Súd je efektívny, hlavne keď je rýchly

Zákon o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic stále čaká na rozhrešenie Ústavného súdu, ktorý však ešte ani nerozhodol o tom, či účinnosť zákona pozastaví. Naliehavosť tejto kauzy je pritom nespochybniteľná.

Ústavný súd Slovenskej republiky doposiaľ nerozhodol o tom, či pozastaví účinnosť niektorých sporných ustanovení zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Túto právomoc dostal do vienka až pri novelizácii ústavy v roku 2001. Súdna ochrana je efektívna, hlavne keď je rýchla. Toto konštatovanie platí aj v prípade rozhodovania Ústavného súdu.

Zabrániť nenapraviteľným škodám

Skôr, než Ústavný súd vyhlásil zákon alebo jeho časť za protiústavný, mohlo uplynúť určité obdobie, keď protiústavný zákon mohol napáchať pri svojej aplikácii inverzibilné škody. Ústavný súd preto získal právomoc v konaní o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov pozastaviť účinnosť niektorého ustanovenia, časti právneho predpisu, či dokonca celého napadnutého právneho predpisu. Toto môže uskutočniť hneď na začiatku konania, keď prijíma uznesením návrh na ďalšie konanie.

Na to, aby mohol Ústavný súd uplatniť túto svoju právomoc, musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok pri ďalšom uplatňovaní napadnutej právnej úpravy:

  • môže ohroziť základné práva a slobody,
  • hrozí značná hospodárska škoda,
  • hrozí iný vážny nenapraviteľný následok.

Ústavný súd môže rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutých ustanovení, právnych predpisov alebo ich častí aj na návrh účastníka konania. Účastník konania je pritom povinný v návrhu konkretizovať ohrozenie základných práv a slobôd či ďalších podmienok, ktorých ohrozenie namieta. Rozhodnutia súdu o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí alebo niektorých ustanovení sa uverejňujú v Zbierke zákonov. Sú teda všeobecne záväzné, a to odo dňa ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Sedemkrát

Uvedené oprávnenie využil Ústavný súd vo svojej doterajšej praxi sedemkrát. Vo väčšine prípadov pozastavil účinnosť len jedného ustanovenia. Napríklad v roku 2006 na návrh skupiny 33 poslancov pozastavil účinnosť § 102c zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade boli neoprávnene zvýhodnení poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti zriadení štátom alebo samosprávou, pretože len oni boli chránení pred exekúciou.

V inom prípade pozastavil Ústavný súd na návrh generálneho prokurátora účinnosť článku 1 § 15 zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade hrozil prostredníctvom napadnutého ustanovenia flagrantný zásah do vlastníckeho práva, pretože by boli pozbavené svojho pozemkového vlastníctva tisícky vlastníkov s neznámym trvalým pobytom, resp. sídlom.

Podobný osud?

Osobitnú pozornosť z pohľadu pozastavenia účinnosti si zasluhuje zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Iba v tomto prípade pozastavil Ústavný súd účinnosť celého zákona. Pozastavenie účinnosti celého právneho predpisu je netradičné a napovedá o kvalite takto prijatej právnej úpravy.

Zrejme podobný osud očakáva aj sporné ustanovenia zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Asi pri máloktorom právnom predpise zaznelo toľko odborných výhrad k protiústavnosti určitých ustanovení. Ústavný súd by mal byť príkladom v dodržiavaní litery zákonov. V zmysle zákona o organizácii Ústavného súdu musí rozhodnúť v takýchto prípadoch bez zbytočného odkladu. Naliehavosť tejto kauzy je nespochybniteľná.

Autor je právnik.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.