Prešov, mestská hala, oplotenie - stavebné povolenie

Stavebné povolenie stavby "Oplotenie mestskej haly".

28. 09. 2012

Číslo rozhodnutia je B/2012/11243-Ja/149 zo dňa 18. 9. 2012.

Jeho kópiu si môžete stiahnúť cez odkaz na konci tohto textu.

Mesto Prešov, primátor mesta

Hlavná č.73, Prešov PSČ 08001 Číslo: B/2012/11243-Ja/149 v Prešove dňa:10. 9. 2012

Vec: TATRAN Prešov, spol. s.r.o., Hollého č. 3, Prešov - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Oplotenie mestskej haly".

Stavebné povolenie

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) zákona NR SR č. 41612001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel prejednal žiadosť spoločnosti TATRAN Prešov, spol. s.r.o., Hollého č. 3, Prešov zo dňa 27.6.2012 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Oplotenie mestskej haly" v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:

Stavba: "Oplotenie mestskej haly", na ulici Jána Pavla II. a Športovej v Prešove, pre stavebníka spoločnost' TATRAN Prešov, spol. s.r.o., Hollého č. 3, Prešov, na pozemku parc. č. KN-C 6616/3, 6616/4, 6616/8, 6616/10, 6616/11, 6616/12, 6616/40, 9513/25, katastrálne územie Prešov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Prešov, pričom stavebník doložil Zmluvu o nájme nehnuteľností č. 2010/383/M/171n a súhlas Mesta Prešov s vykonaním investícií č. M/2012/13298 zo dňa 15.8.2012, sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje.

Stavba pozostáva z:

V stupné brány budú šírky 6m z jokelových profilov výšky 2m samononosné. Každá brána bude na elektrický pohon a bude ovládaná z administratívnej budovy z miestnosti dozorne. Od vstupnej brány okolo celého areálu bude oplotenie z poplastovaných stÍpikov a z poplastovaného pletiva výšky 2m. Vzdialenosť stípikov bude zhruba 2,5m. Celková dížka oplotenia bude 812m.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval A.P.H. ateliér, Kpt. Nálepku č. 5, Prešov -Ing. arch. Peter Hajtáš. overenou v stavebnom konaní a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác dať vytýčiť jednotlivým správcom podzemných sietí ich priebeh. Pod novými spevnenými plochami osadiť existujúce podzemné siete do chráničiek. Odstránenie koreňov stromov pod novými spevnenými plochami previesť ručne.

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -oddelenia mestského majetku, ktoré sú uvedené odpovedi na žiadosť spoločnosti TATRAN Prešov, s.r.o. o súhlas s vykonaním investície č. M/2012/13298 zo dňa 15.8.2012.

4. Pri stavbe sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby v zmysle § 48 až 53 stavebného zákona.

5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona, technické normy, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.

6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.

7. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov o nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

8. Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu v lehote do 15 dní meno a adresu zhotoviteľa stavby.

9. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí zhotoviteľ stavby.

10. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho, alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.

11. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.

12. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona.

13. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i1 stavebného zákona a § 13 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

14. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje.

15. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy apod akým číslom stavbu povolil.

16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

17. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

18. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 22312001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecným nariadením mesta Prešov.

19. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby uvedené do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali škody tretím osobám.

20. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.

21. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.

22. So zmenou stavby sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad.

Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe.

K stavbe sa vyjadrili: Ing. Tibor Urbánek st., Ing. Tibor Urbánek ml., Ľuboš Urbánek, Ľubica Urbaneková, Ing. Jozef Palisko, Mária Amanová, Ing. Peter Mihal, Jozef Šitár, Július Šitár, Miriam Komárová, Správa a zimná údržba prešovských ciest spol. s.r.o. Prešov, MsÚ Prešov-oddelemie mestského majetku, MsÚ Prešov-oddelenie dopravy energetiky a životného prostredia, Prešovská univerzita v Prešove, Krajské riaditeľstvo PZ KDI, VSD a.s. Košice, VVS a.s.závod Prešov, Slovak Telekom Bratislava.

Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Písomné námietky k predmetnej stavbe a podmienky pre jej uskutočnenie stavebnému úradu doručili:

Ing. Tibor Urbánek st., Ing. Tibor Urbánek ml., Ľuboš Urbánek, Ľubica Urbáneková, Ing. Tibor Palisko. Námietke č. 1 stavebný úrad vyhovel, námietke č. 2 stavebný úrad nevyhovel, námietke č. 3 stavebný úrad nevyhovel, námietke č. 4 stavebný úrad vyhovel v bode č. 2 tohto rozhodnutia, námietke č. 5 stavebný úrad vyhovel, námietke č. 6 stavebný úrad vyhovel.

Mária Amanová. Námietke č. 1 stavebný úrad vyhovel, námietke č. 2 stavebný úrad vyhovel, námietke č. 3 stavebný úrad nevyhovel, námietke č. 4 stavebný úrad vyhovel, námietke č. 5 nevyhovel.

Ing. Peter Mihal'. Námietke stavebný úrad nevyhovel.

Miriam Komárová. Námietke stavebný úrad nevyhovel.

Prešovská univerzita v Prešove: Podmienkou uvedenou v prvej časti sa stavebný úrad nezaoberal, podmienke uvedenej v druhej časti stavebný úrad vyhovel.

Júlia Semančíková a Irena Haragsinová: Požiadavke stavebný úrad vyhovel.

MsÚ Prešov - oddelenie mestského majetku: Stavebný úrad podmienkam vyhovel v bode Č. 3 tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie.

Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa § 62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania v stavebnom konaní dňa 7.8.2012. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou.

Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Písomné námietky k predmetnej stavbe a podmienky pre jej uskutočnenie stavebnému úradu doručili:

a) Ing. Tibor Urbánek st.. Ing. Tibor Urbánek ml., Ľuboš Urbánek, Ľubica
Urbáneková. Ing. Tibor Palisko:ň

1. V PD sú zakreslené uvažované jednotlivé časti plochy parkoviska, ktoré sa majú využívať: jazda z kopca, modul s rotačným diskom, škola bezpečnej jazdy, 50m okruh a ďalšie uvedené činnosti, ktoré skrývajú názov Škola šmykov s ktorou nesúhlasíme. 21.1.2012 na stretnutí občanov obvodnej časti bol predložený návrh realizácie "Školy šmykov" jednoznačne zamietnutý.

2. Riešiť odvodnenie Športovej ulice -pri dažd'och sa vytvára mláka v dížke cca 20m a hÍbke 15 cm. Pri zrealizovaní uvažovaného oplotenia nie je možné túto cestu prejsť k hlavnej ceste a MHD.

3. V zimnom období nebude možné odhŕňanie snehu na ulici.

4. Konštrukcia vozovky na Športovej ulici nebola dimenzovaná pre ťažkú dopravu a z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť zákaz vjazdu nákladných vozidiel a autobusov. Podotýkam, že vo vozovke a zatrávnenej ploche v uvažovanom vjazde č. 4 sú zabudované IS -plyn, elektrika, voda a kanál pre RD na Športovej ulici. Tieto siete je nutné ochrániť.

5. Na jestvujúcich parkoviskách a komunikáciách je nutné dodržiavať jestvujúce výšky povrchov z dôvodu, že by došlo k zhoršeniu hydrologických pomerov pri povodňovom vzdutí hladiny Torysy a zatápaniu domov.

6. Doteraz pri akciách usporadúvaných PF telocvičňa, dochádza na Športovej ulici k chaotickému parkovaniu aj na zatrávnených plochách. Po zhotovení oplotenia dôjde k priestorovému obmedzeniu vodičov a ešte k zhoršeniu jestvujúcej dopravnej situácie na Športovej ulici, ktorej chýba chodník. Požadujeme zabezpečiť zníženie rýchlosti a zákaz parkovania na Športovej ulici, nakol'ko parkovanie je riešené v predloženej PD.

