ROEP: Ako získať pôdu neznámych vlastníkov

Svojho vlastníka nepozná pôda za vyše 25 miliárd.

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu majú neznámi vlastníci aj naďalej možnosť prihlásiť sa o svoj majetok.

Bratislava - Pôda za 25 miliárd korún nemá na Slovensku majiteľa. Pôvodne mala prejsť už čoskoro do rúk štátu a jej vlastníci by tak už nemali šancu získať ju späť. V stredu však Ústavný súd rozhodol, že pôdu nezistených vlastníkov nezíska štát a následne obce, ale práva vlastníkov zostanú naďalej neporušené.

Dôvodom, prečo majitelia až 550-tisíc hektárov pôdy nevedia, že niečo vlastnia, je neporiadok v katastroch, ktorý nastal po roku 1945. Zmeny vlastníctva a dedičské konania sa do katastra nezapisovali najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď u nás nebolo akceptované akékoľvek vlastníctvo. Navyše, v pozemkových knihách sa uvádzalo len meno a priezvisko, bez ostatných identifikačných údajov. Situácia teda dospela do štádia, keď mnoho ľudí ani netuší, že vlastní kus pôdy alebo lesa.

Na konci deväťdesiatych rokov začal štát dávať do poriadku vlastnícke vzťahy k pôde a zaviedol Register obnovenej evidencie pozemkov. Jeho úlohou je určiť všetkých vlastníkov pôdy, ale keďže chýbajú údaje, v mnohých prípadoch sú nezistiteľní.

V júli bolo nezistených vlastníkov vyše dvoch miliónov - najviac v Prešovskom a Košickom kraji. A to je zatiaľ v registri len polovica územia.

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu majú neznámi vlastníci aj naďalej možnosť prihlásiť sa o svoj majetok na príslušnej správe katastra a doložiť chýbajúce doklady.

"Je to právo, ale aj povinnosť vlastníka," myslí si hovorkyňa Úradu geodézie, kartografie a katastra Eva Kalužáková. Okrem toho, že sa zachovajú vlastnícke vzťahy, majiteľ z toho bude mať aj zisk. Ide totiž najmä o ornú pôdu, lúky, pasienky a lesné pozemky.

Kto má záujem zistiť, či mu patrí nejaká pôda, musí sa obrátiť na príslušnú správu katastra. Tam má možnosť overiť si, či sa medzi nezistenými vlastníkmi nevyskytuje meno predkov alebo jeho. Potom stačí doniesť na správu katastra doklady, ktoré potvrdzujú vlastníctvo a doplniť chýbajúce údaje o vlastníkovi.

Ak neznámy vlastník už nežije, informácie o dedičskom konaní možno získať na príslušných okresných súdoch. Zápis vlastníctva po preukázaní právnymi listinami vzniká spravidla do 60 dní. Kým sa nepreukáže vlastník, pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond a štátna organizácia lesného hospodárstva, napríklad Lesy SR.

Nezistení vlastníci

 • neexistujú žiadne údaje o vlastníctve v pozemkovoknižnej vložke ani v katastri

Neznámy vlastník

 • meno a dátum narodenia sú známe, ale miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Ak potenciálny vlastník tuší, v ktorom katastrálnom území by sa uvedené pozemky mali nachádzať, treba požiadať príslušnú správu katastra v okrese o zaslanie informácie, či sa nenachádza v zozname nezistených vlastníkov. Dozvie sa to však, len ak sú obec alebo katastrálne územie zapísané do katastra nehnuteľností v rámci Registra obnovenej evidencie pozemkov.

Počet nezistených vlastníkov k 14. júnu 2006

 • Bratislavský kraj
   41 572
 • Trnavský kraj
   146 144
 • Trenčiansky kraj
   383 050
 • Nitriansky kraj
   209 106
 • Žilinský kraj
   424 416
 • Banskobystrický kraj
   321 294
 • Prešovský kraj
   459 006
 • Košický kraj
   304 815
 • Spolu
   2 289 403
   

(Údaje sa týkajú 54,71 % z celkového počtu katastrálnych území, kde sa konal ROEP. Zdroj: Úrad kartografie a katastra.)

Praktické rady

Ako získať pôdu nezistených vlastníkov

Na správu katastra treba predložiť osvedčenie o dedičstve.

Ak dedičstvo nebolo prerokované, treba o prerokovanie požiadať miestne príslušný okresný súd.

