Súd zamietol odvolanie Krajského úradu v Prešove

10. 12. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Krajský súd v Prešove uznesením z 13. 10. 2001 zastavil konanie o odvolaní Krajského úradu v Prešove. Krajský úrad sa totiž 3. 10. 2001 odvolal proti tomu, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení nehnuteľností manželov D.

Slovenská správa ciest (SSC) totiž podala v septembri 2000 návrh na vyvlastnenie rodinného domu manželov D., v ktorom bývajú a tiež na ich pozemok a príslušenstvo. Dôvodom je výstavba Nábrežnej komunikácie a snaha SSC získať majetok občanov za neprimerane nízke vyhláškové ceny. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, návrhu SSC vyhovel a tri dni po ústnom konaní, dňa 27. 10. 2000, majetok manželov vyvlastnil. Náhradu určil podľa návrhu SSC, vychádzajúc z vyhláškových cien na úrovni roku 1991, ktoré sú niekoľkonásobne nižšie ako súčasné ceny nehnuteľností. Prvostupňové rozhodnutie podpísal vedúci odboru Marián Harčarík.

Manželia sa proti rozhodnutiu odvolali, ale Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia, dňa 20. 4. 2001 ich odvolanie zamietol a rozhodnutie okresného úradu potvrdil v plnom rozsahu. Zamietnutie podpísal vedúci odboru František Kurilla. Rozhodnutie o vyvlastnení nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

Keďže postup i rozhodnutie úradov považujú manželia D. za nezákonné, podali na konci júna 2001 žalobu na súd. Žalovanou stranou je Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia.

Krajský súd hneď na začiatku sporu rozhodol o tom, že až do právoplatného skončenia pojednávania „odkladá vykonateľnosť“ rozhodnutia Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení. Rozhodol tak uznesením z 28. 8. 2001. Podstata úspechu spočíva v tom, že ak by súd o odklade výkonu rozhodnutia nerozhodol, mohol by jeho záverečný verdikt prísť až v čase, kedy by dom obyvateľov už bol zbúraný a na ich mieste stála cesta. Prípadné konštatovanie nezákonnosti vyvlastnenia by teda pôvodným majiteľom pozemku a domu už nepomohlo. Týmto faktom zdôvodňuje súd aj svoje uznesenie: „V prípade, že by sa v stavebnom konaní a potom v stavbe pokračovalo, mohlo by takéto konanie mať za následok vznik závažných a nenapraviteľných škôd na majetku žalobcov, najmä ak by sa preukázalo, že vyvlastňovacie rozhodnutie je nezákonné a ako také ho treba zrušiť“.

Vedia na krajskom úrade čítať?

V závere uznesenia súd účastníkov poučil, že proti uzneseniu nie je odvolanie prípustné. To však nebránilo vedúcemu odboru Ing. Františkovi Kurillovi, aby sa v mene krajského úradu odvolal!

V odvolaní sa postavil jednoznačne na stranu Slovenskej správy ciest a úplne mimo meritum žaloby. Argumentuje doslova takto: "Žalobcovia t. č. nie sú vlastníkmi, ale požívajú práva a ochranu užívateľa. KÚ (žalovaný) preto nebol povinný pri rozhodovaní skúmať otázku bývania, pretože užívacie právo zostalo žalobcom zachované v zmysle zákona. Žalobcovia sa pravdepodobne obávajú, že výkon rozhodnutia má za následok automaticky zbúranie domu a oni prídu o bývanie. To nie je pravda. Vlastnícky vzťah k stavbe neznamená, že vlastník môže svojvoľne stavbu odstrániť. K odstráneniu stavby je stavebník povinný postupovať podľa § 88 stavebného zákona. Žalobcovia majú právo sa odstráneniu brániť zákonnými prostriedkami, pretože v každom prípade budú účastníkmi konania o odstránení stavby. Investorovi hrozí aj ďalšia ujma v prípade penále. Tá môže stále narastať, keďže nevieme kedy a ako skončí súdny spor. Uvedené skutočnosti preukazujú, že vykonateľnosť rozhodnutia KÚ nespôsobí nenapraviteľnú ujmu žalobcovi, práve naopak, odložením výkonu rozhodnutia vzniká ujma subjektu, v prospech ktorého bolo vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Navrhujeme, aby Krajský súd uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia opravil, resp. zrušil."

Krajský súd v Prešove o odvolaní rozhodol 13. 10. 2001 tak, že konanie o tomto odvolaní zastavil podľa občianskeho súdneho poriadku. Krajský úrad v Prešove sa môže proti rozhodnutiu odvolať do 15 dní na Najvyšší súd SR v Bratislave.

Vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení majetku manželov D. je teda aj naďalej odložená až do právoplatného skončenia veci. Súdne konanie pokračuje...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...