Prevod pozemkov pod žilinským Auparkom je neplatný

VIA IURIS predložilo Krajskému súdu v Žiline Amicus Curiae Brief - stanovisko priateľa súdu - ako podporné stanovisko k návrhu na určenie vlastníckeho práva. V tomto stanovisku VIA IURIS predkladá právny názor, v zmysle ktorého kúpna zmluva zo dňa 19. 1. 2004 uzatvorená medzi Mestom Žilina a spoločnosťou Aupark II spol. s r. o. o predaji v nej uvedených pozemkov je neplatná.

03. 07. 2009

„V dôsledku neplatnosti zmluvy by malo dôjsť k určeniu vlastníctva pozemkov, na ktorých by mal stáť Žilinský Aupark, opätovne v prospech mesta Žilina“, povedala Zuzana Aimaq-Fialová, riaditeľka VIA IURIS.

Kúpna zmluva je podľa VIA IURIS neplatná preto, že jej obsah a účel je v rozpore so zákonom a zmluva zároveň odporuje dobrým mravom. Zmluva totiž podmieňovala zaplatenie kúpnej ceny vydaním územného rozhodnutia na stavbu Auparku. Mesto bolo zároveň orgánom, ktorý mal rozhodnutie vydať ako nestranný a nezávislý orgán. Podľa VIA IURIS uvedená zmluvná podmienka vytvorila na mesto Žilina neprípustný tlak na vydanie územného rozhodnutia, ktoré malo vopred určený obsah – teda predmet, účel i oprávneného.

Uvedené je nezlučiteľné s požiadavkou zákonnosti rozhodovania správnych orgánov. Zmluvou sa teda podľa VIA IURIS zasiahlo  do rozhodovacej právomoci  mesta Žililna ako správneho orgánu a najmä do jeho nestrannosti a nezávislosti.

Zároveň výkon povinností vyplývajúcich pre mesto zo zmluvy zasiahol do práv a záujmov obyvateľov mesta Žilina, konkrétne do práv na zákonný výkon právomoci správneho orgánu.  Občania mesta Žilina mali právo na zákonné a objektívne rozhodovanie o území mesta, ktorého sú obyvateľmi.

VIA IURIS vo svojom stanovisku tiež konštatuje, že účel sledovaný kúpnou zmluvou – vybudovanie polyfunkčného objektu – je v rozpore s územným plánom a jeho záväznými časťami vyhlásenými všeobecne záväzným nariadením. Takto stanovený účel zároveň odporuje požiadavkám vyplývajúcim zo stavebného zákona a zákona o správnom konaní.

Kúpna zmluva, podľa VIA IURIS, zároveň nespĺňa žiaden z atribútov správania sa, ktoré pod pojmom dobré mravy vymedzil Najvyšší súd SR. Zmluvu medzi mestom Žilina a spoločnosťou AUPARK II, spol. s r.o. tak nemožno považovať za správanie obvyklé, poctivé ani spravodlivé.

Mesto Žilina rozhodlo o predaji námestia ešte v roku 2004 a to bez súťaže, či znaleckého ohodnotenia pozemku. Nové vedenie mesta sa snaží tento prevod spochybniť na súde. Stanovisko VIA IURIS bolo vypracované na žiadosť mesta Žilina. „VIA IURIS sa dlhodobo venuje nakladaniu  s verejným majetkom, naposledy aj vo forme vypracovania legislatívneho návrhu novely zákonov o majetku obcí a majetku vyšších územných celkov“, pripomína Zuzana Aimaq-Fialová, riaditeľka VIA IURIS.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...