Problémy s mýtom sa riešia bez ohľadu na budúcnosť

Mať k dispozícii technológiu GPS a platiť mýto za načatý mýtny úsek, alebo tak, ako to momentálne navrhuje minister dopravy, nie je dobré.

Je smutné, že Národná rada pristúpila na zmenu v zákone č. 25/2007 Z. z. a odsúhlasila zmenu spoplatnenia mýta zo skutočne prejdenej vzdialenosti na úsekové spoplatnenie a to v každom smere. Stavím sa, že viac ako 90% hlasujúcich za túto zmenu hlasujúcich v NRSR nevedelo, o čom hlasovali a aký dopad to má.

Podľa informácií agentúry SITA, minister dopravy Ľubomír Vážny opakovane odmietol požiadavku dopravcov platiť len za prejazdené kilometre s odôvodnením: "Je to nereálne, to nemá žiadne krajina." Ústupkom bolo rozkúskovanie mýtnych úsekov dlhších ako 5 km na kratšie, čím na diaľniciach a cestách prvej triedy sa zvýši počet úsekov z 850 na zhruba 1050.

Neskôr k tomu minister dodal, že nechá upraviť vyhlášku č. 388/2009 Z. z. tak, aby vodiči nemuseli zaplatiť ani cent za celý úsek, keď z neho prejdú len časť. To je však zlá oprava zlého riešenia, aj keď dočasne akceptovateľná.

Hoci nerád, musím ministrovi dopravy pôšt a telekomunikácii oponovať.

GPS technológia umožňuje účtovať reálne prejazdenú vzdialenosť

Účtovať skutočne prejazdenú vzdialenosť je reálne. Veď práve preto, aby bolo mýto spravodlivé. Aby boli do neho zarátané cesty prvej triedy a neskôr aj ostatné cesty vrátene miestnych komunikácii. A nielen pre nákladné vozidlá, ale aj pre osobné vozidlá. Toto všetko, vrátane riešenia spoplatnenia jázd cez centrá miest, rozhodlo o satelitnej technológii ne elektronický výber mýta.

Technológia GPS umožňuje za štandardnej situácie merať s vysokou presnosťou konkrétne prejazdenú vzdialenosť s presným určením ciest, času a rýchlosti jazdy. Presnosť prejazdenej dráhy je možné reálne účtovať v metroch. Prípadne je možné použiť výpočty na základe prejazdu virtuálnymi mýtnymi bránami s presnosťou podľa ich hustoty, čo z praktického hľadiska je okolo 50 metrov.

GPS technológia umožňuje jednoduchú a prehľadnú fakturáciu za prejazdenú vzdialenosť napríklad v takomto formáte:

  • číslo cesty,
  • dátum a čas začiatku jazdy alebo vjazdu na danú cestu s určením kilometrovníka danej cesty,
  • dátum a čas ukončenia jazdy alebo odbočenia z danej cesty vrátane kilometrovníka danej cesty,
  • celkovú prejazdenú vzdialenosť a z toho spoplatnenú vzdialenosť,
  • aktuálnu jednotkovú cenu za kilometer a
    cenu za cely úsek.

Ak nechceme použiť spoplatnenie za reálne odjazdenú vzdialenosť, tak celá investícia do satelitného mýta sú vyhodené peniaze. Pri počte 850 alebo aj dvojnásobnom množstve mýtnych úsekov je lacnejšia technológia mýtnych brán na základe evidencie prejazdu vozidiel s použitím odpovedača na ľubovoľnej technológii, či už RFID, DSRC alebo kamerového rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel.

Začínam mať podozrenie, že ide o podvod na občanoch tohto štátu. Najprv sa prijmú zákony, kde je definované, že mýto sa bude platiť podľa odjazdenej vzdialenosti, potom vyhrá najdrahšia ponuka, ktorá používa technológiu, ktorá dokáže splniť zadaný ciel, no následne, pravdepodobne zo zištných dôvodov, sa mení zákon tak, aby sa celý systém kvalitatívne degradoval.

Účtovanie podľa reálne prejazdenej vzdialenosti v iných krajinách

Nie je pravda, že účtovanie podľa reálne prejazdenej vzdialenosti nemá žiadna krajina. Opak je pravdou. Všetky krajiny, ktoré majú mýto, ho majú len za skutočne prejdenú vzdialenosť.

Je pravda, že nikde na svete sa nepoužíva satelitný mýtny systém na cestách mimo diaľnic respektíve ciest s oddelenými jazdnými smermi.

Satelitný mýtny systém sa reálne používa len v Nemecku a len pre vozidlá nad 12 ton. A len na diaľničnej sieti, kde sú oddelené jazdné smery a vstupné a výstupné body sú konkrétne definované.

Je pravda, že aj vo Švajčiarsku sa používa hybridná palubná jednotka, ktorá má v sebe aj satelitný modul GPS, ale tá funguje inak. Pri prejazde prvou mikrovlnnou mýtnou bránou pri vstupe do krajiny sa vynuluje počítadlo prejazdených kilometrov v GPS a pri prejazde poslednou mikrovlnnou bránou na výjazde z krajiny sa toto počítadlo zastaví.

Celkový poplatok je podľa skutočne prejazdenej vzdialenosti a hmotnosti vozidla. Samotná sadzba mýta je viazaná nie na kategóriu vozidla alebo počet náprav, ale na prepravný objem vyjadrený v hmotnosti a prejazdenej vzdialenosti v tonokilometroch.

Problém s načatými mýtnymi úsekmi na Slovensku

Na Slovensku nie je problém s načatými mýtnymi úsekmi na diaľniciach a ani rýchlostných cestách. Tam sú totiž oddelené jazdne smery a sú presne definované všetky vjazdy a výjazdy. Pokiaľ sa vozidlo na takýto úsek dostane, tak ho už musí v danom smere prejsť, teda okrem totálnej havárie.

