Súd: Skládku povolili nelegálne

Povoľovanie spornej skládky v Pezinku nebolo v poriadku. Rozhodnutia úradov zrušil Najvyšší súd.

Bratislava - „Po dnešku budem svoje jediné dieťa presviedčať, aby sa z tohto štátu odsťahovalo.“

Takýmito slovami v decembri komentoval rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave posvätiť skládku odpadov v Pezinku jeho primátor Oliver Solga. On i aktivisti sa proti rozhodnutiu odvolali na Najvyšší súd a ten vo štvrtok rozhodol.

„Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu spolu s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie,“ oznámil   predseda senátu Miroslav Gavalec. Vzápätí sa ozval v pojednávacej sále potlesk Pezinčanov. Hovorili o veľkom víťazstve. Keby im Najvyšší súd nevyhovel, zavážaniu skládky tisíckami ton odpadov by už nestálo nič v ceste.

Návrat v čase

Ako rozhodovali úrady a súdy

  • Mesto Pezinok - skládku zakázalo v územnom pláne mesta (2002),
  • Stavebný úrad mesta Pezinok - zamietol územné rozhodnutie pre skládku (november 2006),
  • Krajský stavebný úrad v Bratislave - (na čele s Jánom Manom ml.) -zrušil rozhodnutie mestského stavebného úradu a pre skládku vydal územné rozhodnutie (máj 2007),
  • Inšpektorát životného prostredia v Bratislave - (na čele s Miroslavom Heldom) - na základe územného rozhodnutia vydal pre skládku stavebné povolenie (január 2008),
  • Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - potvrdilo stavebné povolenie (august 2008),
  • Krajský súd v Bratislave - vydanie stavebného povolenia označil za zákonné (december 2008),
  • Ministerstvo životného prostredia - potvrdilo zákonnosť vydania stavebného povolenia (január 2009),
  • Najvyšší súd - rozhodnutie Krajského súdu, Ústredia inšpekcie aj Inšpektorátu životného prostredia zrušil a vrátil na nové konanie (máj 2009).

Súd kauzu spornej skládky len niekoľko sto metrov od centra mesta vrátil v čase o rok a pol späť. Vtedy pre ňu vydal stavebné povolenie prvostupňový orgán - Inšpektorát životného prostredia v Bratislave. Ten sa bude teraz povoľovaním skládky musieť zaoberať znova. S tým rozdielom, že už bude musieť brať verejnosť vážnejšie.

Súd rozhodnutie inšpektorátu zrušil preto, že mestu i aktivistom, ktorí sa prihlásili do konania, odmietol poskytnúť niektoré podklady, konkrétne územné rozhodnutie pre skládku. Pezinčania tak nemali na základe čoho vzniesť námietky.

„Súd zdôrazňuje, že tieto námietky verejnosti mohli smerovať ku skvalitneniu samotného povoľovacieho konania. Keďže to tak nebolo, súd k týmto chybám musel prihliadnuť a vysloviť, že boli odoprené procesné práva účastníkom konania, a  napadnuté rozhodnutie zrušiť.“

Územné rozhodnutie odmietol Pezinčanom sprístupniť riaditeľ inšpektorátu Miroslav Held. Argumentoval, že žiadateľ o povolenie skládky Ján Man starší ho považuje za obchodné tajomstvo. Ten Man, ktorého rovnomenný syn ako šéf krajského stavebného úradu nominovaný Smerom vydal územné rozhodnutie na skládku. V rozpore s územným plánom mesta. Man mladší je zároveň vlastníkom pozemku pod skládkou.

Manovci na súd neprišli, nedvíhali ani telefón, ich právnik Peter Kováč poskytol len strohé vyhlásenie, že rozsudok rešpektujú a bližšie sa vyjadria až po jeho doručení.

Úradník chybu nevidí

Riaditeľ inšpektorátu Held reagoval rovnako. Zdôraznil však, že nesprístupnenie územného rozhodnutia za chybu nepovažuje. „Som presvedčený, že sme postupovali v zmysle zákona. Rozhodnutie sme sprístupnili, keď dal na to prevádzkovateľ súhlas.“

Pezinčania namietali aj ďalšie pochybenia inšpekcie. Napríklad, že inšpektori mesiace doručovali rozhodnutia americkej firme Westminster Brothers, ktorá sa tvárila ako nový prevádzkovateľ skládky. Neskôr sa ukázalo, že neoprávnene a za skládkou boli celý čas Manovci.

