Úradníci budú platiť za svoje nesprávne rozhodnutia, ale aj za nečinnosť

Orgány štátu, ale aj orgány samosprávy, budú povinné zaplatiť poškodeným občanom a firmám škody spôsobené vydaním protiprávnych rozhodnutím, nesprávnym úradným postupom a nečinnosťou. Vyplatenú škodu bude môcť úradný orgán následne vymáhať od úradníka, sudcu alebo prokurátora, ktorý ju spôsobil výkonom svojej právomoci.

20. 07. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

"Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom."

Článok 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na verejné pripomienkovanie návrh zákona o „zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“. Orgány štátu, ale aj orgány samosprávy, budú povinné zaplatiť poškodeným občanom a firmám škody spôsobené vydaním protiprávnych rozhodnutím, nesprávnym úradným postupom a nečinnosťou. Vyplatenú škodu bude môcť úradný orgán  následne vymáhať od úradníka, sudcu alebo prokurátora, ktorý ju spôsobil výkonom svojej právomoci.

Na rozdiel od dodnes platného zákona z roku 1969 by mal mať poškodený subjekt právo nielen na náhradu skutočnej škody, ale tiež ušlého zisku, straty na zárobku a dokonca aj na náhradu nemajetkovej ujmy. Novinkou je, že zodpovednosť by mali niesť už aj orgány samosprávy, napríklad starosta, obecné zastupiteľstvo či orgány vyššieho územného celku.

Právo na uplatnenie náhrady škody však vznikne až potom, keď protiprávnosť v každom konkrétnom prípade skonštatuje príslušný orgán a nezákonné rozhodnutie buď zruší alebo zmení. Právo na náhradu škody nebude mať ten, kto predtým nevyužil všetky riadne opravné prostriedky.

Za nesprávny úradný postup sa podľa návrhu považuje aj porušenie povinnosti urobiť úradný úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom určenej lehote. Patria sem aj subjektívne prieťahy v súdnom konaní.

V snahe predísť zbytočným sporom na súdoch, poškodený občan alebo firma bude musieť najprv o náhradu škody požiadať príslušný orgán štátnej správy alebo samosprávy. Ak po uplynutí troch mesiacov nebude škoda nahradená vôbec alebo iba čiastočne, poškodený sa bude môcť obrátiť na súd.

Škoda a ušlý zisk by sa mala uhrádzať najmä v peniazoch. Ak však o to poškodený požiada, a bude to možné a účelné, uhradí sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Návrh zákona obsahuje zásadu, že náhrada škody by mala predstavovať „spravodlivé zadosťučinenie“ a zahŕňať aj peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy (morálnu ujmu), ako i iné formy zadosťučinenia (napr. verejné ospravedlnenie, uverejnenie zrušujúceho rozsudku a stručného znenia odôvodnenia a pod.). Zavádza sa princíp absolútnej objektívnej zodpovednosti tak, aby sa vo vzťahu k poškodenému napravili všetky dôsledky porušenia zákona.

Ak štát nahradí poškodenému škodu, bude môcť požadovať tzv. regresnú úhradu v plnej výške od osôb, ktoré pri výkone svojej funkcie vydali protiprávne rozhodnutia alebo sa podieľali na nesprávnom úradnom postupe. Ich previnenie sa však bude musieť najprv zistiť v disciplinárnom konaní alebo vina preukázať v trestnom konaní pred súdom.

Ministerstvo spravodlivosti konštatuje v dôvodovej správe, že nový právny predpis bude zakladať nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Konkrétnu výšku dopadu však nie je možné vyčísliť,  keďže bude obdobne ako pri súčasnom zákone závisieť od toho, v akom rozsahu orgány verejnej moci svojim rozhodovaním porušujú zákony, alebo nesprávne postupujú a akú škodu týmto konaním spôsobia.

Občianska iniciatíva „Za spravodlivú právnu úpravu vyvlastňovania vo verejnom záujme“ dúfa, že návrh zákona bude bez zásadných zmien predložený vládou do parlamentu a napokon aj schválený s účinnosťou od navrhovaného 1. januára 2004. V súčasnosti totiž úradníci nenesú prakticky žiadnu priamu a osobnú zodpovednosť za svoje konanie a vydávané rozhodnutia. Vôbec žiadny dôsledok im nehrozí ani vtedy, ak úmyselne nekonajú, keď sú povinní konať. V duchu dodnes platného zákona z roku 1969 nemá občan stále právo ani na to, aby bol štát povinný napraviť všetky dôsledky, ktoré občanovi spôsobil nesprávnym či nezákonným postupom. Pritom ide o právo, ktoré zaručuje ústava a aj medzinárodný dohovor o základných ľudských právach, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...