Stavebný úrad námietke č. 1 vyhovel, uložil stavebníkovi prepracovať projektovú dokumentáciu, v ktorej nebudú popísané uvedené činnosti. Využívanie plochy parkoviská na školu bezpečnej jazdy nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad námietke č. 2 nevyhovel, nakol'ko riešenie odvodnenia Športovej ulice nie je predmetom tohto konania. Pretože stavebný úrad nie príslušným orgánom na riešenie tohto problému, námietku odstúpil za účelom riešenia príslušnému orgánu, t.j. MsÚ Prešov oddeleniu Verejnoprospešných činností.

Stavebný úrad námietke Č. 3. nevyhovel, vyžiadal od stavebníka vyjadrenie Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., v ktorom súhlasí s realizáciou oplotenia. Oplotenie zo strany Športovej ulice bude osadené vo vzdialenosti 0,50 -0,70 m od telesa cesty.

Stavebný úrad námietke Č. 4 vyhovel. Druhej časti vyhovel v bode Č. 2 tohto rozhodnutia. Prvá časť námietky nie je predmetom tohto konania. Pretože stavebný úrad nie je príslušným orgánom tohto problému, námietku odstúpil príslušnému správnemu orgánu, t.j. MsÚ Prešov -oddeleniu Dopravy, energetiky a životného prostredia.

Stavebný úrad námietke Č. S vyhovel. Zvyšovanie nivelety parkoviska nie je predmetom tohto konania, projektová dokumentácia neobsahuje úpravu parkoviska a podľa vyžiadaného vyjadrenia stavebníka, tento nemá v úmysle zvyšovať existujúcu niveletu parkoviska.

Stavebný úrad námietke Č. 6 vyhovel. Podľa vyžiadaného stanoviska spoločnosti TATRAN Prešov s.r.o., na základe vzájomnej dohody pri akciách organizovaných Prešovskou univerzitou budú môcť parkovať autobusy a ostatné vozidlá na parkovisku prislúchajúcom k Mestskej hale. Druhá časť námietky nie je predmetom tohto konania. Pretože stavebný úrad nie je príslušným orgánom tohto problému, námietku odstúpil príslušnému správnemu orgánu, t.j. MsÚ Prešov - oddeleniu Dopravy, energetiky a životného prostredia.

b) Anna Amanová:

1. Rozšírenie komunikácie na severozápadnej strane MH cez trávnatú plochu pri telocvični PU, pretože v mieste vysadenej borovice prechádza kolmo cez komunikáciu NN kábel pre RD na Športovej ulici. Pri likvidácii porastu je potrebné vykonávať ručný výkop, aby nedošlo k poškodeniu kábla a tiež je potrebné uvažovať o zriadení chraničky pod rozšírenou komunikáciou.

2. Pri organizovaní športových podujatí v telocvični PU bude dochádzať k zataraseniu celej športovej ulice osobnými vozidlami a autobusmi a tým znemožneniu prístupu motorových vozidiel k RD. Doriešiť vzniklý stav.

3. K odsúhlaseniu zamýšľaného zámeru oplotenia MH je potrebné doložiť záväzný prevádzkový poriadok. V ňom rešpektovať zachovanie víkendov, sviatkov a zachonie nočného kľudu.

4. Na základe verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Prešov z 21.1.2012 a tiež pracovného rokovania na MsÚ, sekcie stavebného úradu a urbanistiky, dopravy, energetiky a ŽP z 15.3.2012 je požiadavka na MsÚ zabezpečiť doterajšiu kvalitu bývania obyvateľov dotknutej lokality, to znamená zaviazať investora a prevádzkovateľa MH na využívanie plochy parkoviska na aktivity uvedené v technickej dokumentácii poskytnutej k tomuto konaniu. Aktivity organizované v minulosti, ako sú motoristické akcie Slovakia Rally systém, Šarišský slalom a podobné motoristické podujatia nebudú v tejto lokalite povolené.

