Pripomienky môžu občania podať už len do piatku

Prešov - Ešte niekoľko dní, presnejšie do 21.januára môžu občania, ale aj štátne inštitúcie pripomienkovať návrh aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov (ďalej len územný plán). Po štyroch rokoch sa v ňom upresňujú, ale aj menia riešenia využitia niektorých lokalít v katastri mesta, ale aj také zásadné otázky, ako je trasovanie dopravného prepojenia, či zmena vnútornej organizácie dopravy.

Po uplynutí lehoty budú pripomienky vyhodnotené a Útvar hlavného architekta na prešovskej radnici predloží správu mestskému zastupiteľstvu. K návrhu aktualizovaného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) potom Krajský stavebný úrad v Prešove pripraví stanovisko, ktoré bude podkladom pre marcové zasadnutie prešovského parlamentu. Na ňom by sa mal aktualizovaný územný plán schváliť.

V tejto súvislosti nás zaujímalo, ako sa do návrhu VZN zapracuje problém okolo hlukových limitov, schválenie ktorých v decembri namietal okresný prokurátor. Protestoval najmä voči procesnému postupu pri schvaľovaní VZN. Pripomíname, že ešte v decembri poslanci odhlasovali zrušenie VZN a táto otázka sa má doriešiť v teraz pripravovanej aktualizácii. Ako? Pýtali sme sa hlavného architekta Vladimíra Ligusa (na snímke). "Vecne niet čo riešiť. Národná rada SR prijala zákon, ktorý nami navrhnuté limity legislatívne podporuje. Procesné námietky novým prerokovaním v zásade stratili účinnosť."

Novinkou je návrh na riešenie preložky železničnej trate cez Pavlovičovo námestie, čo je problém, ktorý Prešovčania v minulosti mnohokrát namietali. "V procese rokovania sa nám podarilo nájsť riešenie na to, aby sme nákladnú železničnú dopravu vylúčili z centra mesta. Podľa nášho názoru optimálnou je trasa od nákladnej stanice Šarišské Lúky, cez Okruhliak, Dúbravu až po Veľký Šariš," konkretizoval riešenie hlavný architekt mesta.

Aktualizovaný územný plán, ktorého znenie je mimochodom dostupné na úradnej tabuli aj na internete, navrhuje tiež nové rozvojové plochy na bytovú výstavbu. Ide napríklad o Kráľovu Horu, Podskalku, Nižnú Šebastovú, Šalgovík, Kúty a podobne. Otázna ostáva ešte lokalita pre náhradné bývanie neplatičov. Momentálne sa stále uvažuje len o Starej tehelni a ploche oproti ZVL, presnejšie medzi traťou a riekou. Definované sú tiež lokality pre športoviská a rekreačné plochy, kde vymedzili solivarský Stavenec ako územie pre golfové ihrisko a Vydumanec pre motokrosovú dráhu.

Tentoraz sú konkretizované aj inundačné územia podľa vodohospodárskeho zákona a to podľa výšky poslednej záplavovej vlny v júli 2004. Podobne vyhoveli štátnej ochrane prírody a doplnili chránené lokality o územie Pod Surdokom-Nižné Lúky a po prvýkrát vymedzili vtáčie územie pod Slánskymi vrchmi. Ide o územie Solivar-Stavenec - po Ruskú Novú Ves.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...