Primátor Pavel Hagyari: "Riešenia sú pripravené, je potrebná už len malá dávka trpezlivosti."

„Stojím na strane občanov Šafárikovej ulice. Absolútne ich chápem, ale bohužiaľ až za môjho funkčného obdobia sa tým mesto začalo vážne zaoberať. Znova zopakujem pre tých, ktorí to nechcú počuť – toto je cesta 1. Triedy v správe Slovenskej správy ciest, nie mesta. Ako primátor môžem len navrhovať, apelovať a žiadať, byť iniciatívny. To som aj urobil“ P. Hagyari.


Celá genéza problému na Šafárikovej sa začala v roku 1991 odklonením dopravy z centra mesta, uzavretím Hlavnej ulice a prekategorizovaním cesty vedúcej cez ul. Šafárikovu na cestu medzinárodného významu I/68. Je to teda spojnica prvej triedy medzi Košicami a Starou Ľubovňou, príp. Vranovom, Svidníkom, etc... a to tak pre kamiónovú ako aj autobusovú dopravu.

Občania bývajúci v tejto lokalite sú nespokojní a je to pochopiteľné. Kamiónom pod oknami sa teší málokto. Je pravda, že v posledných rokoch došlo k nárastu automobilizácie, logistika zaznamenáva taktiež rast a tým pádom aj zvýšený početdopravných prostriedkov.

Mesto sa teda rozhodlo pomôcť. Nie vždy však snaha pomôcť stretáva s pochopením, či trpezlivosťou a tak sa sporadicky ozývajú až neprimerane kritické hlasy niektorých občanov aj opozície na jedinú inštitúciu, ktorá s touto cestou nemá nič spoločné a napriek tomu sa ju ako jediná rozhodla pre svojich občanov riešiť...na mestskú radnicu.

Ak si najskôr ujasníme pojmy, začnime správcami jednotlivých komunikácií:
Cesty prvej triedy, teda aj I/68 spravuje Slovenská správa ciest (SSC), cesty II. a III. triedy sú v správe vyšších územných celkov, diaľnice sú v správe NDS a ostatné komunikácie sú v správe obcí. Kategorizácia ciest patrí do kompetencií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Keďže Šafárikova je cesta I. triedy, fakticky sa by mali patriť všetky interpelácie dotknutých občanov SSC. K návrhu riešenia sa dopracovalo ako prvé mesto. Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia iniciovalo stretnutie všetkých organizácií a vypracovalo projekt s navrhovanými 7. alternatívami, vrátane odklonenia nákladnej dopravy z ulice Šafárikovej.

Ing. Compeľová, vedúca Odd. dopravy, energetiky a živ. pros.: „V jeseni 2008 sa začalo s projektom úpravy dopravného značenia. Zjednotiť smery, zvýrazniť a sčasti presmerovať kamiónovú dopravu, to by malo byť cieľom. Všetkým dotknutým stranám sme poslali návrh so 7. variantmi možných riešení dopravy, vrátane úplného odklonenia nákladnej dopravy z ul. Šafárikovej(variant 6b). Následne nám prišli stanoviská.

Stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu bolo jasné: Variant 6b – máme výhrady nakoľko ide o vylúčenie dopravy na medzinár. ceste E50 resp. štátnej ceste I/68 nie je možné rozhodnutím regionálnej štátnej správy príp. samosprávy obmedziť alebo vylúčiť medzinárodnú cestnú dopravu z cesty zaradenej do siete európskych ciest a túto presmerovať na regionálnu cestu III. triedy.

Obvodný úrad: Vzhľadom na zložitosť a dlhodobo neriešenú dopravnú situáciu v meste PO je tranzitnú dopravu potrebné rozložiť na jednotlivé komunikácie v meste.

Správa a údržba ciest PSK: cesta III/068015 – Rusínska a ul. Arm. Gen. Svobodu nie je konštrukčne riešená pre kamiónovú dopravu. Ak by malo dôjsť ku odkloneniu tranz. dopravy, je to možné len v príp. že uvedená komunikácia bude zaradená do kategórie ciest I. triedy.