5. V dôsledku uzatvorenia plochy okolo MH bude sťažený prístup na pozemky parc. č. 6616/58, 6616/99 a 6616/7, čím sa obmedzí využiteľnosť ich vlastníkmi. Z toho dôvodu je potrebné uskutočniť jednanie medzi investorom, prevádzkovateľom, MsÚ Prešov a vlastníkmi pozemkov.

Stavebný úrad námietke Č. 1 vyhovel v bode Č. 2 tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad námietke Č. 2 vyhovel. Podľa vyžiadaného stanoviska spoločnosti TATRAN Prešov s.r.o., na základe vzájomnej dohody pri akciách organizovaných Prešovskou univerzitou budú môcť parkovať autobusy a ostatné vozidlá na parkovisku prislúchajúcom k Mestskej hale.

Stavebný úrad námietke Č. 3 nevyhovel, nakoľko nie je oprávnený žiadať od prevádkovateľa prevádzkový poriadok a ani to nevyžaduje stavebný zákon.

Stavebný úrad námietke Č. 4 vyhovel, uložil stavebníkovi prepracovať projektovú dokumentáciu, v ktorej nebudú popísané činnosti pre školu bezpečnej jazdy. Využívanie plochy parkoviská na školu bezpečnej jazdy nie je predmetom tohto rozhodnutia. Povoľovanie popísaných motoristických aktivít nie je v kompetencii stavebného úradu.

Stavebný úrad námietke č. 5 nevyhovel, nakoľko po zrealizovaní oplotenia budú uvedené pozemky prístupné z verejných priestranstiev peši a motorovými vozidlami. Stavebný úrad určil prepracovať projektovú dokumentáciu tak, aby pozemky parc. Č. 6616/58 a 6616/99 boli prístupné z pozemku mesta Prešov v šírke 3,50m.

c) Ing. Peter Mihal:

1. Vzhľadom na to, že dňa 7.8.2012 som sa nemohol osobne zúčastniť ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu "Oplotenie mestskej haly" na ulici Jána Pavla II. a Športovej v Prešove, dávam nesúhlasné stanovisko v tejto písomnej forme. V uvedenej lokalite vlastním pozemok, na ktorý mám vypracovaný podnikateľský zámer so súhlasným stanoviskom mesta Prešov. Navrhované oplotenie mestskej haly mi znemožní prístup a realizáciu môjho podnikateľského zámeru.

Stavebný úrad námietke nevyhovel, nakoľko po zrealizovaní oplotenia bude zachovaný prístup na predmetný pozemok z verejného priestranstva peši a motorovými vozidlami. Stavebný úrad určil prepracovať projektovú dokumentáciu tak, aby pozemok parc. Č. 6616/99 bol prístupný z pozemku mesta Prešov v šírke 3,50m.

d) Miriam Komárová:

1. Nesúhlasím s uvedenou stavbou, t.j. s výstavbou oplotenia Mestskej haly z dôvodu ďalšieho prenájmu uvedenej plochy na školu šmyku.

Stavebný úrad námietke nevyhovel, nakoľko škola šmyku nie je predmetom tohto konania.

e) Prešovská univerzita v Prešove:

1. Pri výrube stromov v trase oplotenia požadujeme náhradnú výsadbu, novú vozovku ukončiť obrubníkom.

Stavebný úrad sa podmienkou náhradnej výsadby nezaoberal, nakoľko náhradnú výsadbu určuje oddelenie Dopravy, energetiky a životného prostredia na MsÚ Prešov v povolení na výrub stromov, o ktoré je povinný stavebník požiadať. Druhej časti požiadavky stavebný úrad vyhovel, v projektovej dokumentácii cesty je osadený obrubník.

f) Júlia Semančíková a Irena Haragsinová:

1. Prosím o prešetrenie vstupu Č. 2, na ktorej parcele sa nachádza a informovať nás.

Požiadavke stavebný úrad vyhovuje. Vstup č. 2 sa nachádza na pozemku parc. Č. 6616/3, vo vlastníctve Mesta Prešov.

g)MsÚ Prešov -oddelenie mestského majetku:

1. Parkovisko pri Mestskej hale vo VZN Č. 148/2005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov definované ako parkovisko pre parkovanie a odstavenie nákladných vozidiel vrátane návesov, prívesov a časovo neobmedzený vstup týchto vozidiel na parkovaciu plochu bezodplatne.

