Rozhodnutie o rekonštrukcii križovatky Levočská - Obrancov mieru je právoplatné, všetky odvolania boli zamietnuté

V uplynulých dňoch bolo prostredníctvom verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámené rozhodnutie prešovského okresného úradu o odvolaniach proti územnému rozhodnutiu rekonštrukcie križovatky Obrancov mieru - Levočská.

Proti vydanému územnému rozhodnutiu z februára 2014 sa totiž odvolali piati účastníci konania. Územné rozhodnutie vydalo Mesto Prešov a podpísal ho primátor mesta.

Spis spolu s odvolaniami účastníkov na jar putoval na Okresný úrad v Prešove, ktorý o odvolaniach rozhodol koncom júla tak, že ich zamieta ako nedôvodné a prvostupňové rozhodnutie Mesta Prešov potvrdzuje.

(Poznámka: Okresný úrad zverejnil na úradnej tabuli svoje rozhodnutie v pomerne ťažko čitateľnom formáte, navyše čiastočne anonymizovane. Odporúčam jeho stiahnutie alebo zväčšenie na celú obrazovku.)

Druhostupňové rozhodnutie o odvolaniach je konečné, nie je možné proti nemu podať odvolanie.

Je preskúmateľné súdom, uvádza sa v poučení rozhodnutia, ktoré podpísala Ing. Andrea Marcinková, vedúca odboru výstavbu a bytovej politiky na Okresnom úrade v Prešove. Dvojmesačná lehota začala plynúť pred niekoľkými dňami, keď uplynul pätnástny deň od vyvesenia verejnej vyhlášky.

Znamená to, že územné rozhodnutie je už niekoľko dní právoplatné a stavebník stavby, Slovenská správa ciest, môže podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Aký bude ďalší krok?

Povoľovanie rekonštrukcie križovatky vzbudilo veľký záujem obyvateľov priľahlých ulíc Sidlíska 2, keďže rekonštrukciou má dôjsť ku veľkým zmenám.

V plánoch je zaslepenie viacerých ulíc, na viacerých križovatkách sa má zrušiť odbočovanie doľava. Uvažuje sa, že časť premávky sa po niekoľkých desaťročiach vráti späť na dnes slepý koniec Nábrežnej ulice, známy množstvom garáží.

Mnohé podrobnosti sa dajú vyčítať z rozhodnutia o odvolaniach, ktoré obsahuje aj vyjadrenia zainteresovaných inštitúcií.

Z rozhodnutia je zrejmé, že Mesto Prešov ku rekonštrukcii križovatky a mosta cez Torysu vydalo súhlasné stanoviská.

Slovenská správa ciest stráca chuť na rekonštrukciu

Na augustovom zasadnutí komisie pre dopravu som vyvolal diskusiu o stave povoľovacieho konania.

Dozvedel som sa, že podľa neoficiálnych rozhovorov uvažujú zástupcovia Slovenskej správy ciest, že sa nebude rekonštruovať križovatka, ani samotná ulica Obrancov mieru, teda nebudú ani lávky pre chodcov.

Rekonštrukcia sa možno obmedzí len na vybudovanie ďalšieho mosta, aby sa zvýšil počet jazdných pruhov cez Torysu.

To sú však len neoficiálne informácie, skutočnosť ukáže až ďalší postup Slovenskej správy ciest.

Keďže úradnú tabuľu na Okresnom úrade v Prešove sleduje minimum Prešovčanov, o aktuálnom stave som informoval občanov na pravidelnom augustovom zasadnutí výboru v našej mestskej časti.

Informovanie obyvateľov o dôležitých veciach zlyháva, prednosť majú banality

Osobne mi dosť prekáža, že o menej dôležitých rozhodnutiach a neraz banálnych udalostiach mesto informuje intenzívne, často priamo prostredníctvom primátora mesta.

O tak dôležitom rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvní tisíce obyvateľov mesta, som však zo strany vedenia mesta nezaznamenal žiadnu zmienku. Hoci sa týka prvostupňového rozhodnutia, ktoré urobilo samo mesto a podpísal ho primátor.

Koncom septembra 2013 totiž na ústne pojednávanie v pracovnom čase prišlo vyše 50 obyvateľov Prešova, čo je na prešovské pomery veľmi veľa.

Nedostatok informácií od radnice, kde konanie prebiehalo, naďalej trval.

To viedlo k tomu, že na zasadnutie výboru v našej mestskej časti prišlo začiatkom novembra, tak povediac "po funuse", odhadom okolo 250 obyvateľov a dožadovali sa dodatočne mnohých informácií.

