Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády?

02. 06. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Legislatívna rada vlády (LRV) má na programe zasadnutia v utorok 3. 6. 2003 aj návrh novely stavebného zákona. Súčasný zákon z roku 1976 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých sa dodnes vyvlastňujú občanom a firmám ich nehnuteľnosti jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu a bez primeranej náhrady. Pri stanovovaní náhrad sa používajú tzv. vyhláškové ceny ministerstva financií, ktoré sú v súčasnosti zlomkom trhových cien. O potrebe zmeny sa síce veľa hovorí, ale konkrétny výsledok sa zatiaľ nedostavil. V zložitom legislatívnom procese je teraz na ťahu legislatívna rada vlády.

Genéza novelizácie stavebného zákona:

23. 12. 2002

    

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) predkladá na medzirezortné pripomienkovanie návrh nového stavebného zákona. Ustanovenia o vyvlastnení však ostávajú ponechané bez zmeny zo súčasného stavebného zákona z roku 1976.
 

3. 1. 2003

 

Občianska iniciatíva (OI) „Za spravodlivú právnu úpravu vyvlastňovania vo verejnom záujme“ vyzýva verejnosť na hromadné pripomienkovanie ministerského návrhu. OI upozorňuje, že prijatie zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie by prinieslo najmä neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb. Navrhuje najmä zaviesť zásadu primeranej náhrady za trvalé odňatie vlastníckeho práva a žiada presun kompetencie vyvlastňovacích konaní z okresných úradov na nezávislé súdy.
 

10. 1. 2003

 

MŽP informuje zástupcov občianskej iniciatívy, že nebude pripomienky akceptovať, lebo podľa názoru ministerstva presahujú rámec zamýšľanej právnej úpravy a vyžadujú viac času pre odbornú diskusiu.
 

10. 1. 2003

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVaRR) predkladá na medzirezortné pripomienkovanie svoj vlastný návrh novely stavebného zákona. Ten je v rozpore s návrhom MŽP. Ministerstvo výstavby zásadne nesúhlasí, aby právomoc vyvlastňovať prešla na samosprávu. V dôvodovej správe doslova tvrdí, že "Prechod pôsobnosti v oblasti vyvlastňovacieho konania z okresných úradov na obce nie je v celospoločenskom záujme, pretože obce, napr. v prípade nevyhnutnosti vyvlastňovať pre akcie presahujúce hranice obce, nedisponujú dostatočnými personálnymi, či inými kapacitami a preto je nevyhnutné aby tieto aktivity zabezpečovali okresné úrady."
 

4. 2. 2003

 

Legislatívna rada vlády odmieta návrhy obidvoch ministerstiev. Podľa podpredsedníčky LRV Lucie Žitňanskej je potrebné doriešiť problematiku vyvlastňovacieho konania a v súvislosti s prechodom kompetencií medzi jednotlivými rezortmi špecifikovať ekologické aspekty. LRV odporučila ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja v spolupráci s ministerstvom životného prostredia vypracovať nové znenie návrhu zákona a predložiť ho na rokovanie LRV.
 

27. 2. 2003

 

Národná rada schválila zákon, podľa ktorého s účinnosťou od 1. 4. 2003 prechádza kompetencia vo vyvlastňovaní z okresných úradov na obce. Odvolacím orgánom zostávajú krajské úrady.
 

3. 3. 2003

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predkladá na medzirezortné pripomienkovanie ďalší návrh novely stavebného zákona. Súčasnú právnu úpravu vyvlastňovania označuje ministerstvo priamo za protiústavnú. Navrhuje, aby sa výška náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť určila "podľa primeranej ceny zistenej podľa ceny, za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva".
 

10. 3. 2003

 

Občianska iniciatíva (OI) „Za spravodlivú právnu úpravu vyvlastňovania vo verejnom záujme“ vyzýva verejnosť na pripomienkovanie druhého návrhu z dielne MVaRR. Kritizuje, že napriek pozitívnej snahe ministerstva sa v návrhu objavili také legislatívne nedostatky, pri ktorých sa možno obávať, že snaha získavať vo verejnom záujme majetok občanov za tzv. vyhláškové ceny bude pokračovať.
 

25. 3. 2003

 

MŽP prichádza nezávisle od MVaRR so svojim vlastným návrhom novely stavebného zákona. Dotýka sa iba vymedzenia kompetencie ministerstva v rámci ekologických aspektov územného plánovania. Vôbec sa však nezaoberá vyvlastňovacím konaním, ako žiadala LRV po zasadnutí dňa 4. 2. 2003.
 

1. 4. 2003

 

Kompetencie v oblasti vyvlastňovacích konaní prechádzajú na obce. Konania začaté pred týmto dňom dokončia okresné úrady.
 

21. 4. 2003

 

Ministerstvo financií (MF) predkladá na medzirezortné pripomienkovanie správu o stave oceňovania nehnuteľností a súvisiacich problémoch. Priznáva, že vyhláškové ceny zneužíva štát pri vyvlastňovaní nehnuteľností vo verejnom záujme. V závere správy navrhuje zrušiť úlohu zo zasadnutia vlády pre ministerstva financií, ktorou bolo ministrovi financií uložené, aby aktualizoval oceňovaciu vyhlášku a navrhuje ponechať túto vyše 12-ročnú vyhlášku bez zmeny až do realizácie legislatívneho zámeru úplne nového systému oceňovania nehnuteľností, ktorý by mal byť účinný od roku 2005.
 

29. 4. 2003

 

Legislatívna rada vlády po druhý krát odmieta návrhy noviel stavebného zákona z dielní MŽP aj MVaRR. Odporučila ministerstvu výstavby, aby v spolupráci s ministerstvom životného prostredia predložil jednotný návrh do dvoch týždňov.
 

28. 5. 2003

 

Legislatívna rada vlády zverejňuje program svojho najbližšieho zasadnutia v utorok 3. 6. 2003. Štvrtým bodom programu je „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.