplatku. V tomto prípade je však nutné dokázať, že sa na danom území mestskej časti naozaj nezdržujete, resp. nezdržovali ste sa viac ako 90 dní. Aby ste vo Vašom prípade zvýšili šance na unesenie dôkazného bremena zdržiavania sa mimo územia Košíc, je nutné, aby ste spracovali žiadosť čo najstarostlivejšie a najzrozumiteľnejšie. Nezabudnite k nej  priložiť doklady, ktorými disponujete a ktoré Vám môžu pomôcť potvrdiť Vami prezentované skutočnosti. Tými dokladmi by mohli byť napríklad:

 1. potvrdenie o prechodnom pobyte v inom meste,
 2. rozhodnutie o vyrubení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z titulu prechodného pobytu v inom meste,
 3. nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi prenajímateľom a Vami ako nájomcom na znak reálneho užívania iného priestoru a produkovania odpadu tam.

Za pokus v žiadosti stojí argumentovať aj morálkou podstatou veci a položiť si otázku, či je spravodlivé platiť za komunálny odpad duplicitne aj na území mestskej časti Košíc, kde reálne nežijete a teda je vysoká šanca, že žiadny odpad produkovať ani nebudete. Tento totiž produkujete na území iného mesta, kde ste aj reálne prihlásená k prechodnému pobytu.
 
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce (§82 ods. 2 Zákona).
 
Záverom musím upozorniť, že na zníženie ani odpustenie poplatku nemáte právny nárok, je teda na zamestnancovi mesta, či Vašej žiadosti po starostlivom vyhodnotení dôkazov vyhovie. Ak nie, ostáva Vám stále ešte alternatíva číslo 1.
 
S úctou
 
Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...