„Súd rozhodovanie inšpektorátu zrušil hneď na prvom bode, ostatné námietky nasledovali až neskôr. Súd však povedal, že hneď na začiatku boli porušené naše práva, keďže sme nemali prístup k podkladom, a teda sme nemohli uplatniť efektívne svoju účasť,“ vysvetľuje právnička iniciatívy Skládka nepatrí do mesta Zuzana Čaputová.

Inšpektorát i Manovci musia teraz riešiť aj ďalší problém – čo s odpadom, ktorý už na skládku naviezli.  „Budeme sa tým zaoberať,“ povedal Held.

Solga: Je to dobrá správa pre mesto i krajinu

Primátor Pezinka OLIVER SOLGA považuje rozsudok za medzník v histórii mesta.

Čo hovoríte na rozsudok?

„Po dlhom čase je to dobrá správa pre Pezinčanov i pre Slovensko, najmä pre samosprávy. Dnes sa jednoznačne potvrdilo, že rôzne záujmové skupiny, developeri, úrady ani politici nemôžu len tak ignorovať územné plány či všeobecno­záväzné nariadenia, ktoré vydáva samospráva. Je to významný deň v dejinách mesta.“

Čo to znamená pre Pezinok?

„V prvom rade, že nemožno voziť odpad do novej jamy, ale aj to, že v boji musíme pokračovať. Celý proces sa vracia na Inšpektorát životného prostredia a dnes bolo jednoznačne povedané, že verejnosť i mesto musia dostávať rozhodnutia v zákonnej lehote a nie ako doteraz, že sme síce mali tridsať dní na vyjadrenie, ale podklady sme dostali až po troch mesiacoch po tlaku parlamentného výboru.“

Aký bude váš ďalší postup?

„Opäť sa prihlásime do konania a budeme vznášať námietky. Sme presvedčení, že náš územný plán aj nariadenia sú platné a že úrady by to mali akceptovať.“

Čo bude definitívna výhra?

„Keď budú  všetky rozhodnutia v prospech skládky zrušené, aby v novej jame nevznikla ďalšia ekologická záťaž pre obyvateľov Pezinka i regiónu.“

Čo s odpadom v skládke?

„Samozrejme by ho mali odviesť, za niekoľko dní tam naviezli tony odpadu, svieti na ne slnko, hnije a je tam množstvo hmyzu a hlodavcov.“  

Chronológia

november 2006 - Stavebný úrad v Pezinku vydal zamietavé územné rozhodnutie na budovanie skládky vzhľadom na to, že jej vybudovanie bolo v roku 2002 zakázané v Územnom pláne mesta Pezinok.

december 2006 - spoločnosť Ekologická skládka, a.s. sa odvolala na Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Bratislave, na čele ktorého bol Ján Man ml., v tom čase tiež člen dozornej rady Ekologickej skládky, a.s., a tiež syn predsedu predstavenstva tejto spoločnosti, ktorý sa v marci 2007 stal vlastníkom 130 000 m2 pozemku pod navrhovanou skládkou.

február 2007 - KSÚ oznámil mestu Pezinok a ďalším účastníkom konania, že ich z konania vylučuje, pretože navrhovateľ časť pozemku odčlenil a mesto stratilo postavenie susedného pozemku.

september 2007 - Ekologická skládka, a.s., požiadala Inšpektorát životného prostredia (IŽP) v Bratislave o vydanie povolenia na skládku v novej jame. Spoločnosť však nepredložila povinnú prílohu – územné rozhodnutie.

26. novembra 2007 - IŽP v Bratislave rozhodol o prerušení konania. Vyhovel tým argumentácii účastníkov o charaktere územného rozhodnutia ako povinného podkladu a uznal nezákonnosť použitia podľa stavebného zákona.

22. januára 2008 - bolo vydané Integrované povolenie napriek zákazu skládky v územnom pláne. Občania a mesto Pezinok sa odvolali. IŽP tiež vydal rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku odvolania. Navrhovateľ tak mohol začať s okamžitou výstavbou pred nadobudnutím právomoci stavebného povolenia.

február 2008 - Ján Man st. postúpil práva na výstavbu skládky spoločnosti Westminster Brothers, Inc., za ktorou stoja podľa medializovaných správ jemu blízki ľudia.

4. marca 2008 - Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vyhovelo občianskej iniciatíve a zrušilo rozhodnutie, ktorým sa vylučoval odkladný účinok odvolania.

2. mája 2008 - občianska iniciatíva a mesto Pezinok podali podnet na IŽP na vykonanie stavebného dohľadu, pretože sa 1. mája na základe fotografií Mestskej polície Pezinok dozvedeli o budovaní skládky.

