Prešovčania podali k územnému plánu desiatky pripomienok

Prešov - Posledný termín na podávanie pripomienok k aktualizácii Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov vypršal v piatok. Keďže ide o rozsiahly komplex priestorových a funkčných zmien v meste, zaujímalo nás či a aké výhrady mali Prešovčania k návrhu. Ten pripravil tím pracovníkov Útvaru hlavného architekta na prešovskej radnici.

Ako sme sa presvedčili, obyvateľom Prešova nie je budúcnosť ľahostajná. Pripomienky podali v skupinách aj jednotlivo a niektoré majú závažný charakter. Napríklad OZ Za matku Zem, ktorú reprezentuje Peter Socháň navrhuje nezaradiť do územného plánu navrhovanú plochu veľkoplošného golfového ihriska na urbárskych pozemkoch medzi miestnou časťou Solivar a lesným celkom Stavenec. Aktivisti formulovali aj argumenty. "V súčasnosti sa tam nachádzajú lúky významné najmä pre hniezdenie a výskyt vzácnych druhov vtáctva. Výstavba by zničila nielen lúky, ale aj populácie 63 druhov vtákov aj niektorých druhov bezstavovcov. Realizáciou zámeru by mohlo dôjsť k poškodeniu kvality vody, pôdy a k zníženiu biologickej rozmanitosti," uvádzajú v argumentácii a navrhujú zmeniť lokalitu na tento účel.

Ďalej navrhujú nemeniť plochu verejnej zelene na Ulici Matice Slovenskej, ponechať všetky športové areály ZŠ a SŠ ako športové plochy a nemeniť ich na plochy občianskej vybavenosti. Tiež zmeniť plochu občianskej vybavenosti na plochu verejnej zelene v detskom parku na Masarykovej ulici a ďalšie. Zaujala nás však ešte jedna pripomienka. Navrhujú totiž, aby bol z územného plánu vypustený text, ktorý hovorí o prijatí VZN o úhrade zmarených investícií pri odpájaní objektov od existujúcich zdrojov tepla. "Myslíme si, že v demokratickej spoločnosti má každý právo rozhodnúť sa aj v takej veci ako je odber tepla. Ceny za riešenia výroby či dodávky tepla majú byť riešené trhom. Ani jeden spôsob dodávky tepla by nemal byť zvýhodňovaný samosprávou, alebo štátom," uvádzajú a dodávajú, že taký prístup môže viesť k diskriminačnej politike.

Inú skupinu trápi otázka dopravného prepojenia a vplyv stavieb na zmenu obytných plôch. Tí navrhujú zmeniť trasu Nábrežnej komunikácie v úseku Obrancov mieru - Škultétyho do blízkosti nábrežia Torysy, teda mimo ulice Pod Kalváriou. V inej pripomienke navrhujú nemeniť plochu zástavby rodinných domov na Ulici Pod Kalváriou na: "polyfunkčnú plochu občianskej vybavenosti a bývanie", ale ponechať ju ako obytnú plochu rodinných domov. A potom je tu ešte jedna dôrazná požiadavka, ktorá vznikla na pozadí skúseností s vyvlastňovaním pozemkov a nehnuteľností vo verejnom záujme. V nej navrhujú občania vypustiť lokalitu Pod Kalváriou a ulice Pod kamennou baňou zo zoznamu lokalít, kde možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť rozhodnutím stavebného úradu.

Tieto pripomienky znejú na prvý pohľad radikálne, ale ich cieľom je zrejme podnietiť kompetentných, aby zaujali zreteľné stanovisko k širším problém okolo Nábrežnej komunikácie. Situáciu okolo nej teraz podstatne mení aj navrhovaný územný plán.

Preto nás zaujala aj pripomienka podaná Richardom D r u t a r o v s k ý m, v ktorej žiada, aby bola vypracovaná analýza ekonomických dopadov navrhovaných zmien na majetok občanov, majetok právnických osôb a majetok mesta a aby táto analýza bola predložená verejnosti aj poslancom mestského zastupiteľstva v predstihu, teda ešte pred schvaľovaním aktualizovaného územného plánu. "Zámerom tejto požiadavky je, aby verejnosť vopred poznala dopady schválenia územného plánu na majetok občanov, ako aj na verejný majetok. Ďalším zmyslom je, aby sa poslanci vopred zoznámili s dôsledkami svojho rozhodnutia, ich verdikt bol kvalifikovaný a niesli za neho zodpovednosť, uviedol pre náš denník R. D r u t a r o v s k ý.

Takmer všetci, ktorí pripomienky podali, sa zhodli v jednom bode. Žiadajú, aby bol územný plán po schválení, vrátane záväznej, smernej a grafickej časti trvale dostupný na úradnej tabuli aj na internete.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...