Tri kódexy urobia prievan na súdoch

Civilné súdne konania sa po prvom júli budúceho roka už nebudú môcť naťahovať donekonečna. Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku dáva justícii do rúk nástroje, ktorými bude môcť docieliť očakávané zmeny vo výkone spravodlivosti.

Na súdoch bude menej priestoru na obštrukcie, oveľa viac sporov by sa mohlo končiť dohodou, zmenia sa pravidlá doručovania písomností a rozhodnutia súdov by mali byť predvídateľné. Starý Občiansky súdny poriadok z roku 1963 nahradia tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Účinné budú od 1. júla 2016, dovtedy sa na ne musí slovenská justícia pripraviť. Či sa to podarí, bude závisieť predovšetkým od sudcov aj advokátov a ich ochoty a schopnosti zmeniť myslenie a prístup k riešeniu sporov.

Po radikálnych zmenách v justícii dlhodobo volajú okrem politikov a aktivistov aj podnikatelia. Nízka vymožiteľnosť práva je jednou z najväčších prekážok pri podnikaní a investovaní. Podľa Roberta Kičinu z Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) očakávajú zrýchlenie konaní, obmedzenie obštrukcií, špecializáciu súdov a vyššiu predvídateľnosť rozhodnutí.

Predvídateľnosť

Súdy budú musieť podľa nových pravidiel začať rozhodovať jednotne v súlade s judikátmi Najvyššieho súdu. Predseda rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok na Ministerstve spravodlivosti (MS) SR Marek Števček pre TREND povedal, že súdny spor má byť predvídateľný a jeho účastníci by mali už vopred na 99 percent vedieť, ako dopadne. Ak sa už sudca pre prekvapivý rozsudok rozhodne, bude ho musieť veľmi dobre zdôvodniť. Ak tak neurobí, automaticky to bude dôvod na zrušenie rozsudku v odvolacom konaní.
Predbežné prejednanie sporu

Ďalším novým inštitútom, ktorý sa po 1. júli budúceho roka zavedie do praxe, bude predbežné prejednanie sporu. V Nemecku napríklad vďaka tomuto inštitútu sa viac ako polovica sporov končí dohodou ešte pred prvým pojednávaním. Sudca si pozve obe strany a odprezentuje svoj právny názor. Napríklad v obchodnom spore po preštudovaní spisu vrátane zmlúv a faktúr povie žalobcovi , že nemá šancu vyhrať alebo že mu nemôže prisúdiť 20-, ale iba 15-tisíc eur. Obe strany sa na základe toho budú môcť rozhodnúť, či budú v spore pokračovať alebo sa radšej dohodnú. Cieľom je riešiť čo najviac sporov dohodou a znížiť tak vyťaženosť súdov.

Pri pojednávaniach bude zodpovednosť prenesená na procesné strany. Ak strana navrhne svedka, bude musieť aj zabezpečiť, aby prišiel na súd. Ak sa tak nestane, príde o možnosť opierať sa o jeho výpoveď. Procesné strany tiež budú primárne zodpovedné za skutkové tvrdenia a dôkazy, budú teda tvrdiť to, čo má sudca rozhodnúť. Sudca nebude hľadať pravdu, ale v spore rozhodne v prospech toho, kto predloží presvedčivejšie dôkazy. „Ak štát dokáže efektívne zabezpečiť, aby zákony platili pre každého bez rozdielu, tak budú mať aj podnikatelia vyššiu istotu, že v prípade problematických obchodných vzťahov budú ich spory spravodlivo a v primeranom čase rozsúdené a poctiví podnikatelia budú vo výhode voči nepoctivým,“ dodáva R. Kičina.

Nové pravidlá zavádzajú sudcovskú koncentráciu konania. Súd je zodpovedný za hospodárnosť konania, nemal by teda pripustiť prieťahy. Sudca bude môcť po novom určiť lehotu, dokedy bude akceptovať predkladanie dôkazov. Ak to strany nestihnú, jednoducho ich nebude brať do úvahy. Všetky dôležité dôkazy musia procesné strany predložiť už na začiatku, v neskorších fázach súdneho konania už nebude možné predkladať nové dôkazy. Týmto ustanovením chce ministerstvo eliminovať obštrukčné metódy niektorých advokátov. „Budú musieť zmeniť procesnú taktiku, v mnohom sa budú musieť prispôsobiť novým kódexom,“ tvrdí M. Števček. Slovenská advokátska komora (SAK) nové kódexy vníma pozitívne. Podľa Nade Ondrišovej z mediálneho odboru SAK vytvárajú predpoklady na efektívnejšie a rýchlejšie konania na súdoch.

