Prešovskí poslanci odhlasovali zmeny limitov hlučnosti

06. 08. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Návrh Územného plánu sídelného útvaru Prešov Zmeny a doplnky 2004 predkladal prešovskému mestskému parlamentu na schválenie hlavný architekt mesta Prešov Vladimír Ligus (na snímke). Dôvodom na jeho aktualizáciu boli ekologické limity hlučnosti, ktoré mesto malo zosúladiť s nariadením vlády o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami z roku 2002, do ktorého je transportovaná Smernica Európskeho parlamentu z toho istého roku.

Ako sme už informovali, v pripomienkovom konaní bolo vznesených niekoľko námietok. Išlo o hromadnú pripomienku 676 občanov formou petície zastúpenú Richardom D r u t a r o v s k ý m a petíciu podpísanú 49 občanmi zastúpenú Petrom Socháňom, inak aj členom komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri prešovskej radnici.

Obe hromadné pripomienky, ktoré v zjednodušenom podaní hovorili o tom, že občania si želajú zachovať limity v pôvodnej podobe, neboli akceptované. Údajne im chýbala vecnosť. Z pripomienok, ktoré vznieslo Občianskej združenie Za matku Zem bola jedna akceptovaná a jedna vzatá na vedomie.

Pri predkladaní návrhu V. Ligus (na snímke) informoval poslancov, že prešiel štandardným pripomienkovým konaním a odborné orgány sa vyjadrili k navrhovaným zmenám kladne." Nezvyšujeme limity hluku, ale prispôsobujeme ich nariadeniam vlády. Predložené VZN je súčasťou prípravy na uplatnenie zákona a súlad s legisaltívou EÚ. V niektorých kategóriách územia dochádza k zníženiu oproti pôvodnému územnému plánu. Pri aktualizácii v roku 2005 chceme podľa týchto limitov a hlukovej mapy posudzovať územie, aby sme mali pre investorov jasne stanovené pravidlá," uviedol hlavný architekt mesta Prešov.

V rozprave sa ozval len jediný hlas. Jozef Kužma (ANO, DS, SDKÚ, SMER) pripomenul: "Máme nový nástroj, ale pochybujem, že sa bude v reálnom živote akokoľvek dodržiavať. Ľudia na uliciach Sabinovská, Železničiarska, Obrancov mieru, Levočská, alebo na sídlisku Sekčov majú hrozné podmienky. Čo urobíme, keď sa limity budú stále prekračovať? Postavíme im protihlukové steny? O tom by sme mali diskutovať."

Nuž, na prvý pohľad všeobecne záväzné nariadenie (VZN), priložené tabuľky a čísla naozaj vyzerajú tak, že limity sú v niektorých kategóriách území nižšie o 5 až 15 decibelov. To však platí len vo výrobných zónach bez obytnej funkcie, alebo v kúpeľných a rekreačných areáloch, alebo na území občianskeho vybavenia. Poslanci v skutočnosti, dokonca 23 hlasmi a bez väčšej diskusie schválili, že doterajšie obytné zóny boli preklasifikované na tzv. obytné územia priľahlé k trasám diaľnice, rýchlostným cestám a cestám I. a II. triedy, k trasám zberných komunikácií, k letisku a železnici. Zatiaľ čo po starom mohol byť v obytnej zóne cez deň hluk 45 decibelov, po novom sa mení na 60 decibelov. V noci sa limit mení z 30 na 50 decibelov. Faktom však je, že tisícky Prešovčanov žijú práve v týchto lokalitách. "Skutočným dôvodom zmeny limitov bolo podľa môjho názoru májové rokovanie s investorom Nábrežnej komunikácie, projektantmi a zástupcami mesta, kde sa títo kompetentní dohodli, že v celom meste zvýšia hlukové limity. Stretnutie prebehlo po nadobudnutí právoplatnosti zrušujúceho rozsudku Najvyššieho súdu SR. Ten zrušil stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu práve na základe rozporu tejto stavby s hlukovými limitmi. Namiesto riešenia vplyvu hluku na občanov na uliciach Levočská, Obrancov mieru a Pod Kalváriou sa kompetentní dohodli, že zvýšia limity, aby neobmedzovali investora," mieni zástupca neakceptovanej hromadnej pripomienky za 676 občanov, Richard D r u t a r o v s k ý.

Mimochodom, ak bola reč o súhlasných stanoviskách dotknutých orgánov, tak z prílohy materiálu predloženého poslancom vyplýva, že v zákonom stanovenej lehote sa nevyjadrili Krajský stavebný úrad v Prešove, Obvodný úrad životného prostredia, obce Haniska, ani Malý Šariš, dokonca ani Slovenská správa ciest.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...