S výstavbou diaľnice Prešov - Svinia sa zrejme ešte nezačne

19. 01. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Decembrové rokovanie medzi Stavebným úradom pri prešovskej radnici, investorom diaľnice D1 Prešov-západ 2. časť - Svinia, Slovenskou správou ciest (SSC) a Vodohospodárskou výstavbou (VV), š. p. neprinieslo východisko. Hoci sa predpokladalo, že s výstavbou diaľnice sa začne už vlani, majetkovoprávne vysporiadanie, ktorým investor poverili VV ešte nie je ukončené.

Časť zmlúv o budúcich zmluvách je majiteľmi podpísaná, časť vlastníkov sa zdráha podpísať zmluvy bez určenia ceny súdnym znalcom, bez geometrického plánu a termínu splatnosti. Investor im totiž navrhuje, že predpokladaný termín uzavretia kúpnej zmluvy bude v lehote troch rokov od predloženia dokladov o nadobudnutí vlastníctva a vypracovaní znaleckého posudku. Alebo najneskôr do kolaudácie stavby. Výška ceny má byť potom stanovená podľa právnych predpisov platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

Pripomíname, že proces sa zastavil, keď Stavebný úrad reagoval na požiadavku VV obmedziť vlastnícke práva niektorých majiteľov pôdy vyvlastnením pre potreby usporiadania nehnuteľnosti pre stavbu diaľnice, prerušením konania. Zároveň vyzval VV, aby v lehote 60 dní doplnili doklady o bezvýslednosti dohody o predaji s vlastníkmi. Inak povedané, aby doručili návrh kúpnopredajnej zmluvy podľa ceny vypracovanej súdnym znalcom. Ak by tak v spomínanej lehote neurobili stavebný úrad návrh na konanie zamietne.

Ako sa však ukázalo, ani decembrové rokovanie neprinieslo východisko. Obe strany trvali na svojich stanoviskách a argumentovali. Na našu otázku s akým záverom ukončili rokovanie, reagoval vedúci Stavebného úradu Marián Harčarík: "Rozišli sme sa s tým, že požiadajú o predĺženie nami stanovenej lehoty a dodajú nám žiadanú dokumentáciu. Potom však prišiel list od riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Ladislava Gálla, v ktorom konštatuje, že v plnom rozsahu trvajú na pôvodnom podaní a navrhujú nám, aby sme pokračovali v správnom konaní o obmedzení vlastníckeho práva vyvlastnením."

Argumentovali, že návrh nesmeroval k obmedzeniu vlastníckeho práva majiteľov pozemkov, ale k jeho dočasnému obmedzeniu od právoplatnosti vydania stavebného povolenia až do konečného vysporiadania. Definitívny výkup by mal byť vykonaný v termíne do kolaudácie stavby. Podľa ich výkladu Stavebného zákona a Občianskeho zákonníka, v prípade obmedzenia vlastníckeho práva vyvlastnením nie je právne dôvodné uzavrieť kúpnu zmluvu na odkúpenie nehnuteľností.

Pravdou však je, že za ostatné roky sa ľuďom stali toľké krivdy pod hlavičkou "stavba vo verejnom záujme", že nikto sľubovaným "holubom na streche" už neverí. Vlastníci sa pýtajú, načo obmedzenie užívacieho práva vyvlastnením, keď máme ochotu pozemky predať. Žiadajú teda len dodržať dikciu novely stavebného zákona. Ľudia sa pomaly učia obhajovať svoje práva a deklarujú ich aj navonok prostredníctvom svojich právnikov.

Zaujímalo nás preto, ako bude stavebný úrad postupovať ďalej. "Nebudeme reagovať. Uložili sme podmienky."

Podrobne monitorujeme:

Prešov, diaľničný obchvat, tunel

Prešov

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...