Primátor odmieta prijať opatrenie na zlepšenie informovanosti obyvateľov

Tradičnou pripomienkou obyvateľov býva, že informovanie verejnosti prostredníctvom oznamov na úradnej tabuli je nedostatočné.

Prax to potvrdzuje. Nedávnym príkladom je povoľovanie čerpacej stanice na Čergovskej ulici na Sídlisku Sekčov, kde primátor mesta podpísal v tichosti územné rozhodnutie.

Podobne potom podpísal aj stavebné povolenie. Obidve rozhodnutia boli vyvesené iba na úradnej tabuli (čiže na tej skutočnej "papierovej" vo výklade mestského úradu na Jarkovej ulici a tiež na internetovej stránke mesta) a oznamovali sa dotknutým obyvateľom iba prostredníctvom vyvesenia verejnej vyhlášky.

Obyvatelia sa o povolení stavby dozvedeli až vtedy, keď bolo rozhodnutie právoplatné a stavebník začal na Čergovskej ulici stavať.

Primátor pritom s občanmi komunikuje niekoľkokrát denne aj cez sociálnu sieť. "Neinformovanie" o povoľovaní čerpacej stanice na sídlisku preto zrejme nemožno vysvetliť tým, že primátor nemal možnosť to verejne vôbec spomenúť.

Vedenie mesta argumentovalo pre médiá tak, že obyvatelia majú nepretržite sledovať úradnú tabuľu, ak chcú podávať pripomienky, aby vedeli, čo sa okolo nich deje a nezmeškali relatívne krátke lehoty na vyjadrenie.

Také jednoznačné to však nie je, na strane občanov stojí zákon

Zákon o správnom konaní v § 23 ods. 6 uvádza: "Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon."

V § 26 ods. 2 sa píše: "Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka."

Zákon predpokladá, že rozhodnutia takého charakteru, o akých píšem, sa musia okrem úradnej tabule na úrade zverejňovať aj inak, najmä na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa povoľovacie konanie týka.

V Prešove sa v tomto zákon dlhodobo nedodržiava, ani súčasný primátor túto prax nezmenil.

Zákon je na strane obyčajných ľudí, no ak ho nerešpektujú mocní, tak záujmy obyčajných ľudí sú bez ochrany. Túto súvislosť si však v Prešove málokto uvedomuje. Nedodržiavanie zákona zatiaľ nevzbudzuje v meste všeobecnú nevôľu, je dokonca u volených predstaviteľov a úradníkov mnohými mlčky tolerované a nevidia na takom konaní dokonca nič zlé. Precitnutie nastáva, až keď sa to niekoho týka osobne.

Viem, že nesprávne a nedostatočné informovanie obyvateľom spôsobuje problémy a som si vedomý, že to treba zmeniť.

Preto som už v roku 2011 presadil, že vznikol oficiálný návrh nariadenia o informovaní verejnosti a zverejňovaní informácií. Na jeho príprave som úzko spolupracoval s mestským úradom.

Proces jeho prijímania zastavil v máji toho istého roku primátor, keď ho stiahol z rokovania mestskej rady a dodnes ho nepredložil na rokovanie mestskej rady a ani mestského zastupiteľstva.

Kým sa tak stane, všetci obyvatelia Prešova budú musieť žiť v obavách, či náhodou primátor mesta nepripravuje a nepodpisuje nejaké rozhodnutie, ktoré sa ich bytostne týka, bez toho, aby o tom tušili. A aby som nespomínal len primátora, tak samozrejme tu treba zahrnúť aj mestské zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo totiž prijíma rovnako závažné, ba niekedy dokonca závažnejšie rozhodnutia, ako primátor.

Myslím si, že obyvatelia Prešova si takéto zaobchádzanie od predstaviteľov mesta nezaslúžia bez ohľadu na to, kto je primátorom mesta. Prípady, ako je "kauza Čergovskej ulice", potrebu riešenia potvrdzujú.

To, že ide o požiadavku danú zákonom považujem za samozrejmosť. Žiaľ, na zákon sa v súčasnosti v Prešove veľmi ohľad neberie, príkladom nejde ani jeho primátor.

Nerešpektovanie zákona a chýbajúcu vôľu myslieť na informovanosť, môže kedykoľvek pocítiť každý obyvateľ mesta. Momentálne si to "odniesli" obyvatelia Čergovskej ulice, kedykoľvek to môžete byť aj vy.

Mimochodom, už ste dnes pozerali úradnú tabuľu na úrade? Čo ak náhodou...

Viac informácií ku všetkých spomenutým témam pripájam v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...