Susedský spor. Ako pomôže obec alebo mesto?

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Bývame v rodinnom dome kde máme spoločnú stenu so susedmi. Asi pred týždňom si začali blízko bývania stavať chliev. Je to tak 10 až najviac 15 metrov od rodinného domu. Viete si predstaviť čo tu bude v lete... Samý potkan a kadejaká háveď - osy, včely a hlavne smrad, nakoľko za výkalmi sa ťahá kadečo. Tým pádom už na dvor nemáme šancu ani len otvoriť dvere, aby sme mali čerstvý vzduch. Nechcem sa hádať, takže potrebujem vedieť v akej vzdialenosti od obydlia môžu susedia chovať hospodárske zvieratá. Velmi pekne prosím o radu ako mám ďalej postupovať, aby sme neporušili zákon a aby nás susedia kvôli tomu nenapadli.

18. 04. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Pokiaľ je nám známe, v legislatíve neexistujú žiadne jednoznačne určené limity na vzdialenosť chlieva od obydlia.

Problematiku upravuje občiansky zákonník v paragrafoch 126 a 127 (odporúčame pozrieť si aspoň tie najdôležitejšie časti):

§ 126

(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

(2) Obdobné právo na ochranu má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.

§ 127

(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Zákon vychádza z toho, že ho ľudia dodržiavajú.

Keďže to však nie každý dodržiava, možno sa nápravy domáhať najmenej troma spôsobmi:

1. Na súde - obyčajne je toto však posledná možnosť, trochu zdĺhavá.

2. Zavolať políciu - tu záleží dosť na ochote sa vecou zaoberať. Ak máte šťastie, policajt by mohol byť školený na to, aby vedel poradiť ďalší postup. Situáciu vo vašom meste alebo obci však nepoznáme. Niekedy sa zdajú v zvládaní takýchto situácií šikovnejší mestskí policajti, ak žijete v meste, kde je mestská polícia.

3. Tretím spôsobom, ktorý existuje, ale sa často nevyužíva, je právo každého domáhať sa ochrany od obce resp. mesta.

Upravuje to § 5 Občianskeho zákonníka:

§ 3

(1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou.

§ 4

Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

§ 5

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

§ 6

Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.

Obec resp. mesto, zastúpené starostom resp. primátorom má kompetenciu, ale aj povinnosť, nejako takýto akútny susedský problém riešiť.

Obce a mestá si túto kompetenciu príliš neuvedomujú, ale majú ju a je na každom občanovi, aby ju skúsil využiť, ak sa domnieva, že iné možnosti neexistujú alebo sú neefektívne.

Veľa praktických skúseností však zatiaľ chýba. Postup je taký, že Vašu obec resp. mesto požiadate napríklad písomne o ochranu pred zásahom do pokojného stavu.

Odvolajte sa na § 5 občianskeho zákonníka. Vo Vašom písomnom podaní popíšte, ako presne sused zasahuje do užívania Vašej nehnuteľnosti. Opierajte sa pri tom o to, čo sa píše v § 127 občianskeho zákonníka.

Obec môže na základe Vášho podnetu, po jeho preskúmaní, vydať zákaz alebo príkaz.

Ďalšou možnosťou je podanie podnetu na začatie priestupkového konania podľa zákona o priestupkoch.

Možná je aj svojpomoc podľa § 6, ale len v prípadoch ak sú naozaj splnené všetky podmienky uvedené v tomto § 6.

Na zváženie ostáva ešte aj možnosť využitia služieb mediátora podľa zákona o mediácii. Mediátora si môžete vybrať sami zo zoznamu mediátorov. Predpokladom, aby to malo zmysel, je však taký druh sporu resp. konfliktu, ktorý je riešiteľný mediáciou. Takých nie je veľa a mediáciou nemožno úspešne vyriešiť spor, kde druhá strana sporu nechce spor riešiť.

Pokiaľ ide o obťažovanie, kde obťažujuci sused obťažuje väčšie množstvo susedov, možno zvážiť aj využitie petície podľa zákona o petičnom práve a žiadať obec resp. mesto o ochranu podľa už spomenutého § 5 občianskeho zákonníka.

V špecifických prípadoch existujú aj ďalšie možnosti a orgány verejnej moci, na ktoré je možné sa obrátiť. Ich výpočet by však už presiahol zamýšľaný rozsah tohto príspevku.

Pre ďalšie informácie môžete skúsiť ešte odkazy za týmto článkom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...