Prvýkrát v histórii mohla návrh stavebného zákona pripomienkovať aj verejnosť

09. 01. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - V týchto dňoch vláda zverejnila na svojej internetovej stránke návrh ministerstva životného prostredia SR, ktorý obsahuje pripravované znenie zákona o územnom konaní a stavebnom poriadku, ako aj stavebného zákona na medzirezortné pripomienkovanie. Stalo sa tak tesne pred Štedrým dňom a termín na predloženie pripomienok skončil včera. Nezvyčajne krátky čas, ak uvážime, že počas vianočných a novoročných sviatkov bolo veľa kompetentných predovšetkým pri svojich rodinách a nie na pracoviskách.

Poznamenávame, že návrh súvisí s prechodom kompetencií spojených so stavebnou činnosťou na obce s účinnosťou od 1. januára 2003.

Faktom však je, že po prvýkrát v histórii sa v rámci medzirezortného pripomienkovania mohli k návrhu stavebného zákona vyjadriť aj občania. Otázkou však je koľkí si to v takom krátkom čase stihli všimnúť. Ak by rovnaké výhrady podalo viac ako 500 občanov formou hromadnej pripomienky a navrhovateľ by jej nevyhovel, je povinný prerokovať ju so zástupcami verejnosti v takzvanom rozporovom konaní. Ak ani tak nedôjde k dohode, o pripomienke musí rozhodnúť vláda.

Možno si kladiete otázku, prečo návrhu venujeme takú pozornosť. Spúšťacím momentom je fakt, že návrh zákona v ustanoveniach o vyvlastnení, teda boľavom celoslovenskom probléme, presne mapuje súčasne platný stavebný zákon z roku 1976.

Verejnosť totiž ešte nezabudla na proces vyvlastňovania pri výstavbe Nábrežnej komunikácie v Prešove, ani na peripetie, ktoré rodina D r u t a r o v s k ý c h prežíva v tej súvislosti už dobré tri roky. Dodnes sa neskončili. Majiteľ vyvlastnenej nehnuteľnosti Oto D r u t a r o v s k ý nám včera povedal: "Doteraz bývame v dome vyvlastnenom v októbri 2000. Dodnes nemáme bytovú náhradu a suma, ktorú nám stavebník vyčlenil za vyvlastnenie je v depozite súdu. Na naše protesty k spôsobu vyvlastnenia, ktoré malo veľa právnych nedostatkov reagoval okresný, krajský, ba aj generálny prokurátor a teraz sa podnetom na rozpor v zákone, spolu s ostatnými na celom Slovensku, zaoberá aj Ústavný súd SR."

Ustanovenie o vyvlastnení v rovnakom znení teda opäť dáva zelenú pokračovaniu ponižovania občanov. Ignoruje aj všetky doterajšie hlasy verejnosti za spravodlivé odškodnenie vyvlastnených občanov, či existujúce súdne spory. Pritom vyvlastnenie sa už netýka len stavieb vo verejnom záujme, hoci tento pojem nie je v legislatíve striktne definovaný, ale od roku 1999 vyvlastnenie platí už aj pre potreby súkromných investorov. Právna úprava v tomto znení teda umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastňovať majetok občanov bez poskytnutia primeranej náhrady. Presnejšie, podľa vyhlášky ministerstva financií č.465 z roku 1991 Zb., teda podľa trhových cien z roku 1991, pričom ceny nehnuteľností a náklady na obstarávanie stavieb, či náhradného bývania, odvtedy niekoľkonásobne vzrástli.

Prijatie takéhoto zákona by prinieslo neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb, čo garantuje čl. 20 odst. 4 Ústavy SR a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ako nám povedal hlavný splnomocnenec občianskej iniciatívy, ktorá bojuje za zmenu právnej úpravy, Richard D r u t a r o v s k ý (vychádzajúc aj z osobných skúseností - pozn. red.),v zákone by sa malo objaviť ustanovenie o primeranej náhrade za vyvlastnenie, ako aj o tom, že vyvlastňovacie konanie by mal riadiť súd a nie stavebný úrad, ktorým je podľa predkladaného návrhu obec. Tiež nástroj na posilnenie istoty užívateľa vyvlastnenej nehnuteľnosti, najmä ak slúži ako obydlie.

Splnomocnenkyne Eva K o v á č e c h o v á a Renáta M i n o v á upozornili aj na ustanovenie o vymedzení účastníkov stavebného konania, ktoré je oproti terajšiemu zákonu reštriktívne a diskriminujúce. Navrhovaný zákon totiž nájomcov bytov a nebytových priestorov nepovažuje za účastníkov stavebného konania, pričom práve ich účasť je v poslednom období nástrojom na presadzovanie práva na priaznivé životné prostredie. Prax to už neraz potvrdila pri rozhodovaní o výstave výrobných komplexov, fabrík, benzínových čerpadiel, parkovísk a podobne.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.