Stanovisko vtedajšieho okr. riaditeľstva dopr. inšpektorátu k variantu 6b (úplného odklonu nákl. dopravy zo Šafárikovej) Nesúhlasia, lebo dopravný význam 68 je súčasťou cesty E50 – tj. Cesta pre medzinárodnú premávku. Dôvod nemožnosti odklonu ťažkej a kamiónovej dopravy z tejto cesty je neexistencia akejkoľvek adekvátnej odklonovej trasy. Problém by to neriešilo, len by to posunulo na iné komunikácie.

Na základe týchto všetkých stanovísk sa zrušil variant 6b a Odd. dopravy vypracovalo projekt, ktorý bol schválený a je pripravený na realizáciu. Vyšpecifikovali sa konkrétne značky, čo na nich má byť a aby v týchto riešeniach boli zapracované všetky pripomienky. Tento projekt išiel ešte do dvoch komisií – Komisia pre ochranu verejného poriadku to schválila a Komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a živ. prostredie to zamietla.

Člen komisie, Ing. arch. Jozef Kužma (KDH, SDKÚ-DS) vyjadril odmietnutie riešenia s tým, že to nerieši odklon nákladnej dopravy na ul. Rusínsku.
Ing. Compeľová: „Lenže to fakticky nie je ani možné. Kým sa nedokončí komunikácia Nábrežná, ktorá vyrieši tento problém komplexnejšie je jediným riešením zmena značenia niektorou z možností, ktoré navrhujeme. Je to dočasné riešenie a odobrili ho všetky orgány, s ktorými sme jednali. Tak polícia, tak PSK, ako aj MDPaT SR, SSC. Všetci si uvedomili, že musíme dospieť ku kompromisu a netrvať na nereálnych návrhoch. Žiaden zodpovedný orgán nepovolí presmerovanie dopravy z lokality, kde býva niekoľko stovák obyvateľov do lokality, kde ich býva päťnásťtisíc.“

Riešenie bude dvojetapové. Prvým je dokončenie Nábrežnej komunikácie, ktoré okamžite odľahčí Šafárikovu, druhým bude komplexné vyriešenie problému vybudovaním severného obchvatu R1 a dokončením diaľnice D1 s tunelovým prepojením na diaľnicu D1 PO-KE, , ktoré budú súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 50. Realizátorom bude Národná diaľničná spoločnosť, a. s., s termínom začatia v roku 2012.

Info od riaditeľa NDS, pobočka Prešov Ing. Tomečka: D1 a aj R4 - začiatok výstavby plánovaný na jeseň 2012. Bežná dĺžka výstavby takto náročných stavieb (3 tunely) je 48 mesiacov, NDS Prešov sa snaží o skrátenie doby výstavby, min. doba je 36 mesiacov.

Vyjadrenie projektanta Ing. Sopúcha: Súčasná trasa cesty I/68 vedená po ulici Šafárikovej je definovaná v územnom pláne mesta Prešov (zmeny a doplnky 2007) ako dočasná. V spomenutom dokumente je navrhovaná preložka cesty I/68 trasovaná odklonom z pôvodnej trasy pred hranicou intravilánu mesta Prešov cez kopec Pod Skalkou s pokračovaním do alúvia rieky Sekčov a napojením na cestu I/18 v mimoúrovňovej križovatke. Trasa pokračuje súbežne s riekou Sekčov a železničnou traťou Prešov - Bardejov s predpokladaným napojením do navrhovanej okružnej križovatky pri Baumaxe resp. až pri ZVL. Plánovaná štvorpruhová komunikácia bude súčasťou II. a III. mestského okruhu s celkovou dĺžkou cca 6 km.

Svoje vyjadrenie pripojil aj Ing. Juraj Čorej – námestník úseku správy a prevádzky ciest SSC: - Zriadením pešej zóny na ulici Hlavnej v Prešove /pôvodná trasa cesty I/68/ bola dňa 1.10.1991 presmerovaná trasa cesty I/68 na ul. Šafárikovu, Hollého, Lesík delostrelcov a Východnú /dočasné riešenie/, pričom boli pôvodne miestne komunikácie prekategorizované na cestu I. triedy č. 68, ktorá je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 50. Tak ako sa uvádza v sťažnosti Občianskeho združenia Táborisko, komunikácia nespĺňa podmienky STN 73 6110 stanovené pre zberné komunikácie B 1. Keďže sa jedná o cestu I. triedy medzinárodného významu je tu presmerovaná celá tranzitná doprava vrátane medzimestskej a mestskej autobusovej dopravy.
V schválenom územnom pláne mesta Prešov sa uvažuje s presmerovaním cesty I/68 na ul. Levočská a ul. Obrancov mieru.

