Stavebné povolenie pre kontroverznú Nábrežnú komunikáciu v Prešove bolo zrušené

22. 10. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Kontroverzné stavebné povolenie, ktorým Krajský úrad v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu diaľničného privádzača v obytnej zóne Prešova bolo zrušené. Rozhodol tak Odbor štátnej cestnej správy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií dňa 16. 10. 2001. Dôvodom zrušenia je hrubé porušenie šestnástich ustanovení stavebného zákona a zákona o správnom konaní zo strany Odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Prešove.

O vydanie stavebného povolenia požiadal riaditeľ investorského útvaru Slovenskej správy ciest v Košiciach, Jozef Uebersax, dňa 8. 3. 2001. Odbor dopravy a cestného hospodárstva stanovil na 29. 5. 2001 ústne konanie pre dotknutých účastníkov. Najviac postihnutí obyvatelia domov na pravej strane ulice Pod Kalváriou neboli na ústne konanie vôbec pozvaní. Diaľničný privádzač mal totiž prechádzať štyri metre od okien ich spální. Hoci sa napokon na ústnom konaní z vlastnej iniciatívy zúčastnili aj títo občania, úrad vôbec nevzal ich pripomienky do úvahy a 29. 6. 2001 bola Nábrežná komunikácia povolená vydaním stavebného povolenia.

Stavebné povolenie podpísal Ing. Jaroslav Greguš, vedúci odboru dopravy a cestného hospodárstva na krajskom úrade. Občania sa síce proti stavebnému povoleniu odvolali, ale odbor dopravy sa odvolaniami nezaoberal a postúpil ich na ministerstvo dopravy.

Prečo bolo stavebné povolenie zrušené?

V rozhodnutí ministerstva dopravy je dôvod zrušenia stavebného povolenia uvedený jednoznačne: pre porušenie zákona zo strany Krajského úradu v Prešove. V odôvodnení rozhodnutia je porušenie zákona rozobrané podrobnejšie. Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva:

 • povolil výstavbu diaľničného privádzača napriek tomu, že je nedostatočne vyriešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou, boli hrubo porušené platné normy a obyvatelia rodinných domov by prakticky ostali zablokovaní,
 • nemal dokladované vlastníctvo Slovenskej správy ciest k šiestim parcelám, čím vlastne povolil výstavbu privádzača na cudzích pozemkoch,
  nevyžiadal si súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý vydal územné rozhodnutie a mal potvrdiť dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
 • vydal stavebné povolenie na objekty, pri ktorých nie je vecne príslušný na konanie (náhradná výsadba, oplotenie, cestná svetelná signalizácia, rekonštrukcia trafostanice, rekonštrukcia elektrického vedenia, káblové prípojky, tvárnicová trať, rekonštrukcia plynovodu),
 • mal nekompletné územné rozhodnutie, v ktorom chýbal situačný výkres stavby a geometrický plán, ktorý jednoznačne vymedzuje územie, na ktorom má stáť diaľničný privádzač,
 • neprekážalo mu, že dokumentácia neobsahuje originálny geometrický plán stavby,
 • nemal preukázané, že projektovú dokumentáciu diaľničného privádzača vypracoval oprávnený projektant,
 • neboli dodržané normy, platné v čase projektovania diaľničného privádzača, t. j. v roku 1999,
  ignoroval, že v projektovej dokumentácii je nesúlad technického riešenia vo výkresoch, kde ten istý výkres umiestnenia diaľničného privádzača je v dvoch odlišných verziách, ale s tým istým číslom a dátumom výkresu,
  nemal odsúhlasenú dokumentáciu dopravného značenia,
 • nemal súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy,
 • odvolal sa na neplatné povolenie na výrub 1 589 ks stromov a 4 376 štvorcových metrov krovia,
 • porušil zákon, keď na ústnom konaní nespísal zápisnicu,
 • porušil zákon, keď oznámenie o začiatku stavebného konania,
 • rozhodnutie o prerušení konania i rozhodnutie vo veci samej nedoručil účastníkom konania,
 • porušil zákon tým, že vôbec nikomu neoznámil začatie stavebného konania,
 • porušil zákon tým, že nesprávne poučil účastníkov o tom, ako sa môžu v stavebnom konaní nechať zastupovať.

