Relácia Paľba: Verejný záujem

O tom, ako to napokon dopadlo a čo sa dá v podobných prípadoch robiť, si pozrite krátky film o vyvlastňovaní z dielne VIA IURIS.

Je dostupný v jednom z článkov na konci tohto textu.

Prepis relácie

Dušan Károlyi, reportér: Vyvlastnenie majetku, aj keď vo verejnom záujme, je hrubým zásahom štátu do súkromia občana. Logicky to občan vníma citlivo. Najmä keď má podozrenie, že je len figúrkou vo veľkej hre a keď má istotu, že úradníci klamú, zavádzajú a porušujú zákony.

Dopravnú situáciu v Prešove sa mesto rozhodlo riešiť Nábrežnou komunikáciou. Nová cesta za zimným štadiónom má byť hotová tohto roku, ale projekt za viac ako 130 miliónov sa zastavil v polovici.

R. D.: "Iste každý akceptuje, že komunikácia musí stáť, že je to verejnoprospešná stavba, ale to neznamená, že kvôli tomu sa bude porušovať zákon, budú sa ľuďom vyvlastňovať majetky za neprimerané náhrady."

Stavba si vyžiadala asanáciu siedmych domov z ľavej strane ulice Pod Kalváriou. Niektoré sú už zbúrané. Dom manželov D. stojí, hoci bol vo verejnom záujme vyvlastnený už pred rokom.

R. D.: "Dom bol vyvlastnený, rozhodnutie sa stalo právoplatné. Napadli sme to žalobou na súde, a súd rozhodol o odložení vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia, čiže momentálne teraz vyvlastňovacie rozhodnutie síce existuje, ale nedá sa použiť."

Podľa zákona štát vyvlastňuje za úradné ceny, ktoré sú hlboko pod trhovými. Úradná cena tohto domu je niečo nad 600-tisíc korún. Do tohto vyvlastňovania však vstúpilo aj mesto Prešov. Vytvorilo špeciálny fond a ponúklo občanom kúpu týchto bytov tak, aby vykrylo rozdiel medzi trhovými a úradnými cenami ich domov. Mesto sa s každým nejako dohodlo, okrem D., ktorí náhradu necelé tri milióny nepovažovali za primeranú Nestačila by im na stavbu nového domu.

Juraj Kopčák, primátor mesta Prešov: "Všetky požiadavky nad rámec týchto odborných odhadov považujem skutočne aj dneska za neadekvátne."

Výkon vyvlastnenia domu D. teda súd odložil. Manželia napadli neprimeranosť náhrady ale aj ďalši formálne nedostatky vyvlastnenia. Odklad platí do rozhodnutia vo veci. Ale tým pádom je odložený aj verejný záujem. Stavba totiž stojí, lebo bolo zrušené stavebné povolenie, ktoré vydal odbor dopravy krajského úradu v Prešove. Stavebné povolenie vlani v októbri zrušilo ministerstvo dopravy, na základe odvolania občanov.

R. D.: "Kompetenciu úradníkov  tuná na krajskom úrade dostatočne spečatilo ministerstvo svojim rozhodnutím, kedy pre porušenie 16-tich ustanovení jednoducho rozhodnutie tunajšieho krajského úradu zrušilo."

Toľko porušení zákona v stavebnom povolení, to môže vyvolávať dojem, že išlo o úmysel úradníkov, napríklad urýchliť stavbu.

Jaroslav Greguš, vedúci odboru dopravy, KÚ Prešov: "Ja môžem povedať, že v tomto nebol žiadny úmysel, poškodiť dotknutých obyvateľov."

Je jasné, že ak by v tom aj úmysel bol, úradník nám to len tak nezavesí na nos. Všimnime si preto podrobnejšie výhrady ministerstva dopravy. Najvážnejšou je prokurátorský protest s dátumom 25. apríla 2001, proti vyvlastneniu časti pozemkov.

Krajský úrad, odbor životného prostredia, protest akceptoval 11. júna. Tým bolo vyvlastnenie zrušené. Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia sú aj dokumenty potvrdzujúce, že investor, teda Slovenská správa ciest Košice má vlastnícke práva k stavebným pozemkom vysporiadané. Po akceptovanom proteste prokurátora táto podmienka splnená nebola. Napriek tomu odbor dopravy 28. júna stavebné povolenie vydal. Odbor dopravy argumentuje, že sa o tom dozvedel až v júli.

Jaroslav Greguš: "My keď sme vo veci konali, nebolo rozhodnuté. To znamená, že ja keď som mal list vlastníctva, čo som mal..."

Áno, ale povedzme to polopatisticky. Stojí to za to.

Odbor životného prostredia zrušil vyvlastnenie po prokurátorskom proteste 11. júna. Lenže trvalo viac než mesiac, kým kolegom vo vedľajších dverách 19. júla oznámil závažné rozhodnutie, ktoré by znemožnilo vydať stavebné povolenie. A tak kolegovia z odboru dopravy stavebné povolenie vydali. O zrušení vyvlastnenia vraj netušili, tak načo zbytočne špekulovať?

R. D.: "Odbor dopravy mal dosť informácií ešte predtým, ako rozhodol, aby vedel, že pripomienky sú skutočné vážne a mal sa nimi zaoberať."