2. Pri usporadúvaní rôznych kultúrnych a športových akcií žiadame zabezpečiť voľný vstup a bezplatné parkovanie osobných motorových vozidiel, ako aj vozidiel hromadnej prepravy na parkovisku pri Mestskej hale

3. Zabezpečiť voľný a bezplatný vstup za účelom zaparkovania osobných motorových vozidiel pre verejnosť na športovo-relaxačnú činnosť a obdobné využitie.

4. Zabezpečiť dodržanie všetkých podmienok stanovených v stavebnom povolení, v opačnom prípade tento súhlas stráca platnosť.
Stavebný úrad podmienkam vyhovel v bode Č. 3 tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad po posúdení námietok a podmienok zistil, že navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení príslušných noviel, spoplatnené podľa položky č. 60, písm. gi sumou vo výške 33,00 €, zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. Správny poplatok bol vyznačený na prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti.

Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ spoločnosť TATRAN Prešov, spol. s.r.o., spíňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho poriadku podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta Prešov, primátorom mesta v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Na vedomie:

 • TATRAN Prešov, spol. s.r.o. Hollého Č. 3 08001 Prešov
 • MsÚ Prešov. Sekcia MaE, odd. MM Jarková Č. 24 08001 Prešov
 • MsÚ Prešov -Sekcia SÚaU, odd. DEaŽP Jarková Č. 24 08001 Prešov
 • MsÚ Prešov Sekcia SÚaU, odd. HAaÚP Jarková Č. 24 08001 Prešov
 • OR HaZZ Požiamická Č. 1 08001 Prešov
 • KRPZKDI Pionierska Č. 33 08001 Prešov
 • Slovenská správa ciest Miletičova Č. 19 82108 Bratislava
 • Krajský úrad pre CDaPK Námestie mieru Č. 2 08001 Prešov
 • Ing. Tibor Urbánek Športová č. 13 08001 Prešov
 • Mária Amanová Športová Č. 15 08001 Prešov
 • RABIT ENGINEERING, s.r.o. Pri starej prachárni Č. 14 83104 Bratislava
 • Ing. Peter Mihal' Engelsova Č. 17 080 01 Prešov
 • Prešovská univerzita v Prešove 17. novembra Č. 15 08001 Prešov
 • Milan Šitár A. Sládkoviča Č. 9 08221 Ve l'ký Šariš
 • Bohumil Dobránský Pod Kamennou baňou Č. 22 08001 Prešov
 • Gabriela Kočanová Oravská Č. 4 08001 Prešov
 • Gabriela Leláková Jiráskova Č. 18 08001 Prešov
 • Anna Dobranská A. Prídavka Č. 30 08001 Prešov
 • Irena Hargsinová J. Kostru Č. 42 08006 Ľubotice
 • Július Šitár J. Kostru Č. 58 08006 Ľubotice
 • Jozef Šitár J. Kostru Č. 42 08006 Ľubotice
 • Júlia Semančíková Šalgovická Č. 18 08006 Ľubotice
 • Peter Rákoš J. Kostru Č. 56 08006 Ľubotice
 • Slovenský pozemkový fond Keratsínske námestie Č. 1 08001 Prešov
 • Proj.: A.P.H. ateliér, s.r.o., Ing. arch. Peter Hajtáš Kpt. Nálepku Č. 5 08001 Prešov
 • JUDr. René Pucher, predseda VMČČ. 2 Hlavná Č. 73 080 Ol Prešov -poslanecká schránka
 • Ing. arch. Viktor Tkačík, predseda komisie MsZ Hlavná Č. 73 08001 Prešov pre ÚP, V, D a ŽP poslanecká schránka

CO/ MsÚ Prešov Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie stavebného poriadku

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...