Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany

Úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany v dĺžke 22 km bude po uvedení do prevádzky súčasťou nadradenej dopravnej infraštruktúry a spolu s diaľnicou D1 bude vytvárať juhovýchodný obchvat mesta Košice.

Zabezpečí napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 úsek Košice – Milhosť.

Doterajšia príprava úseku rýchlostnej cesty R2

Proces EIA na tento úsek rýchlostnej cesty bol ukončený v roku 2010 na základe technickej štúdie z roku 2009, v ktorej sa hodnotili dva varianty rýchlostnej cesty. V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentácie na územ­né rozhodnutie trasy, ktorá je kombináciou oboch študovaných variantov z procesu EIA.

Obmedzujúce faktory situovania rýchlostnej cesty sú:

  • územný plán vyššieho územného celku Košického samosprávneho kraja,
  • územno-plánovacia dokumentácia sídelného útvaru Košice,
  • diaľnica D1 Budimír – Bidovce, ktorej súčasťou je aj časť úseku rýchlostnej cesty dĺžky asi 2 km R2 medzi cestou I/50 a križovatkou R2 s D1,
  • rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe,
  • terminál intermodálnej prepravy Košice spolufinancovaný z EÚ.

Jedným z rozhodujúcich obmedzujúcich faktorov je priemyselná zóna spoločnosti US Steel, medzinárodné letisko v Košiciach a vo východnej časti mesta Košice je to plánovaná obytná zóna Východné mesto s plánovaným počtom okolo 40- až 50-tisíc obyvateľov.

Technické riešenie

Celková dĺžka rýchlostnej cesty je 22 km, rýchlostná cesta je navrhovaná ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R24,5 s návrhovou rýchlosťou 120 km/h. Priestorová poloha rýchlostnej cesty je v súlade s ÚPD Košického samosprávneho kraja a mesta Košice. Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke Šaca pred vstupným areálom firmy US Steel s výhľadovým pokračovaním západným smerom v úseku Včeláre – Šaca. Z križovatky Šaca smeruje rýchlostná cesta súbežne s cestou I/50 severozápadným smerom, pri časti Košice-Ľudvíkov dvor križuje mostným objektom v dĺžke 180 m cestu I/50, električkovú trať a prístupovú cestu k areálu US Steel a prechádza do oblasti medzi priemyselným areálom a medzinárodným letiskom v Košiciach. Priestorová poloha rýchlostnej cesty je v tomto území obmedzená letiskom a jeho prekážkovými rovinami. V tejto lokalite je navrhovaná mimoúrovňová križovatka US Steel, ktorá bude zabezpečovať dopravné napojenie priemyselnej zóny spoločnosti US Steel
a pripravovaného terminálu intermodálnej prepravy Košice, ktorý je plánovaný v južnej časti priemyselnej zóny s napojením na cestu III/050 181 medzi Ludvíkovým dvorom a Haniskou.

Južne od letiska je rýchlostná cesta situovaná na okraji Haništianskeho lesa, kde je navrhovaný ekodukt na migráciu zveri ponad rýchlostnú cestu. Juhovýchodne od letiska medzi železničnou traťou Zvolen – Košice a cestou I/68 je navrhovaná mimoúrovňová križovatka Košice-juh, kde sa bude na rýchlostnú cestu R2 napájať rýchlostná cesta R4 v úseku Košice – Milhosť, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe vrátane I. etapy križovatky Košice-juh s plánovaným uvedením úseku rýchlostnej cesty R4 do prevádzky v roku 2013. V tejto lokalite je pripravovaná výstavba strediska správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce, ktoré bude zabezpečovať prevádzku a údržbu oboch rýchlostných ciest R2 a R4.

Z križovatky Košice-juh smeruje rýchlostná cesta východným smerom medzi košickou mestskou časťou Krásna nad Hornádom a obcami Valaliky a Kokšov-Bakša súbežne so železničnou širokorozchodnou traťou Haniska ŠRT – Maťovce ŠRT. Severne od obce Valaliky je navrhované jednostranné odpočívadlo prístupné z oboch smerov rýchlostnej cesty.

Rieku Hornád križuje rýchlostná cesta južne od mestskej časti Krásna nad Hornádom mostným objektom v dĺžke 420 m, ktorý premosťuje celé zátopové územie rieky Hornád.

V mieste kríženia s cestou II/552 je navrhovaná mimoúrovňová križovatka Krásna, ktorá bude zabezpečovať dopravné napojenie plánovane obytnej zóny Východné mesto. Táto obytná zóna sa bude rozprestierať na území od rieky Hornád po obec Sady nad Torysou. Z križovatky Krásna smeruje rýchlostná cesta na sever po rovinatom území údolnej nivy rieky Torysa, v dostatočnej vzdialenosti od zátopovej oblasti rieky. Pri obci Sady nad Torysou prechádza rýchlostná cesta územím stabilizovaného zosuvu v jeho akumulačnej oblasti s minimálnym zásahom do územia a s cieľom zvýšiť stabilitu územia. Od obytnej zástavby obce Sady nad Torysou časť Zdoba je rýchlostná cesta situovaná vo vzdialenosti asi 100 m tak, aby sa obytné domy nenachádzali v jej ochrannom pásme.