19. mája 2008 - IŽP konštatoval, že sa stavia šesť stavebných objektov skládky. Začal tiež konanie o uložení pokuty.

20. júna 2008 - Generálna prokuratúra SR v stanovisku uviedla, že budovanie skládky v Pezinku je v súlade so zákonom. Podľa generálneho prokurátora Dobroslava Trnku stavebný úrad nepochybil a jeho rozhodnutia sú zákonné.

9. júla 2008 - zástupca americkej firmy Westminster Brothers Marián Kočner uviedol, že do rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia nebude stavebník pokračovať v stavebných prácach na skládke odpadov v Pezinku. Kočner sa stal novým zástupcom firmy Westminster Brothers v júli 2008.

18. augusta 2008 - SIŽP zamietla všetky odvolania mesta Pezinok a aktivistov a rozhodla, že skládka sa môže stavať.

2. septembra 2008 - občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta podala na Krajský súd v Bratislave žalobu proti rozhodnutiu SIŽP, ktoré povolilo skládku v Pezinku. Podľa právničky iniciatívy Zuzany Čaputovej v žalobe žiadali aj o odklad vykonateľnosti rozhodnutia.

1. októbra 2008 - prednosta Krajského stavebného úradu v Bratislave Ján Man ml. skončil vo funkcii. Predseda vlády Robert Fico povedal, že Ján Man ml. požiadal o uvoľnenie z funkcie sám a nikto mu nebude v odchode brániť.

október 2008 - uskutočnili sa viaceré stretnutia OI Skládka nepatrí do mesta s vtedajším ministrom životného prostredia Jánom Chrberom.

november 2008 - protestnú štafetu usporiadali Pezinčania pred MŽP SR. Trvala vyše troch týždňov. Výsledkom bola petícia proti skládke, ktorú odoslali do Európskeho parlamentu.

25. novembra 2008 - ministerstvo životného prostredia uložilo investorovi predbežné opatrenie, ktorým požiadalo bezodkladne zastaviť všetky práce na jej stavbe.

3. decembra 2008 - aktivisti informovali, že spol. Westminster Brothers nebola nikdy prevádzkovateľom a stavebníkom tejto skládky. Podľa hovorcu ministerstva životného prostredia Petra Višvádera však rezort disponoval dokumentmi, ktoré potvrdzovali, že účastníkmi konania sú Ekologická skládka aj Westminster Brothers.

4. decembra 2008 - Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu občianskych aktivistov a mesta Pezinok voči rozhodnutiu SIŽP, ktorá povolila budovanie kontroverznej skládky v meste.

22. januára 2009 - MŽP ukončilo mimoodvolacie konanie, ktorého cieľom bolo určiť zákonnosť budovania skládky a ako informoval hovorca MŽP Peter Višváder, kontroverzná skládka odpadov v Pezinku sa buduje zákonne. MŽP SR súčasne zrušilo predbežné opatrenie, ktoré vydalo 25. novembra spoločnosti Westminster Brothers.

27. januára 2009 - mesto Pezinok a občianski aktivisti žiadali Najvyšší súd SR, aby zmenil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, zrušil integrované povolenie vydané SIŽP na výstavbu skládky a vrátil im vec na nové konanie. Zároveň žiadali o odklad vykonateľnosti povolenia kontroverznej skládky, ktorým by sa zachoval faktický stav dovtedy, kým bude rozhodnuté o zákonnosti jej povolenia.

25. februára 2009 - riaditeľ IŽP v Bratislave Miroslav Held po ústnom konaní spojenom s obhliadkou stavby v rámci kolaudácie skonštatoval, že pezinská skládka je budovaná v súlade s projektovými dokumentmi. Mesto Pezinok sa na ústnom kolaudačnom konaní spojenom s obhliadkou skládky nezúčastnilo, podľa prednostu Pezinka Miroslava Šebestu ich totiž na pozemok nevpustili.

17. apríla 2009 - Najvyšší súd SR dočasne rozhodol, že na skládku v Pezinku zatiaľ nie je možné voziť žiaden odpad a to napriek tomu, že je už skolaudovaná. Podľa primátora mesta Pezinok Olivera Sologu sú obyvatelia mesta nadšení.

21. apríla 2009 - začalo sa zavážanie skládky odpadom.

29. apríla 2009 - Pezinčania blokovali prístupovú cestu na skládku a 30. apríla sa odpad do Pezinka prestal dovážať.

28. mája 2009 - Najvyšší súd (NS) SR zrušil povolenie skládky odpadov v Pezinku, prípad vrátil na nové konanie.

Zdroj: Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta a agentúra SITA

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...