Súd je efektívny, hlavne keď je rýchly

Zákon o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic stále čaká na rozhrešenie Ústavného súdu, ktorý však ešte ani nerozhodol o tom, či účinnosť zákona pozastaví. Naliehavosť tejto kauzy je pritom nespochybniteľná.

Ústavný súd Slovenskej republiky doposiaľ nerozhodol o tom, či pozastaví účinnosť niektorých sporných ustanovení zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Túto právomoc dostal do vienka až pri novelizácii ústavy v roku 2001. Súdna ochrana je efektívna, hlavne keď je rýchla. Toto konštatovanie platí aj v prípade rozhodovania Ústavného súdu.

Zabrániť nenapraviteľným škodám

Skôr, než Ústavný súd vyhlásil zákon alebo jeho časť za protiústavný, mohlo uplynúť určité obdobie, keď protiústavný zákon mohol napáchať pri svojej aplikácii inverzibilné škody. Ústavný súd preto získal právomoc v konaní o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov pozastaviť účinnosť niektorého ustanovenia, časti právneho predpisu, či dokonca celého napadnutého právneho predpisu. Toto môže uskutočniť hneď na začiatku konania, keď prijíma uznesením návrh na ďalšie konanie.

Na to, aby mohol Ústavný súd uplatniť túto svoju právomoc, musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok pri ďalšom uplatňovaní napadnutej právnej úpravy:

  • môže ohroziť základné práva a slobody,
  • hrozí značná hospodárska škoda,
  • hrozí iný vážny nenapraviteľný následok.

Ústavný súd môže rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutých ustanovení, právnych predpisov alebo ich častí aj na návrh účastníka konania. Účastník konania je pritom povinný v návrhu konkretizovať ohrozenie základných práv a slobôd či ďalších podmienok, ktorých ohrozenie namieta. Rozhodnutia súdu o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí alebo niektorých ustanovení sa uverejňujú v Zbierke zákonov. Sú teda všeobecne záväzné, a to odo dňa ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Sedemkrát

Uvedené oprávnenie využil Ústavný súd vo svojej doterajšej praxi sedemkrát. Vo väčšine prípadov pozastavil účinnosť len jedného ustanovenia. Napríklad v roku 2006 na návrh skupiny 33 poslancov pozastavil účinnosť § 102c zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade boli neoprávnene zvýhodnení poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti zriadení štátom alebo samosprávou, pretože len oni boli chránení pred exekúciou.

V inom prípade pozastavil Ústavný súd na návrh generálneho prokurátora účinnosť článku 1 § 15 zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade hrozil prostredníctvom napadnutého ustanovenia flagrantný zásah do vlastníckeho práva, pretože by boli pozbavené svojho pozemkového vlastníctva tisícky vlastníkov s neznámym trvalým pobytom, resp. sídlom.

Podobný osud?

Osobitnú pozornosť z pohľadu pozastavenia účinnosti si zasluhuje zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Iba v tomto prípade pozastavil Ústavný súd účinnosť celého zákona. Pozastavenie účinnosti celého právneho predpisu je netradičné a napovedá o kvalite takto prijatej právnej úpravy.

Zrejme podobný osud očakáva aj sporné ustanovenia zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Asi pri máloktorom právnom predpise zaznelo toľko odborných výhrad k protiústavnosti určitých ustanovení. Ústavný súd by mal byť príkladom v dodržiavaní litery zákonov. V zmysle zákona o organizácii Ústavného súdu musí rozhodnúť v takýchto prípadoch bez zbytočného odkladu. Naliehavosť tejto kauzy je nespochybniteľná.

Autor je právnik.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...