Pripomienkovanie vládneho návrhu novely stavebného zákona

Prečo a ako pripomienkovať pripravovaný vládny návrh novely stavebného zákona?

10. 03. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

V pondelok 3. 3. 2003 predložilo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja návrh novely stavebného zákona na verejné pripomienkovanie.

Za pozitívny signál možno považovať, že napriek nežičlivej situácii sa ministerstvo pokúsilo zmeniť súčasný stav, ktorý dodnes umožňuje štátnym orgánom vyvlastňovať majetok občanov bez poskytnutia primeranej náhrady - a to nielen pre verejnoprospešné stavby, ale od roku 1999 už aj pre potreby súkromných investorov. Ministerstvo navrhuje, aby sa výška náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť určila "podľa primeranej ceny zistenej podľa ceny, za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva".

Avšak zmena navrhovaná ministerstvom sa nijako nedotýka procesu vyvlastňovacieho konania. Platí teda a ak sa to nezmení, tak bude platiť aj naďalej, že navrhovateľovi vyvlastnenia stačí, ak občanovi zašle písomnú výzvu na uzavretie dohody, návrh odplaty vo výške ceny zistenej podľa osobitného predpisu a upozornenie, že ak na výzvu vlastník pozemku alebo stavby neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta. V praxi to predstavuje možnosť ako sa úplne vyhnúť rokovaniu a dohode s vlastníkom a formálnym postupom získať rozhodnutie o vyvlastnení. Takýto postup a zákonom určená 15-dňová lehota je nedostatočná na tak závažné rozhodnutie o vzdaní sa vlastníctva v prospech tzv. verejného záujmu, a to najmä v situácii ak ide nehnuteľnosť v ktorej občan býva.

Ešte vážnejším nedostatkom je, že v návrhu ostala zásada minimálnej ponúkanej odplaty vo výške podľa tzv. osobitného predpisu. Dnes je to bodovacia vyhláška ministerstva financií č. 465/1991 Zb. o oceňovaní nehnuteľností. Hoci ministerstvo v novele zrušuje odkaz pod čiarou na túto vyhlášku, iný tzv. osobitný predpis ako je uvedená vyhláška, neexistuje. Možno sa teda právom obávať, že snaha získavať vo verejnom záujme majetok občanov za tzv. vyhláškové ceny bude pokračovať.

A to je jeden z mnohých dôvodov, prečo je potrebné pripomienkovať navrhovanú novelu ministerstva .

Vládne smernice prikazujú ministerstvám zverejňovať počas medzirezortného pripomienkovania návrhy zákonov na pripomienkovanie verejnosti. Verejnosť môže v stanovenej lehote posielať pripomienky a predkladateľ návrhu sa nimi musí zaoberať. Ak rovnakú pripomienku podá viac ako 500 občanov (tzv. hromadná pripomienka) a navrhovateľ jej nevyhovie, predkladateľ je povinný vykonať zo zástupcom verejnosti tzv. rozporové konanie. Ak ani tak nedôjde k dohode, o pripomienke musí rozhodnúť vláda.

Ako sa môže občan zapojiť do pripomienkového konania?

Jednoducho, ak občan môže posielať e-mail. V určenej lehote zašle e-mailom svoju pripomienku na adresu predkladateľa návrhu. E-mailovú adresu nájde spolu s navrhovaným materiálom na internetových stránkach vlády a tiež príslušného predkladateľa návrhu. Presný postup aj s adresami je uvedený nižšie.

Ako môžem poslať pripomienku?

1. Otvorte text pripomienky. Ak z vážneho dôvodu nemôžete posielať niekoľkostranový text pripomienky, použite náhradné riešenie za bodom číslo 3.

2. Skopírujte text pripomienky do nového mailu a doplňte ho týmito údajmi:

Dopíšte do textu pripomienky svoje meno a priezvisko!
To: (adresát, komu): albertiova@build.gov.sk
Subject: (vec): Pripomienky k c. 365/M-2003

3. Odošlite mail.

Ak z vážneho dôvodu nemôžete poslať e-mailom pomerne rozsiahly text pripomienky, pošlite s použitím vyššie uvedených údajov (adresy a subject) aspoň tento skrátený text (nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko):

Zasielam na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pripomienku v pripomienkovom konaní k materiálu č. 365/M-2003 určenému na rokovanie vlády SR - návrh novely stavebného zákona. Text pripomienky je uvedený na internetovej stránke.

S pozdravom

Meno, priezvisko

Prosíme, upozornite na pripravovanú novelu stavebného zákona aj vašich priateľov a známych. Informujte ich o možnosti podať pripomienku do 10. 3. 2003. Je dôležité, aby pripomienku podalo aspoň 500 občanov.

Ďakujeme za podporu, podporujete aj seba

Občianska iniciatíva (OI) "Za spravodlivú právnu úpravu vyvlastňovania vo verejnom záujme" organizovala začiatkom roka 2003 rovnakým spôsobom hromadné pripomienkovanie proti vtedy predloženému návrhu stavebného zákona. Protestovala proti tomu, že napriek predloženiu návrhu nového stavebného zákona v ňom ostali ustanovenia o vyvlastnení zachované zo stavebného zákona z roku 1976, ktoré umožňujú dodnes vyvlastňovať majetok občanov bez primeranej náhrady. Ministerstvo síce hromadnú pripomienku zamietlo, avšak hneď v ďalšom kroku legislatívneho procesu sa Legislatívna rada vlády stotožnila s názorom občianskej iniciatívy, predložený návrh zamietla a uložila ministerstvám, aby pripravili takú úpravu, ktorá by občanom garantovala primeranú náhradu za vyvlastnený majetok presne tak, ako to vyžaduje Ústava SR.

Možnosť zapojenia sa verejnosti do pripomienkovania legislatívnych materiálov vlády existuje od 1. januára 2002. Teraz je teda vlastne druhá historická možnosť, aby sa verejnosť zapojila do prípravy novely  stavebného zákona. Z krátkej minulosti je známy ešte jeden prípad, keď verejnosť využila možnosť hromadného pripomienkovania (540 občanov). Išlo o návrh ministerstva školstva na zmenu infozákona, ktorá občanom obmedzovala právo na slobodný prístup k informáciám. Po rozporovom konaní so zástupcami verejnosti ministerstvo stiahlo svoj návrh. Pripomienkovanie občanov bolo teda úspešné.

Samozrejme môžete aj ako jednotlivec poslať vašu vlastnú pripomienku. Predkladateľ sa ňou musí tiež zaoberať a o výsledku informovať vládu v materiáloch na zasadnutie vlády.

Je nepríjemné a v rozpore s legislatívnymi smernicami vlády, že predkladateľ stanovil na pripomienkovanie iba 5 pracovných dní, čím verejnosti zabránil v príprave kvalitnej hromadnej pripomienky.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.