Áno, odbor dopravy o prokurátorskom proteste vedel skôr. Okrem viacerých písomných upozornení občanov je dôležitý najmä list pána D. z 18. júna. Upozornil v ňom odbor dopravy, že odbor životného prostredia protestu prokurátora vyhovel 11. júna a vyvlastnenia sú zrušené. Preto nie je možné stavebné povolenie vydať. Ale odbor dopravy ho o desať dní aj tak vydal.

R. D.: "Odbor dopravy pripomienky prijal, ale označil ich za nepravdivé a že sa nimi zaoberať nebude. No čo na to povedať? Jednoducho ignorujú, čo sa dá."

Pred stavebným konaním na krajskom úrade bolo územné konanie na okresnom úrade, odbore životného prostredia. Podľa stavebného zákona mal okresný úrad skontrolovať, či podmienky územného rozhodnutia boli v stavebnom konaní dodržané.

Jaroslav Greguš a Stanislav Ondirko, odb. dopravy, KÚ Prešov: "Stavebný úrad... Svojím súhlasom...dal súhlas. ...vydal súhlas."

Stanislav Ondirko: "V stavebnom konaní územný orgán súhlasil s vydaním stavebného povolenia."

Krajskí úradníci opäť zavádzajú.

Marián Harčarík, vedúci odboru ŽP, OÚ Prešov: "Krajský úrad, odbor dopravy, nás nežiadal o to stanovisko. Preto sme ho ani nedávali ku stavebnému konaniu."

V územnom rozhodnutí je aj alternatíva pre občanov z tejto pravej strany ulice Pod Kalváriou. Nová cesta má stáť 4 metre pred ich oknami. Tou alternatívou je, že keby v územnom konaní vyjadrili požiadavku, že tam pre hluk a exhaláty nechcú bývať, bude im poskytnuté náhradné bývanie. Ale kto by ho zabezpečil?

Marián Harčarík: "Pokiaľ vznikla takáto požiadavka v procese územného konania, by sme ju riešili jednak s investorom a jednak s mestom Prešov. Ako? Momentálne vám neviem odpovedať."

Ťažko sa o tom hovorí, keď občanom ponúkli nereálnu alternatívu. Investor by ju riešiť ani nemohol, lebo tie domy ani nestoja na stavebnom pozemku novej cesty.

Dušan Károlyi: "Bývanie by ste im asi nezháňali?"

Jozef Uebersax, riaditeľ SSC Košice: "Náhradné bývanie by sme im asi nevedeli zabezpečiť."

Prokurátor mal výhrady aj proti vyvlastňovaniu nebohých a neinformovaniu občanov, ako účastníkov vyvlastňovacieho konania. Napriek všetkému, práve pána D, ktorý sa v pozícii občana len legálne bráni, primátor označuje ako prekážku verejného záujmu.

R. D.: "Nazval môjho otca posledným mohykánom."

Juraj Kopčák: "Ja neviem, čo je na tom... čo je na tom neúctivé. Jednoducho je faktom, že kvôli nehnuteľnosti pána D. bola zastavená celá výstavba Nábrežnej komunikácie."

Na začiatku reportáže sme vyslovili podozrenie, či pri toľkých prešľapoch úradníkov nešlo o úmysel?

S akým motívom? Politicko-ekonomickým.

R. D.: "Teraz sa blíži koniec ďalšieho volebného obdobia a volebný sľub by mal byť splnený. Tak, vzhľadom na krátkosť času, už teraz úrady vyvíjajú veľké úsilie a používajú akékoľvek prostriedky na to, aby k povoleniu stavby došlo, aby sa stavať začalo, a aby cesta bola hotová."

Rozmeňme to na drobné.

Primátor Prešova je podpredsedom SDKÚ a Nábrežnú komunikáciu mal vo volebnom programe.

Predseda krajského úradu, ktorý vydal stavebné povolenie, je zároveň šéfom SDKÚ v Prešovskom kraji.

A v predstavenstve Inžinierskych stavieb Košice, ktoré sú hlavným dodávateľom stavby, bol donedávna Alojz Rajnič, ešte vlani šéf SDKÚ v Košiciach.

Úspech Inžinierskych stavieb v 99-tom v súťaži o hlavného dodávateľa bol tiež podozrivý. Najnižšiu ponuku navrhli Cestné stavby Košice, ale náhle sa objavila obálka, v ktorej Inžinierske stavby ponúkli 50-miliónovú zľavu.

Jozef Luca, gen. riaditeľ, Cestné stavby, Košice: "Podľa kritérií, ktoré si spomínam, tam existovali, ani nebola možnosť daná, poskytovať zľavu."

Mimochodom, súťaž vyhlásila Slovenská správa ciest, a predtým na jej čele stál zakladajúci člen SDKÚ, terajší minister Macejko.

Juraj Kopčák: "To je také účelové vnášanie nejakej politickej dimenzie do tohoto problému."

R. D.: "Majú z toho problém všetci ľudia na našej ulici, a musia vlastne bojovať o svoje práva, aj tam, kde by malo byť samozrejmosťou, že na dodržanie predpisov, noriem a zákonov dohliadne úradník."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...