Problém s účtovaním za načaté mýtne úseky je na cestách prvej triedy. Je to preto, lebo tu môže vozidlo vojsť na cestu takmer hocikde, aj vyjsť z nej sa dá takmer hocikde a aj stáť je možné takmer hocikde, A môže sa na nej aj otočiť. Pritom, otočenie opačným smerom má za následok nové spoplatnenie mýtneho úseku.

§ 21, vyhláška č. 388/2009 Z. z. (Pravidlá výpočtu a výberu mýta v niektorých osobitných prípadoch užívania vymedzených úsekov ciest)

(1) Vymedzený úsek cesty možno užívať v oboch smeroch jazdy, ktoré sú spoplatňované samostatne na základe záznamu o jeho použití v elektronickom mýtnom systéme. Vymedzený úsek cesty môže byť rozdelený na viac častí, na ktorých je možné na vymedzený úsek cesty vstúpiť alebo ho opustiť (ďalej len "podúsek").

(2) Mýto sa platí v plnej výške za celý vymedzený úsek cesty bez ohľadu na skutočne prejazdenú vzdialenosť vozidla alebo počet využitých podúsekov v rámci jedného vymedzeného úseku cesty a na základe príslušnej sadzby mýta.

(3) Pri výpočte mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty sa postupuje podľa zákona a osobitných predpisov, 5) pričom platí, že
a) vozidlo nemôže využiť žiadny podúsek vymedzeného úseku cesty dvakrát bez opätovnej úhrady mýta za jeho užívanie,
b) vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr na ňom zastaví alebo ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov, môže využiť všetky dovtedy nevyužité podúseky bez ďalšieho spoplatnenia počas 12 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty,
c) vozidlo, ktoré po opustení vymedzeného úseku cesty znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty po uplynutí doby uvedenej v písmene b) alebo ktoré na vymedzenom úseku cesty zastaví na dobu dlhšiu, ako je doba uvedená v písmene b), podlieha opätovne spoplatneniu za užívanie tohto vymedzeného úseku cesty,
d) vozidlo, ktoré začne užívať vymedzený úsek cesty v opačnom smere jazdy, podlieha opätovne spoplatneniu za užívanie tohto vymedzeného úseku a na jeho užívanie platia ustanovenia písmen a) až c).

Terajšie mýtne úseky sú porozdeľované len na základe križovatiek s cestami prvej, druhej a tretej triedy. Pritom, križovatiek s miestnymi komunikáciami, účelovými komunikáciami, lesnými a poľnými cestami je oveľa viac. Navyše, v obciach, priamo na cesty prvej triedy, sú vyvedené výjazdy z firemných objektov, rodinných a obytných domov.

Nie je zvláštnosťou, že na križovatke miestnej komunikácie a cesty prvej triedy je prikázaný smer odbočenia  vpravo a vozidlo sa dostane na jazdu vľavo až otočením sa okolo neďalekého kruhového objazdu.

Lenže to má za následok zmenu smeru jazdy po ceste prvej triedy a to zas spôsobí spoplatnenie celého úseku 2-krát. Najprv v smere ku kruhovému objazdu a potom v opačnom smere. Vodič aj za jednu 100-metrovú jazdu bude platiť za načatý 5 km úsek. A ak takto pôjde viac-krát denne, náklady mu mnohonásobne vzrastú.

Ak ide v obci vozidlo z miestnej komunikácia na inú miestnu komunikáciu
vzdialenú od seba len niekoľko metrov, pričom pri jazde musí použiť
otočenie sa okolo kruhového objazdu na ceste prvej triedy,
tak mýtny úsek, ktorý môže byť dlhý až 5 km zaplatí dva krát.

Budúcnosť mýta na Slovensku

Treba si uvedomiť, že onedlho budú elektronickému výberu mýta podliehať aj osobné vozidlá do 3,5 tony a všetky cesty. Nebudú to len diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy. Ak sa teraz nespraví poriadok v účtovaní za skutočne odjazdenú vzdialenosť, tak sa neskôr problémy len znásobia.

Riešením nie je ani nespoplatnenie celého mýtneho úseku, i keď z krátkodobého hľadiska je to prínosom. Jednoznačne je potrebné účtovať reálne prejdenú vzdialenosť po spoplatnenej komunikácii a zabudnúť na jej drobenie na mýtne úseky, či už načaté alebo prejazdené. Jeden mýtny úsek má myť jedna súvislá komunikácia, respektíve jej časť kde platia rovnaké pravidlá.

Ak si niekto mysli, že spoplatnenie centier miest je vzdialená budúcnosť, ktorá bude realitou o niekoľko desiatok rokov a zatiaľ sa náklady na terajšiu technológiu vrátia a potom sa spraví nový tender, tak je na omyle. Spoplatnenie centier miest tu bude oveľa skôr.

Taktiež pribudne selektívne spoplatnenie v závislosti na zaťažení ciest v čase. To, že susedná Česká republika zaviedla na niektorých úsekoch dynamickú cenu za kilometer, ktorá je v piatok poobede vyššia ako iné dni, je len začiatok regulácie dopravy na základe zaťaženia ciest.

Čiže, dopravcovia žiadajúci platenie len za skutočne prejazdenú vzdialenosti, bojujú nielen za seba, ale za všetkých obyvateľov tohto štátu. Je veľmi pravdepodobné, že vládne vozidlá a vozidlá poslancov Národnej rady budú mať paušálnu výnimku a problém so spoplatnením načatých mýtnych úsekov ich v budúcnosti nebude zaujímať. Presne tak, ako ich to asi nezaujíma teraz.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...