Ministerstvo dopravy stanovilo odboru dopravy na KÚ v Prešove tieto podmienky, ktoré musia byť splnené pri vydaní nového rozhodnutia:

 • musí si vyžiadať súhlas od orgánu, ktorý vydal územné rozhodnutie a je povinný skúmať dodržanie jeho podmienok, a ak súhlas nezíska, je povinný konanie zastaviť,
 • je povinný uložiť Slovenskej správe ciest také opatrenia, aby v miestach kde vypočítaná úroveň hluku môže prekročiť prípustné hladiny hluku, tieto hladiny prekročené neboli - to sa týka montáže protihlukových okien, protihlukových okien, protihlukových omietok a klimatizácií,
 • je povinný uložiť SSC vo veci nedostatočného prístupu k obytným domom vpravo Pod Kalváriou, aby predložila novú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadala o zvláštne stavebné povolenie,
 • oprávnený projektant posúdi, či je potrebné realizovať zosilnenie základov rodinných domov kvôli ochrane pred otrasmi a vibráciami a na základe jeho posúdenia je SSC povinná zrealizovať príslušné opatrenia,
 • nesmie si vyhradzovať dodatočné zmeny v povolení "ak vznikne potreba vo verejnom záujme",
 • musí mať preukázané, že SSC je vlastníkom všetkých pozemkov, na ktorých zamýšľa vybudovať privádzač, čo v zrušenom rozhodnutí nebolo,
 • musí rešpektovať uznesenie Krajského súdu v Prešove o odložení vykonateľnosti rozhodnutia Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení nehnuteľností.

Proti rozhodnutiu ministerstva o zrušení stavebného povolenia sa nemožno odvolať. Ministerstvo vrátilo celý spis späť na Krajský úrad v Prešove na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Komu to prospeje...

Na jazyk sa tlačí známe latinské "cui bono, cui prodest" - komu to prospeje, komu to padne na úžitok?

Čo sa vlastne stalo? Napriek upozorňovaniu mnohých občanov sa teraz v plnej nahote ukázala zvrhlosť predstavy Slovenskej správy ciest - postaviť diaľničný privádzač cez obývanú časť Prešova štyri metre od okien obývaných rodinných domov. Dlho pripravovanú projektovú dokumentáciu môže tento štátny investor vyhodiť "do koša" a začať odznova. Aj to len vtedy, ak ešte bude záujem, pretože hlavný "duchovný otec" tejto myšlienky, prešovský primátor, sa už začal pragmaticky dištancovať od Nábrežnej komunikácie a naplno sa venuje svojej kandidatúre na šéfa vyššieho územného celku. To všetko napriek tomu, že ešte koncom mája vyjadril spokojnosť s postupom výstavby a sľuboval otvorenie privádzača v decembri tohto roka, ako najväčšej investičnej akcie v Prešove, v celom ponovembrovom období.

Zaujímalo by ma stanovisko Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá od projektantskej firmy Dopravoprojekt v Prešove prevzala nepodarený projekt, ktorý iste stál nemálo peňazí. Určite sa niekto konkrétny za SSC podpísal na preberacom protokole pri preberaní projektovej dokumentácie. Čo je horšie, podľa tohto projektu už stojí polovica komunikácie, ktorá vedie odnikadiaľ nikam. Tento "špás" doposiaľ stál takmer 100 miliónov korún a je takmer isté, že prinajmenšom na niekoľko rokov ide o "umrtvené" peniaze.

