Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem

Prešovská radnica na svojom webe zverejnila tzv. rozhodnutia jediného akcionára piatich mestských firiem, a to spätne od roku 2007 až po súčasnosť. Verejnosť tak môže nahliadnuť pod pokrývku diania na radnici.

Na internetovej stránke www.presov.sk si ktokoľvek môže stiahnuť a pozrieť najmä kópie uznesení a zápisníc, ktorými mesto Prešov postupom podľa obchodného zákonníka vykonáva práva akcionára resp. spoločníka mestských firiem.

Odkazy na stránky mesta, kde sú rozhodnutia zverejnené v čase písania tohto blogu, nájdete na konci tohto textu a na tejto stránke.

Zverejnené dokumenty sa týkajú mestských firiem so 100-percentnou majetkovou účasťou Mesta Prešov:

 • IPZ Prešov, a. s.
 • Prešov Real, s. r. o.
 • Technické služby mesta Prešov, a. s.
 • Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
 • Mestská správa služieb, s. r. o.

(Poznámka: Mesto Prešov je akcionárom aj v ďalších obchodných spoločnostiach, avšak v nich nevlastní 100-percentnú majetkovú účasť, napr. Spravbytkomfort, a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

V zverejnených dokumentoch ide najmä o uznesenia o menovaní a odvolaní členov orgánov spoločností, ale aj o rozhodnutia týkajúce sa verejného obstarávania, nákupov, rozdelenia zisku a ďalších dôležitých rozhodnutí.

Rozhodnutia jediného akcionára sú úkony, ktorými Mesto Prešov, ako akcionár resp. spoločník prejavuje svoju vôľu vlastníka voči obchodným spoločnostiam, ktoré založil.

Pre vysvetlenie: Vo firmách s jedným 100-percentným akcionárom alebo spoločníkom takéto rozhodnutie jediného akcionára vlastne nahrádza valné zhromaždenie.

Ide o najzásadnejšie prejavy vôle, ktoré v štandardných obchodných spoločnostiach vykonávajú ich najvyššie orgány prostredníctvom akcionárov.

Niektoré takéto rozhodnutia akcionára sú v tzv. mestských firmách vyhradené do pôsobnosti mestského zastupiteľstva, ktoré formálne následne vykoná primátor mesta. Všetky ostatné rozhodnutia prijíma primátor samostatne a nie je povinný o nich informovať poslancov a ani verejnosť.

Zverejňovanie rozhodnutí jediného akcionára prispeje k vyššej transparentnosti vzťahov medzi orgánmi Mesta Prešov a orgánmi obchodných spoločností. Umožňuje komukoľvek, vrátane obyvateľov mesta, lepšie pochopiť súvislosti a kontrolovať nakladanie s mestským majetkom, ktorým podiely v obchodných spoločnostiach sú.

Niektoré mestské firmy totiž spravujú veľký rozsah majetku a hospodária s pomerne značnou porciou financií.

Napríklad tržby dopravného podniku (cca 10 mil. eur) tvoria takmer polovicu najvýznamnejšieho príjmu mestskej kasy - podielových daní (cca 22 mil. eur).

Technické služby zasa získavajú dotáciu (cca 3 mil. eur), ktorá je tvorená z poplatkov za odpad a pre väčšinu obyvateľov mesta je to najväčšia platba, ktorú priamo platia radnici pod hrozbou pokuty a vymáhania.

Prečo sa zverejňujú rozhodnutia jediného akcionára?

Zverejňovanie rozhodnutí jediného akcionára nevyplýva zo žiadneho normatívneho aktu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Ide o vôľu primátora mesta, ktorý ju však môže kedykoľvek zmeniť.

Už v minulosti som sa snažil presadzovať, aby povinnosť zverejňovať dokumenty aj nad rámec povinného zverejňovania schválilo mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia.

Cieľom mojej snahy je cez transparentnosť zvýšiť tlak na zodpovednejšie rozhodovanie poslancov a primátora tak, aby sa do popredia ešte viac dostal verejný záujem, menej osobné záujmy volených predstaviteľov, úradníkov a politických síl, dôslednejšie sa naplňovali potreby obyvateľov mesta a v neposlednom rade sa zlepšilo hospodárenie s mestským majetkom.