Návrh na dodatočné prerokovanie dedičstva musí obsahovať:

 • označenie poručiteľa
 • okruh dedičov
 • predmet novoobjaveného majetku
 • potrebné listiny, napríklad úmrtný list poručiteľa - ten nie je treba, keď je k dispozícii predchádzajúce rozhodnutie o dedičstve.
 • Zápis vlastníctva do katastra po preukázaní právnymi listinami vzniká spravidla do 60 dní.

Ako sa prihlásiť k pôde žijúcich nezistených vlastníkov

Na správu katastra treba osobne doručiť doklady na doplnenie údajov v prípade známeho vlastníka o mieste trvalého bydliska a o rodnom čísle.

V prípade neznámeho vlastníka, ktorý má listiny preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (prídelová listina, kúpna zmluva, darovacia zmluva a iné), ich treba doručiť na príslušnú správu katastra podľa katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza.

Zápis vlastníctva po preukázaní právnymi listinami vzniká spravidla do 60 dní.

Kde a ako hľadať doklady

 • na okresných a krajských súdoch
 • v štátnom ústrednom, štátnych archívoch a v ich pobočkách - okrem súdnych spisov sa v nich archivujú rozhodnutia orgánov, ktoré zanikli (najmä bývalých povereníctiev, okresných a krajských národných výborov)
 • v pobočke štátneho archívu, v obvode ktorého je pozemok

Väčšina súdnych rozhodnutí, vrátane dedičských, je uložená v archívoch okresných súdov, prípadne v štátnych archívoch. Súdy spravujú aj spisy bývalých štátnych notárstiev, ktoré pred rokom 1992 prerokúvali dedičstvá.

Na každom súde sú archivované spisy z rôzneho obdobia. Závisí to od toho, kedy súd v okrese vznikol. Súdy sú povinné spis archivovať 10 až 20 rokov a súdne rozhodnutie 75 rokov. Môže sa však stať, že niektoré spisy najmä z 50. rokov chýbajú.

Účastníci súdneho konania môžu do spisu nahliadnuť kedykoľvek. Rovnako môžu požiadať o výpis alebo odpis súdneho spisu. Vzťahuje sa to na dedičov, ale aj ich právnych nástupcov. Ak by o výpis alebo odpis žiadala cudzia osoba, musí súdu preukázať vážne dôvody a potvrdiť, že záujmy účastníkov procesu nebudú ohrozené.

Čo je to Register obnovenej evidencie pozemkov

Registre sa zostavujú postupne v jednotlivých katastrálnych územiach obcí a miest. V súčasnosti je 1932 registrov, ktoré mapujú 54,71 percenta z celkového počtu katastrálnych území, v 1047 katastrálnych územiach zatiaľ registre chýbajú.

Registre zostavujú katastrálne alebo pozemkové úrady. Pôda, pri ktorej nedokážu určiť meno vlastníka, sa stáva pôdou neznámych vlastníkov a pôda, kde síce je meno vlastníka, ale chýba jeho súčasná adresa a iné údaje, sa stáva pôdou nezistených vlastníkov.

Registrácia v meste alebo v obci trvá aj niekoľko rokov a občania sa o tom dozvedia priamo na obecnom úrade.

Informácie možno dostať aj na pozemkovom úrade alebo na správe katastra v obvode, kde sa pozemok nachádza.

Ako vzniká register

Samosprávne orgány vyvesia na úradnej tabuli v obci oznámenie o začatí registrácie. V oznámení je uvedený čas, kedy môžu občania doručiť doklady, ktorými preukážu vlastnícky vzťah k pôde.

Na organizačné zabezpečenie zostavenia registra je zriadená komisia.

Samotnú registráciu väčšinou robí komerčná firma. Súčasťou registrácie je aj spracovanie grafickej časti, aby písomné údaje, ktoré sa preberajú z pozemkovoknižných vložiek, dedičských rozhodnutí, prípadne iných pôvodných listín súhlasili s kresbou.

Spracovaný návrh registra sa predloží v obci na verejné nahliadnutie počas 30 dní, keď môže každý vzniesť námietky aj s odôvodnením.

Výpis z registra sa doručuje každému účastníkovi konania, ak je jeho adresa známa.

O námietkach rozhoduje komisia. Po ich vyriešení príslušnými rozhodnutiami, sa vydá rozhodnutie o schválení registra, ktoré je právoplatné, prevedie sa do katastra a stáva sa súčasťou údajov katastra.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...