Mení sa prístup k doručovaniu

Súdne konania sa na Slovensku naťahujú aj pre nepreberanie zásielok. Najviac asi rezonoval absurdný prípad, keď súdy nevedeli doručiť zásielku predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorý sa presťahoval. Od leta budúceho roka bude platiť tzv. fikcia doručenia. Súd doručí písomnosti príslušnej strane sporu na adresu trvalého pobytu s tým, že za preberanie zásielok bude zodpovedný občan. Aj keď sa súdu zásielka vráti ako nedoručená, po uplynutí trojdňovej lehoty sa bude za doručenú považovať. V súčasnosti musí súd zisťovať, kde sa kto zdržiava.

Vyšetrovacie úkony pri doručovaní bude musieť súd po novom robiť iba pri doručovaní žaloby fyzickej osobe. Ak si niekto nepreberie žalobu fyzicky, súd sa musí začať pýtať Sociálnej poisťovne, daňového úradu, ústavov na výkon väzby alebo trestu, či náhodou žalovaný nie je tam. Ak to nezistí, na webe sa zverejní oznámenie, a tým nastáva tzv. fikcia doručenia. Pôvodne mali tieto pravidlá platiť aj pri doručovaní platobného rozkazu, ale pri schvaľovaní kódexov v parlamente došlo k zmene. Ak sa súdu platobný rozkaz nepodarí doručiť adresátovi, tak sa zruší a začína sa normálne súdne konanie, ako keby platobný rozkaz ani vydaný nebol.

Jedenkrát a dosť

Aby sa zabránilo nekonečnému vracaniu vecí z odvolacieho súdu na prvostupňový, zavádza sa zásada „jedenkrát a dosť“. Znamená, že ak rozhodne súd prvej inštancie a niektorá zo strán sa odvolá, tak odvolací súd môže rozsudok zrušiť a vec vrátiť na okres iba raz. Ak ten v spore znova rozhodne a niektorá zo strán sa opäť odvolá, odvolací súd už rozhodnutie nižšieho súdu zrušiť nemôže a musí rozhodnúť.
Spotrebitelia

Pri spotrebiteľských veciach nové kódexy zavádzajú tzv. konanie o abstraktnej kontrole, podľa ktorého platí, že ak spotrebiteľské združenie alebo Národná banka Slovenska napadne určitú podmienku v zmluve medzi spotrebiteľom na jednej strane a napríklad mobilným operátorom či bankou na druhej strane a súd skonštatuje, že podmienka je neprijateľná, potom bude jeho rozhodnutie o neprijateľnosti podmienky záväzné nielen pre daného operátora či banku, ale pre všetkých operátorov a banky bez ohľadu na to, či boli účastníkmi konania. Pri takomto konaní bude platiť výnimka, že prvostupňovým súdom bude krajský súd. „Je to ochranný prvok, aby v konečnom dôsledku o neprijateľnosti podmienky rozhodla najvyššia inštancia, teda Najvyšší súd,“ dodal M. Števček.

Školenia

Sudcovia, advokáti, notári či exekútori sa musia na nové pravidlá pripraviť. Sudcovia absolvujú školenia cez Justičnú akadémiu, tie budú financované z eurofondového Operačného programu Efektívna verejná správa. Advokáti sa napríklad budú školiť niekoľkokrát mesačne cez Slovenskú advokátsku komoru. Prvé školenie bude podľa Nadeždy Ondrišovej zo SAK v auguste v Bratislave, ďalšie postupne od októbra do novembra v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline a Trnave. Advokáti si poplatok budú hradiť sami, podľa M. Števčeka ide však o symbolickú sumu medzi 20 a 30 eurami. Prvá prednáška pre Justičnú akadémiu sa konala v polovici júna. Bol to podľa predsedu rekodifikačnej komisie „najrýchlejšie vypredaný seminár v histó- rii“.

Nové kódexy by mali slovenský civilný proces postupne vrátiť na štandardnú európsku úroveň. Mali by tiež byť účinným nástrojom na zlepšenie vymožiteľnosti práva. Robert Kičina z podnikateľskej aliancie tvrdí, že ak by sa podarilo zreformovať systém vymožiteľnosti práva, malo by to pre Slovensko a jeho podnikateľské prostredie zásadnejší pozitívny vplyv než daňová reforma spred desiatich rokov. „Kľúčové však bude, do akej miery sa zmeny prejavia v reálnom živote, a tu by som bol s optimizmom o niečo opatrnejší, keďže v minulosti realizované zmeny v súdnictve podnikatelia prakticky nepocítili. Aj preto súdnictvo dlhodobo kritizujú,“ dodal pre TREND.

Nové kódexy ich predkladatelia považujú za nástroj na postupné dosiahnutie v justícii želaných zmien. „Ak by Peter Sagan jazdil na starom bicykli, asi by toho veľa nevyhral. Dúfame, že budeme mať veľa Petrov Saganov v radoch justície. Teraz dostali špičkový bicykel, na ktorom môžu dosiahnuť jeho úroveň,“ uzatvára M. Števček.

Podrobne monitorujeme:

1963/099 Občiansky súdny poriadok

Predpisy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...