V máji minulého roku sa na rokovanie mestskej rady, po tom, ako som to do plánu práce navrhol, dostal návrh Nariadenia o informovaní verejnosti a zverejňovaní informácií. Na jeho príprave som intenzívne spolupracoval.

Primátor ho však z rokovania mestskej rady na jej začiatku stiahol a dodnes sa späť na rokovanie nedostal.

Denník Korzár o tom krátko informoval v článku Nariadenie o zverejňovaní informácií na prešovskom úrade nechcú.

Čo by sa ešte o mestských firmách zverejňovať malo?

V navrhovanom, ale stále nepriechodnom všeobecne záväznom nariadení sa uvádza v časti venovanej zverejňovaniu informácií o obchodných spoločnostiach, že by sa zverejňovať tiež mali:

 • zoznam obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (názov organizácie, IČO, predmet činnosti, výška vkladu mesta, titul a popis vkladu, výška podielu mesta, výška vlastného imania),
 • stanovy a zakladateľské listiny,
 • ročné správy o činnosti,
 • zloženie orgánov spoločností,
 • menný zoznam zástupcov mesta v orgánoch spoločností,
 • výška vyplatených odmien zástupcom mesta,
 • informácie o hospodárení (účtovná uzávierka).

Čo sa v tomto volebnom období podarilo?

Na začiatku tohto volebného obdobia sa obyvatelia prakticky nemali možnosť dozvedieť, o čom budú rokovať resp. o čom rokovali orgány mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva).

Zverejňoval sa akurát navrhovaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva, zvukové nahrávky zo zastupiteľstva, prijaté uznesenia a prehľad hlasovaní.

Bez poznania materiálov, ktoré mali poslanci na stole, si však nikto nestranný nevedel urobiť predstavu o predmete rokovania. Bolo síce zvykom hodiť až na zasadnutí zastupiteľstva na stôl niekoľko výtlačkov materiálov pre novinárov, ale dopredu materiály k dispozícii neboli.

Tento nedostatok som nejaký čas kompenzoval tak, že som materiály, ktoré sme ako poslanci dostávali v elektronickej forme, zverejňoval iniciatívne na mojej poslaneckej internetovej stránke.

Po výmene názorov, ktorá cez média nastala medzi mnou a vedením radnice, primátor vydal príkaz, aby sa zverejňovali materiály na mestské zastupiteľstvo, pribudli aj materiály na mestskú radu.

Dôležité materiály však prerokovávajú aj komisie mestského zastupiteľstva. Neraz sú o to zaujímavejšie, že svoju púť skončia práve tam.

V komisii pre územný plán som pri prijímaní rokovacieho poriadku komisie navrhol, aby boli materiály na zasadnutie komisie zverejňované vopred na internetovej stránke mesta.

Tento môj návrh bol prijatý a naša komisia sa stala prvou, ktorá materiály zverejňovala. Zakrátko nasledovala aj komisia pre mestský majetok, kde podľa mojich informácií túto zmenu navrhol jej predseda.

Ostatné komisie, v ktorých zverejňovanie navrhli nominanti nášho klubu, sa k tejto veci postavili rezervovane alebo až odmietavo.

K zmene došlo v polovici tohto roku. Aby bola povinnosť zverejňovania materiálov riadne zakotvená v normatívnych dokumentoch mesta, presadzoval som túto zásadu pri prerokovaní zmien v:

 • rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva,
 • rokovacom poriadku mestskej rady,
 • spoločnom rokovacom poriadku komisií mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo sa s týmito myšlienkami stotožnilo a dnes sú materiály zverejňované na základe príslušných ustanovení rokovacích poriadkov.

Želal by som si, keby sa v rozširovaní zverejňovaných dokumentov pokračovalo. Najmä tam, kde dlhodobo cítiť rezervy alebo pričasto počuť podozrenia o nekalých praktikách, ktoré spochybňujú dôveryhodnosť našej samosprávy v očiach obyvateľov ale aj u ľudí z okolia, napríklad podnikateľov, zamestnávateľov či dodávateľov služieb, u ktorých naša radnica nemá dobrú povesť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...