Súd zamietol odvolanie Krajského úradu v Prešove

10. 12. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Krajský súd v Prešove uznesením z 13. 10. 2001 zastavil konanie o odvolaní Krajského úradu v Prešove. Krajský úrad sa totiž 3. 10. 2001 odvolal proti tomu, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení nehnuteľností manželov D.

Slovenská správa ciest (SSC) totiž podala v septembri 2000 návrh na vyvlastnenie rodinného domu manželov D., v ktorom bývajú a tiež na ich pozemok a príslušenstvo. Dôvodom je výstavba Nábrežnej komunikácie a snaha SSC získať majetok občanov za neprimerane nízke vyhláškové ceny. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, návrhu SSC vyhovel a tri dni po ústnom konaní, dňa 27. 10. 2000, majetok manželov vyvlastnil. Náhradu určil podľa návrhu SSC, vychádzajúc z vyhláškových cien na úrovni roku 1991, ktoré sú niekoľkonásobne nižšie ako súčasné ceny nehnuteľností. Prvostupňové rozhodnutie podpísal vedúci odboru Marián Harčarík.

Manželia sa proti rozhodnutiu odvolali, ale Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia, dňa 20. 4. 2001 ich odvolanie zamietol a rozhodnutie okresného úradu potvrdil v plnom rozsahu. Zamietnutie podpísal vedúci odboru František Kurilla. Rozhodnutie o vyvlastnení nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

Keďže postup i rozhodnutie úradov považujú manželia D. za nezákonné, podali na konci júna 2001 žalobu na súd. Žalovanou stranou je Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia.

Krajský súd hneď na začiatku sporu rozhodol o tom, že až do právoplatného skončenia pojednávania „odkladá vykonateľnosť“ rozhodnutia Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení. Rozhodol tak uznesením z 28. 8. 2001. Podstata úspechu spočíva v tom, že ak by súd o odklade výkonu rozhodnutia nerozhodol, mohol by jeho záverečný verdikt prísť až v čase, kedy by dom obyvateľov už bol zbúraný a na ich mieste stála cesta. Prípadné konštatovanie nezákonnosti vyvlastnenia by teda pôvodným majiteľom pozemku a domu už nepomohlo. Týmto faktom zdôvodňuje súd aj svoje uznesenie: „V prípade, že by sa v stavebnom konaní a potom v stavbe pokračovalo, mohlo by takéto konanie mať za následok vznik závažných a nenapraviteľných škôd na majetku žalobcov, najmä ak by sa preukázalo, že vyvlastňovacie rozhodnutie je nezákonné a ako také ho treba zrušiť“.

Vedia na krajskom úrade čítať?

V závere uznesenia súd účastníkov poučil, že proti uzneseniu nie je odvolanie prípustné. To však nebránilo vedúcemu odboru Ing. Františkovi Kurillovi, aby sa v mene krajského úradu odvolal!

V odvolaní sa postavil jednoznačne na stranu Slovenskej správy ciest a úplne mimo meritum žaloby. Argumentuje doslova takto: "Žalobcovia t. č. nie sú vlastníkmi, ale požívajú práva a ochranu užívateľa. KÚ (žalovaný) preto nebol povinný pri rozhodovaní skúmať otázku bývania, pretože užívacie právo zostalo žalobcom zachované v zmysle zákona. Žalobcovia sa pravdepodobne obávajú, že výkon rozhodnutia má za následok automaticky zbúranie domu a oni prídu o bývanie. To nie je pravda. Vlastnícky vzťah k stavbe neznamená, že vlastník môže svojvoľne stavbu odstrániť. K odstráneniu stavby je stavebník povinný postupovať podľa § 88 stavebného zákona. Žalobcovia majú právo sa odstráneniu brániť zákonnými prostriedkami, pretože v každom prípade budú účastníkmi konania o odstránení stavby. Investorovi hrozí aj ďalšia ujma v prípade penále. Tá môže stále narastať, keďže nevieme kedy a ako skončí súdny spor. Uvedené skutočnosti preukazujú, že vykonateľnosť rozhodnutia KÚ nespôsobí nenapraviteľnú ujmu žalobcovi, práve naopak, odložením výkonu rozhodnutia vzniká ujma subjektu, v prospech ktorého bolo vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Navrhujeme, aby Krajský súd uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia opravil, resp. zrušil."

Krajský súd v Prešove o odvolaní rozhodol 13. 10. 2001 tak, že konanie o tomto odvolaní zastavil podľa občianskeho súdneho poriadku. Krajský úrad v Prešove sa môže proti rozhodnutiu odvolať do 15 dní na Najvyšší súd SR v Bratislave.

Vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení majetku manželov D. je teda aj naďalej odložená až do právoplatného skončenia veci. Súdne konanie pokračuje...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...