Severne od obce Sady nad Torysou je rýchlostná cesta situovaná na okraji zalesneného územia a medzi záhradkárskou osadou a riekou Torysa. V mieste kríženia s cestou I/50 pri obci Hrašovík je napojená v križovatke Hrašovík na úsek rýchlostnej cesty, ktorá je súčasťou stavby úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

Rozhodujúce časti stavby

Medzi rozhodujúce časti stavby patrí päť mimoúrovňových križovatiek, 21 mostných objektov, 10 prístupových ciest na stavbou rozdelené pozemky a jeden ekodukt nad rýchlostnou cestou. Vzhľadom na situovanie začiatku úseku rýchlostnej cesty v priemyselnej zóne US Steel tu nastáva kolízia s väčším počtom nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, napríklad 10 úprav 110 a 400 kV vedení.

Rýchlostná cesta R2

Kategória navrhovanej rýchlostnej cesty je R 24,5/120 s polomermi smerových oblúkov od 1 050 do 3 500 m, s pozdĺžnym sklonom od 0,2 do 3,3 %. Výhľadové dopravné zaťaženie úseku rýchlostnej cesty v roku 2045 podľa predpokladov dosiahne 16-tisíc vozidiel za 24 hodín v oboch smeroch s predpokladanou funkčnou úrovňou dopravného prúdu B.

Mimoúrovňové križovatky

Na celom úseku rýchlostnej cesty sa navrhlo päť mimoúrovňových križovatiek:
Šaca – mimoúrovňová útvarová križovatka rýchlostnej cesty R2 s cestou I/50 situovaná pred vstupným areálom US Steel bude zabezpečovať predovšetkým dopravné napojenie priemyselnej zóny.

US Steel – mimoúrovňová križovatka rúrkovitého tvaru bude zabezpečovať dopravné napojenie priemyselnej zóny a pripravovaného terminálu intermodálnej prepravy.

Košice-juh – mimoúrovňová útvarová križovatka zabezpečí prepojenie rýchlostných ciest R2 a R4 (úsek Košice – Milhosť) s cestou I/68; zároveň je z tejto križovatky napojený areál SSÚR Šebastovce. Vzájomné prepojenie rýchlostných ciest a cesty I/68 sa bude realizovať predovšetkým kolektorovým pásom oddeleným od rýchlostnej cesty postranným deliacim pásom. V súčasnosti prebieha I. fáza výstavby mimoúrovňovej križovatky s napojením rýchlostnej cesty R4 na cestu I/68, ktorá má byť ukončená v roku 2013.

Krásna – mimoúrovňová križovatka v tvare osmičky s cestou II/552 bude zabezpečovať dopravné napojenie juhovýchodnej časti mesta Košice a plánovanej obytnej zóny Východné mesto.

Hrašovík – mimoúrovňová križovatka kosodĺžnikového tvaru s okružnou križovatkou na ceste I/50 sa bude z väčšej časti budovať v rámci stavby D1 Budimír – Bidovce a v rámci rýchlostnej cesty R2 sa dobudujú dve vetvy.

Mostné objekty

Na celom úseku rýchlostnej cesty je navrhovaných 13 mostných objektov na rýchlostnej ceste a 10 mostných objektov nad rýchlostnou cestou, z toho jeden ekodukt v priestore migračného biokoridoru v Haništianskom lese južne od letiska v Košiciach. Medzi väčšie mostné objekty bude patriť most na vetve križovatky Košice-juh s rozpätím hlavného poľa 100 m. Alternatívou je použitie predopnutia pomocou extradosedových káblov vedených cez nízky pilier vzhľadom na obmedzenú výšku potrebnú na priestor nosnej konštrukcie. Most cez rieku Hornád s dĺžkou 280 m je navrhovaný ako monolitická konštrukcia komorového prierezu.

SSÚR Šebastovce

V priestore križovatky Košice-juh bude situovaný areál strediska správy a údržby rýchlostných ciest, ktorý bude obsahovať okrem prevádzkovej budovy aj garáže, priestory na údržbu a dielne, sklady a prístrešky, ako aj silá na posypovú soľ.

Odpočívadlo Valaliky

Severne od obce Valaliky sa navrhlo jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov rýchlostnej cesty. Na ploche odpočívadla bude 20 parkovacích miest pre nákladné vozidlá, 4 parkovacie miesta pre autobusy a 30 miest pre osobné vozidlá. Na odpočívadle bude objekt rýchleho občerstvenia, čerpacia stanica pohonných látok a odpočinkové plochy s detským parkom.

Záver

Úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany bude súčasťou základného komunikačného systému a bude tvoriť juhovýchodný obchvat mesta Košice. Jej uvedenie do prevádzky odľahčí komunikačný systém mesta Košice o tranzitnú dopravu a zároveň zabezpečí prepojenie s úsekom rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe, s plánovaným uvedením do používania v roku 2013.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...