Schválená novela stavebného zákona: Skomplikuje sa budovanie diaľnic a verejnoprospešných stavieb

Napriek tomu, že parlament schválil bez zásadných zmien vládnu novelu stavebného zákona, štát aj naďalej nebude môcť pri výstavbe verejnoprospešných stavieb vykupovať nehnuteľnosti za trhové ceny.

21. 09. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Napriek tomu, že parlament schválil bez zásadných zmien vládnu novelu stavebného zákona, štát aj naďalej nebude môcť pri výstavbe verejnoprospešných stavieb vykupovať nehnuteľnosti za trhové ceny.

Občianska iniciatíva (OI) „Za spravodlivú právnu úpravu vyvlastnenia vo verejnom záujme“ upozorňovala na vzniknutú situáciu už v čase prerokovania návrhu novely vo vláde SR (v júli 2003).

Schválená novela odstránila zo stavebného zákona problematický odkaz na vyhlášku ministerstva financií č. 465/1991 Zb. o oceňovaní nehnuteľností, podľa ktorej úrady doposiaľ určovali náhrady za vyvlastnenie majetku občanov. Po novom by sa mali náhrady určovať podľa trhovej ceny.

Vyhláška však v právnom poriadku zostáva účinná aj naďalej. OI poukazuje na problematické ustanovenie § 1b ods. 2. Vyhláška v ňom zakazuje pri prevodoch nehnuteľností dojednať vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky, ak je úhrada ceny vykonávaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu. Pritom je známe, že ceny podľa vyhlášky z roku 1991 sú len zlomkom súčasných cien nehnuteľností.

Obmedzenie sa vzťahuje na všetky stavby budované z prostriedkov štátneho rozpočtu a podľa existujúcej judikatúry súdov aj na stavby financované z fondov Európskej únie. Ide najmä o diaľnice, cesty, modernizáciu železničných tratí, vodné diela a ďalšie infraštrukturálne investície, pri ktorých je potrebné vykúpiť a majetkovoprávne usporiadať pozemky a nehnuteľnosti v mieste výstavby.

Investori verejnoprospešných stavieb tak aj naďalej nebudú môcť ponúkať vlastníkom trhové ceny za vykupované nehnuteľnosti, ale iba tzv. vyhláškové náhrady. Až do schválenia novely stavebného zákona to pre investorov nepredstavovalo praktický problém. Ak totiž vlastník s vyhláškovou cenou nesúhlasil, bol mu jeho majetok úradným rozhodnutím aj tak za túto náhradu násilne vyvlastnený.

Po nadobudnutí účinnosti novely stavebného zákona (1. november 2003) bude investor povinný v návrhu na vyvlastnenie preukázať, že vlastníkovi zaslal písomnú dohodu o kúpe za trhovú cenu. Podľa vyhlášky ale takúto ponuku vlastníkovi nesmie dať, keďže vyhláška nedovoľuje dojednať viac ako je vyhlášková cena. Bez ponúknutia trhovej ceny však investor nebude môcť byť úspešný vo vyvlastňovacom konaní, lebo bez dôkazu o ponuke trhovej ceny stavebný zákon vyvlastnenie nepripúšťa.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že aplikačné problémy s vyhláškou č. 465/1991 Zb. konštatuje aj správa ministra financií o súčasnom systéme stanovenia hodnoty nehnuteľností, ktorý vláda schválila už 11. júna 2003. Minister financií v správe plánuje zrušiť vyhlášku k 1. januáru 2004. Okrem potreby úzkej súčinnosti s ďalšími rezortmi, minister podmieňuje jej zrušenie daňovou reformou v oblasti dane z dedičstva, dane z darovania, dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, a dane z nehnuteľnosti.

Občianska iniciatíva vyjadruje silné obavy, že k zrušeniu vyhlášky 465/1991 Zb. nedôjde vo vládou schválenom termíne. Nepriamo to spôsobí ďalšie skomplikovanie a oneskorenie výstavby mnohých verejnoprospešných stavieb, s negatívnym dopadom na efektívne hospodárenie s verejnými prostriedkami. Uvedené obavy vyslovuje iniciatíva po viacerých medializovaných prípadoch doslovného zmarenia výstavby pre problémy pri majetkovoprávnom vysporiadaní (Plešivec, Podbiel, Prešov, Šenkvice). Len tu ide v niektorých jednotlivých vymenovaných prípadoch o zbytočné premrhanie prostriedkov rádovo od 10 do 200 mil. korún.

OI tiež pripomína, že schválená novela nezmenila pre občanov nedôstojný priebeh vyvlastňovania. Nedošlo tiež ku vyriešeniu problémov, ktoré predstavuje vyvlastňovanie obývaných nehnuteľností. Schválené znenie novely negarantuje, že pri vyvlastnení bude v každom jednotlivom prípade poskytnutá taká primeraná náhrada, aby zásadným spôsobom vyvážila pôvodnému vlastníkovi ujmu spôsobenú trvalým odňatím vlastníckeho práva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.