Stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky k protestu občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. IV. ÚS 367/09 z 15. októbra 2009 rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci týkajúcej sa tzv. „Pezinskej skládky“. Obsah uznesenia bol sprístupnený účastníkom konania pred Ústavným súdom SR, ktorými sú Ekologická spoločnosť, a.s. a Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Predstavitelia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta v tlačovej správe z piatku 9. apríla uvádzajú , že Ústavný súd Slovenskej republiky „toto rozhodnutie nám zatajuje a odmieta sa k nemu akokoľvek vyjadriť. Dodnes ani nerozhodol o našej žiadosti vstúpiť do konania ako vedľajší účastníci.“

Ústavný súd pri sprístupnení predmetného uznesenia postupoval v súlade so zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení a so Spravovacím a rokovacím poriadkom ústavného súdu č. 114/1993 Z. z. v platnom znení, podľa ktorých sa procesné rozhodnutia ústavného súdu doručujú len účastníkom konania.

Zo sprístupnenia informácií na základe zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú vylúčené informácie, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti súdov a takým je aj predmetné uznesenie, ktoré je procesným rozhodnutím ústavného súdu v danej veci.

Takýto postup Ústavného súdu Slovenskej republiky je aj v súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Oznámenie ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 43/2006 Z. z. čl. 2 ods. d) – „orgán verejnej moci“ znamená… táto definícia nezahŕňa orgány alebo inštitúcie, ak vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc).

Ústavnému súdu Slovenskej republiky boli 18. januára a 1. februára 2010 doručené dva návrhy na vstup vedľajších účastníkov do konania vedeného pod sp. zn. I. ÚS 223/09. Ústavný súd SR sa s týmito návrhmi zaoberá a vysporiada sa s nimi pred rozhodnutím o sťažnosti Ekologickej skládky, a.s.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Anna Pančurová, telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: anna.pancurova@concourt.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...