- Naša organizácia v uvedenej trase realizuje stavbu I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia s termínom ukončenia 09/2010 a v príprave je pokračovanie trasy stavbou I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL, na ktorú je vydané územné rozhodnutie a spracovaná je dokumentácia pre stavebné povolenie. Predpokladaný termín realizácie stavby je 03/2011 – 12/2013. Realizáciou uvedených stavieb bude vytvorený predpoklad na presmerovanie trasy cesty I/68 z časti Táborisko /dočasné riešenie/ na ul. Levočská, ul. Obrancov mieru s napojením na existujúcu trasu cesty I/68 pri ZVL.

Ing. arch. Vladimír Ligus (hl. architekt mesta) „Musíme podotknúť, že jednou zo zásad je rozloženie dopravy. Teraz je to prirodzene rozložené. Doprava už je čiastočne odklonená. Mnoho kamiónov ide cez Sekčov, lebo vedia že je to najrýchlejšie a najkomfortnejšie. Stačí sledovať kamerový systém a hneď vidíte to množstvo nákladnej dopravy, ktorá prechádza aj touto trasou. Nie je to teda tak, že by všetky kamióny išli cez Šafárikovu.“

Napriek všetkej snahe a faktom že doprava sa jednoducho odkloniť nedá, sa práve mesto stretáva s častými atakmi sťažovaním, hoci zjemnene povedané – neopodstatneným.

Primátor P. Hagyari: „Snažíme sa robiť pre občanov maximum, žiaľ nie všetky riešenia spadajú do kategórie „zázraky do troch dní“. Na celej trase sú osadené smerové tabule, ale my nemôžeme oficiálne povedať, že Rusínska je cesta pre tranzit, nemôže to urobiť ani PSK. To môže len Ministerstvo. V intenciách zákona môžeme urobiť to, že označíme ďalšie trasové možnosti do tých istých cieľov pre nákladnú dopravu, čím prirodzene rozložíme dopravu a zo Šafárikovej „odkloníme“ cca 25 % nákl. dopravy.“

Nábrežná komunikácia môže pokračovať v ďalšej etape výstavby, druhá sa už začala a tretia je v procese prípravy pre stavebné povolenie. Riešenie dopravy je v dohľadne. Vláda dala prednosť diaľniciam, čo je logické. Nemám iný záujem voči občanom ako im pomôcť. Mesto je ústretové, tlačí na riešenie, spracovávame aj analýzu „Prešov – cestné prepojenie ulíc Sabinovská, Bardejovská, Košická ktorý počíta s prepojením Sabinovskej ulice z Dúbravy v lokalite doliny Koryto a premostením Duklianskej ulice, okolo rieky Sekčov s vyústením na Košickej ulici.“

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vo svojom stanovisku naozaj ráta so skorým vyriešením neuspokojivého momentálneho stavu:
Ing. M. Viazanko – MDPaT SR - „V schválenom územnom pláne mesta Prešov sa uvažuje s presmerovaním cesty I/68 na Levočskú ulicu a Obrancov mieru. Slovenská správa ciest v uvedenej trase realizuje stavbu „I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia“

Aké bude teda riešenie v horizonte najbližších mesiacov: Ing. Compeľová uvádza, že projekt so spresnením dopravného značenia v meste bol poslaný všetkým zainteresovaným organizáciám a mesto na svojich komunikáciách osadí značenie do konca júna roku 2010. To isté odporučilo aj ostatným. „Pevne veríme, že nám vyjdú v ústrety a budú súhlasiť s navrhnutým termínom.“ Primátor: Kritika na moju osobu je vytĺkavanie lacného politického kapitálu. Riešenia sú pripravené, je potrebná už len malá dávka trpezlivosti a počkať na vybudovanie severného obchvatu Prešova a diaľnice D1 – tunel na Košice.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...