Prečo to na pozemkových úradoch trvá tak dlho

Zákon o užívaní pozemkov v záhradkárskych osadách dáva obom, tak záhradkárom, ako aj vlastníkom pozemkov v záhradkárskych osadách, veľa možností, ako dospieť k dohode. Konanie má niekoľko etáp a obe strany môžu podávať námietky, sťažnosti na prokuratúru alebo aj žalobu na súd.

"Neraz sa stáva, že niekto podá aj návrh na vylúčenie pracovníka alebo celého úradu z konania. Aj o tom treba rozhodnúť ešte pred rozhodnutím vo veci samej," vraví Peter Straňák z Krajského pozemkového úradu v Nitre. Niekedy preto trvá aj roky, kým pozemkové úrady rozhodnú.

Proces má niekoľko etáp

Vyrovnanie medzi záhradkármi a vlastníkmi sa začína na príslušnom obvodnom pozemkovom úrade. "Pre prvú etapu je najdôležitejšie, aby návrh podali tí užívatelia, ktorí majú nadpolovičnú výmeru plochy záhradkárskej osady. Pritom mali preukázať, že vlastníci odmietli uzatvoriť kúpnu zmluvu k týmto pozemkom, a to minimálne za cenu uvedenú v zákone, alebo sa do 30 dní k takémuto návrhu nevyjadrili," vraví Peter Straňák. Na tejto prvej etape podľa neho pohorelo veľa záhradkárskych osád. "Preto aj v tomto štádiu bolo konanie na pozemkovom úrade zastavené." V opačnom prípade, ak nezáujem vlastníkov preukázať vedeli, začala sa druhá etapa. "Ide o ďalšie konanie, ktorého súčasťou sú úvodné podklady ako geometrický plán a register pôvodného stavu pozemkov v záhradkárskej osade." Vlastníkom aj záhradkárom sa oznamovalo verejnou vyhláškou na obecnom úrade, v ktorej boli poučení, že môžu do 30 dní podať námietky. "Závisí vždy od počtu a závažnosti námietok, za aký dlhý čas ich pozemkový úrad vybaví." Podľa Straňáka v tejto fáze obyčajne nastupujú vlastníci pozemkov, ktorí nesúhlasia, aby ich pozemok bol predmetom takéhoto konania. "Obyčajne dávajú žaloby na vypratanie pozemkov, pretože záhradkárska osada nespĺňa podmienky zákona. Vtedy obvodný pozemkový úrad konanie preruší a čaká na právoplatné rozhodnutie súdu. Býva to niekedy aj niekoľko rokov."

Na príčine sú aj žaloby na súd

V tejto etape ešte pozemkový úrad vlastníka poučí, že aj on môže ponúknuť užívateľovi a záhradkárskej organizácii, že od nich odkúpi stavby a porasty, ktoré sú na jeho pozemku, a to za cenu určenú podľa vyhlášky ministerstva financií ešte z roku 1991. "Ak vlastníci nadpolovičnej väčšiny pozemkov počítanej podľa výmery oznámia uplatnenie takejto ponuky, obvodný pozemkový úrad konanie zastaví. To znamená, že pokonanie je už iba na vlastníkoch a užívateľoch a v drvivej väčšine za asistencie súdov." Po skončení konania o námietkach obvodný pozemkový úrad schváli úvodné podklady. "Keďže aj toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, tak znovu aj spravidla skončí na súde. Minimálne pol roka, až niekoľko rokov, kým to obehne Najvyšší súd, prípadne Ústavný súd."

Po schválení úvodných podkladov obvodný pozemkový úrad vypočíta výšku náhrady za pozemky v zriadenej záhradkárskej osade v peniazoch, a to podľa zásad uvedených v zákone. "Ak vlastníci chcú náhradu v pozemkoch, obvodný pozemkový úrad požiada Slovenský pozemkový fond, aby sa vyjadril, či im náhradu vie poskytnúť. V tejto etape sa potom hľadajú možnosti poskytnúť im pozemky podobné ako ich vlastné, čo sa až v osemdesiatich percentách nepodarí," pokračuje ďalej Straňák. "Nasledujú sťažnosti pre porušenie zákona na prokuratúru a žaloby na súd."

Nasleduje etapa vypracovania projektu. "Počas nej možno opäť podať námietky a znovu je aj možnosť prehnať to cez súd a až potom prichádza posledné štádium – vykonanie projektu pozemkových úprav." Pristúpi sa k samotnému zápisu do katastra nehnuteľností a k založeniu listov vlastníctva na nových vlastníkov. "To bola skrátená a zjednodušená forma pre pochopenie situácie na pozemkových úradoch. Pre laika zistenie, že po podaní návrhu nie je možné konanie skončiť do 30, prípadne 90 dní od podania," vraví Straňák.

Okrem tejto agendy sa pracovníci úradov venujú aj pozemkovým úpravám, rozhodujú o reštitučných nárokoch, ale aj o ochrane pôdy. "To iba na vysvetlenie zaťaženosti pracovníkov, ktorí musia zabezpečovať naraz niekoľko agend."

Konanie na pozemkových úradoch má niekoľko etáp

 • Začatie konania sa oznamuje verejnou vyhláškou v obci.
 • Zastavenie konania – vlastníci nadpolovičnej väčšiny pozemkov ponúkli užívateľom, resp. záhradkárskej organizácii odkúpenie stavieb, trvalých porastov a spoločných zariadení a pod.

Postupne sa v ňom vydávajú rôzne rozhodnutia:

 • o námietkach
 • o schválení úvodných podkladov – tvoria ich Register pôvodného stavu a Geometrický plán
 • o poskytnutí náhrady vlastníkom za pozemky – je v právomoci Slovenského pozemkového fondu
 • o schválení projektu – oznámi sa verejnou vyhláškou v obci
 • o nariadení vykonania projektu – po schválení registra nového stavu, kde boli navrhnuté nové pozemky
 • o vykonaní projektu – nasleduje po nadobudnutí právoplatnosti a to po tom, čo boli vyriešené všetky námietky námietok) zápis do katastra nehnuteľností a vydanie nových listov vlastníctva
 • Trvanie jednotlivých etáp sa nedá presne určiť z dôvodu, že každé rozhodnutie môže, ale nemusí byť napadnuté opravnými prostriedkami.
 • Tento postup vlastne vychádza z generálnej právnej úpravy zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, ktorého prijatiu predchádzal zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Podľa tohto zákona pozemkové úpravy zahŕňajú:

 • zistenie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),
 • technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenie súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.

Zdroj: Obvodný pozemkový úrad v Bratislave

Podrobne monitorujeme:

Nehnuteľnosti

Predpisy

Priamo súvisiace články

Záhradkársky zákon č. 64/1997 Z. z. - úplné znenie 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...