Na svoje si však určite prišiel generálny dodávateľ stavby - Inžinierske stavby Košice. Šéfom predstavenstva, v čase keď táto firma získala od SSC zákazku, bol Alojz Rajnič, teraz košický krajský šéf SDKÚ a rovnako, ako prešovský primátor Juraj Kopčák aj poradca premiéra a kandidát na šéfa VÚC. Za zmienku stojí, že generálnym riaditeľom SSC bol v tom čase ich stranícky kolega, spoluzakladateľ SDKÚ, Jozef Macejko, teraz minister a stále aj poslanec prešovského mestského zastupiteľstva.

Určite by bolo zaujímavé stanovisko projektantskej firmy Dopravoprojekt. Odovzdala projekt, ktorý nespĺňa ani len základné normy a nenašiel sa projektant, ktorý by ho schválil svojou pečiatkou a prevzal tak na seba zodpovednosť za jeho kvalitu. Postaví sa aj teraz Dopravoprojekt a jeho šéfprojektant Ing. Sninčák za svoju robotu?

Určité indície, že predstavitelia Mesta Prešov sledujú výstavbou diaľničného privádzača iné ciele ako dobro občanov Prešova a vyriešenie dopravných problémov, vzbudzujú vyjadrenia odborných útvarov mestského úradu v stavebnom konaní. Odbor dopravy a výstavby mestského úradu, ktorý bol účastníkom konania, nemal žiadne námietky a vydanie stavebného povolenia podporil. Podobne urobil aj hlavný architekt mesta. Sú nekompetentní alebo úmyselne podporili vybudovanie Nábrežnej komunikácie s toľkými zjavnými nedostatkami, ktorej realizácia by vážne ublížila mnohým dotknutým Prešovčanom? Čo na to hovoria teraz, keď sa prevalilo, že projekt je vyslovene škodlivo urobený? Ako si teraz obhája svoje tvrdenia, že je všetko v poriadku?

Mesto Prešov dopomohlo s peniazmi od štátnej Slovenskej správy ciest súkromnej firme HREC. Do predražených a nepredajných bytov tejto spoločnosti na sídlisku Sekčov sa nasťahovali obyvatelia asanovaných domov z ulice Pod Kalváriou. Nebyť finančnej injekcie od Mesta Prešov do tejto firmy, pravdepodobne by rozostavanú bytovku nikdy nedokončila. Obyvatelia asanovaných domov boli donútení odpredať svoje domy za tzv. vyhláškové ceny a vysťahovať sa. Väčšina domov je už asanovaná, pričom obyvatelia mohli ešte pokojne bývať v svojich domoch.

Vrcholom všetkého je Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva. To, že vydal stavebné povolenie pri takýchto závažných nedostatkoch, na ktoré bol dokonca účastníkmi konania vopred mnohokrát upozornený, nemožno vnímať nijako inak, ako úmysel. Čo na to teraz hovorí vedúci odboru, Ing. Jaroslav Greguš, ktorý zrušené rozhodnutie podpísal a presviedčal všetkých, že všetko je v poriadku a "nezistil nič, čo by bránilo povoleniu stavby"? Teraz mu ministerstvo vrátilo spis na nové prerokovanie a rozhodnutie. Má chrbtovú kosť a vzdá sa funkcie vedúceho odboru dobrovoľne alebo podpíše presný opak toho, o čom bol ešte nedávno presvedčený, že je v poriadku?

Je veľa vyslovených otázok, ale málo odpovedí na ne. Ako sa ukazuje, výsledkom kauzy Nábrežná komunikácia je nateraz rozostavaná stavba, zbytočne preinvestované desiatky miliónov korún, rozčarovaní občania, z ktorých mnohí prišli kvôli diaľničnému privádzaču o svoj majetok. Úradníci sa tvária, že za to nikto nemôže - o nejakej zodpovednosti nechcú asi ani počuť a poniektorí z nich sa v blížiacich sa voľbách budú uchádzať o dôveru voličov. Myšlienky vybudovať diaľničný privádzač v obývanej zóne sa však vzdať nechcú...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...