Pripomienkovanie vládneho návrhu stavebného zákona

Prečo a ako pripomienkovať pripravovaný vládny návrh stavebného zákona?

03. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Súčasný stavebný zákon je platný od roku 1976. Dodnes umožňuje štátnym orgánom vyvlastňovať majetok občanov bez poskytnutia primeranej náhrady - a to nielen pre verejnoprospešné stavby, ale od roku 1999 už aj pre potreby súkromných investorov.

V súvislosti s prechodom kompetencií na obce pripravuje vláda nový stavebný zákon. Ustanovenia o vyvlastnení však do neho preberala zo súčasného zákona bez akejkoľvek zmeny. Takto dala zelenú pokračovaniu ponižovania občanov a ignoruje doterajšie hlasy občanov za spravodlivé odškodnenie vyvlastňovaných občanov. Vyvlastnenie sa môže prihodiť každému z nás, tak ako množstvu iných občanov každý rok. Podporte jednoduchým spôsobom občianske iniciatívy, ktoré zápasia o zmenu (postup je nižšie).

Vládne smernice prikazujú ministerstvám zverejňovať počas medzirezortného pripomienkovania návrhy zákonov na pripomienkovanie verejnosti. Verejnosť môže v stanovenej lehote posielať pripomienky a predkladateľ návrhu sa nimi musí zaoberať. Ak rovnakú pripomienku podá viac ako 500 občanov (tzv.   hromadná pripomienka) a   navrhovateľ jej nevyhovie, predkladateľ je povinný vykonať zo zástupcom verejnosti  tzv. rozporové konanie. Ak ani tak nedôjde k dohode, o pripomienke musí rozhodnúť vláda.

Ako sa môžete občan zapojiť do pripomienkového konania?

Jednoducho, ak občan má e-mail. V určenej lehote môže e-mailom poslať svoju pripomienku na adresu predkladateľa návrhu. E-mailovú adresu nájde spolu s   navrhovaným materiálom na internetových stránkach vlády a tiež príslušného predkladateľa návrhu. Presný postup aj s adresami je uvedený nižšie.

Znenie návrhu stavebného zákona

Návrh ministerstva životného prostredia môžete od 20. 12. 2002 do 8. 1. 2003 preštudovať na internetovej stránke ministerstva životného prostredia.

Pripomienky posielajte pod označením ("subject") Pripomienky k c.1660/2002-3 na adresu belanova.sylvia@enviro.gov.sk do 8. 1. 2003.

Ako môžem poslať pripomienku?

1. Otvorte text pripomienky. Ak z vážneho dôvodu nemôžete posielať niekoľkostranový text pripomienky, použite náhradné riešenie za bodom číslo 3.

2. Skopírujte text pripomienky do nového mailu a doplňte ho týmito údajmi:

Dopíšte do textu pripomienky svoje meno a priezvisko!
To: (adresát, komu): belanova.sylvia@enviro.gov.sk
Cc: (na vedomie, kópia): v y v l a s t n e n i e @ p o b o x . s k
Subject: (vec): Pripomienky k c.1660/2002-3

3. Odošlite mail.

Ak z vážneho dôvodu nemôžete poslať e-mailom pomerne rozsiahly text pripomienky, pošlite s použitím vyššie uvedených údajov (adresy a subject) aspoň tento skrátený text (nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko):

Zasielam na Ministerstvo životného prostredia SR pripomienku v pripomienkovom konaní k materiálu č. 1660/2002-3 určenému na rokovanie vlády SR - návrh stavebného zákona. Text pripomienky je uvedený na internetovej stránke...

S pozdravom

Meno, priezvisko
 

Prosíme, upozornite na pripravovanú novelizáciu stavebného zákona aj vašich priateľov a známych. Informujte ich o možnosti podať pripomienku do 8. 1. 2003. Je dôležité, aby pripomienku podalo aspoň 500 občanov.

Ďakujeme za podporu, podporujete aj seba

Navrhované znenie stavebného zákona prináša nepríjemnú zmenu aj v súvislosti s možnosťou občanov zapojiť sa do stavebného konania. Podľa návrhu ministerstva už nájomcovia nehnuteľností (nájomníci) nebudú účastníkmi stavebného konania. To je oproti súčasnému stavu reštriktívne a   diskriminujúce. Podľa dnes platnej úpravy sú účastníkmi konania, môžu podávať pripomienky, nahliadať do spisov, odvolávať sa a pod. Podľa nového návrhu už nie. Zmena zákona môže v   praxi znamenať, že nájomníci sa nebudú môcť nijako zapojiť do stavebného konania pri povoľovaní napr. čerpacej stanice, továrne, komunikácie na sídlisku a pod. Aj prijatiu takéhoto ustanovenia sa snaží zabrániť pripomienka, ktorú môžete podporiť.

Možnosť zapojenia sa verejnosti do pripomienkovania legislatívnych materiálov vlády existuje od 1. januára 2002. Teraz je vlastne prvá historická možnosť, aby sa verejnosť zapojila do tvorby nového stavebného zákona. Z krátkej minulosti je známy jeden prípad, keď verejnosť využila možnosť hromadného pripomienkovania (540 občanov). Išlo o návrh ministerstva školstva na zmenu infozákona, ktorá občanom obmedzovala právo na slobodný prístup k informáciam. Po rozporovom konaní so zástupcami verejnosti ministerstvo stiahlo svoj návrh. Pripomienkovanie občanov bolo teda úspešné.

Samozrejme môžete aj ako jednotlivec poslať vašu vlastnú pripomienku. Predkladateľ sa ňou musí zaoberať a o výsledku informovať vládu v materiáloch na zasadnutie vlády.

Je nepríjemné, že predkladateľ predložil návrh dôležitého zákona na pripomienkovanie práve cez vianočné obdobie, kedy je viac dní pracovného pokoja ako inokedy.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.