Vážneho vyvlastňovací zákon – v utorok poslanci rozhodnú o „najneústavnejšom“ zákone v histórii

10. 12. 2007

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva (OI) Za spravodlivé vyvlastňovanie upozorňuje, že v prípade schválenia vládneho návrhu „zákona o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic“ bude v praxi dochádzať k protiústavnému vyvlastňovaniu majetku občanov a právnických osôb. O zákone bude parlament rozhodovať už v utorok.

Navrhovaný zákon umožní povoliť a budovať diaľnice a súvisiacu infraštruktúru na cudzom majetku a bez súhlasu legálneho vlastníka.

Nebude nutné vydanie administratívneho rozhodnutia o vyvlastnení. Občania nebudú mať žiadnu procesnú právnu možnosť ovplyvniť nakladanie s ich vlastným majetkom.

Súčasťou štandardného vyvlastňovacieho konania je zatiaľ aj rozhodnutie o náhrade za vyvlastnenie, čím vzniká investorovi povinnosť poskytnúť vlastníkovi náhradu. Rozhodnutie o vyvlastnení je podkladom pre kataster nehnuteľností, na základe ktorého dochádza k zmene vlastníctva z vyvlastnenej fyzickej alebo právnickej osoby na investora diaľnice.

Vyvlastňovacími úkonmi dochádza k právnemu usporiadaniu vzťahov a jednoznačne sa stanovuje, že vyvlastnenej osobe patrí náhrada. Aj pre tretie osoby je potom právny vzťah k vyvlastnenému pozemku jednoznačný. Zánikom vlastníctva sa zároveň usporiadajú aj všetky zákonné povinnosti vlastníka pozemku z držby majetku, napr. povinnosť platiť daň z nehnuteľností a ďalšie.

Navrhovaný zákon zavedie do právneho poriadku Slovenskej republiky právny chaos. Predpokladá výstavbu a pripúšťa prevádzku diaľnice na právne cudzích nehnuteľnostiach. Z celého procesu vypúšťa administratívno-právnu zmenu vlastníka nehnuteľnosti v katastri a rozhodnutie o určení náhrady. Zákon predpokladá, že na cudzom pozemku sa začne výstavba.

To znamená, že hoci právny stav pozemkov pod diaľnicami a rýchlostnými cestami sa nezmení, v skutočnosti dôjde k faktickému vyvlastneniu majetku legálneho vlastníka. Svoj majetok totiž nebude môcť užívať, lebo ho bude užívať investor diaľnice, a to dokonca bez poskytnutia akejkoľvek náhrady.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky je vyvlastnenie možné iba za primeranú náhradu. Keďže v prípade navrhovaného zákona dôjde k fyzickému vyvlastneniu bez akéhokoľvek administratívno-správneho aktu a bez poskytnutia akejkoľvek náhrady, podľa OI Za spravodlivé vyvlastňovanie je navrhovaný zákon v rozpore s ústavou.

Podľa iniciatívy by poslanci národnej rady mali pri hlasovaní odmietnuť navrhovaný zákon, keďže súčasťou sľubu poslanca sú aj slová „Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ (Čl. 75  Ústavy SR)

Teraz diaľnice a letiská. Čo ďalšie to bude o mesiac?

Občianska iniciatíva vníma s obavami zakotvenie princípu výstavby na cudzích pozemkoch, upustenia od povinnosti poskytnúť vyvlastnenej osobe náhradu za zaberané nehnuteľnosti a ignorovanie formálneho usporiadania vlastníctva v katastri. Prijatie navrhovaného princípu znamená, že podobné zákony sa v budúcnosti budú zneužívať pre akúkoľvek výstavbu s podobne pochybnými argumentmi, ako mohla verejnosť počuť z úst predkladateľa návrhu, ministra dopravy Ľubomíra Vážneho.

Reálnosť hrozby zneužívania takejto právnej úpravy už potvrdili oficiálne zverejnené pozmeňovacie návrhy niektorých výborov národnej rady. Výbory presadzujú rozšírenie pôsobnosti zákona aj na výstavbu a modernizáciu letísk. Schválenie návrhu ministra Vážneho bude znamenať, že žiadny občan si v budúcnosti viac už nebude môcť byť istý, kedy parlament umožní siahať na jeho práva a majetok.

Súčasná právna úprava vyvlastňovania je dostatočná

Občianska iniciatíva spochybňuje medializované argumenty ministra, že súčasná právna úprava vyvlastňovacieho konania spôsobuje niekoľkoročné oneskorenie výstavby. Lehoty vo vyvlastňovacom konaní určuje zákon a za ich dodržiavanie je zodpovedná vláda prostredníctvom stavebných úradov.

Oznámenie začatia vyvlastňovacieho konania vlastníkovi trvá pri doručovaní poštou najviac 18 dní, vyvlastňovacie rozhodnutie je úrad povinný vydať najneskôr v lehote do 30 dní. Na doručenie rozhodnutia poštou je lehota najviac 18 dní. Na odvolanie je stanovená lehota 15 dní a lehota na rozhodnutie druhostupňového orgánu je 30 dní. Záverečná lehota na doručenie druhostupňového rozhodnutia poštou je najviac 18 dní. Po jej uplynutí je rozhodnutie o vyvlastnení právoplatné, kataster môže zapísať odňatie nehnuteľnosti pôvodnému vlastníkovi a zapísať investora ako nového vlastníka.

Prax ukazuje, že uvedené lehoty sú často aj kratšie, najmä ak úrady nespôsobujú prieťahy svojou nečinnosťou. Skrátenie lehôt pre rozhodnutie je v úplne v právomoci vyvlastňujúcich stavebných úradov. Aj využití maximálnych lehôt nemôže vyvlastňovacie konanie trvať dlhšie ako približne 4 a pol mesiaca od podania návrhu na vyvlastnenie zo strany investora.

Minister zavádza poslancov a verejnosť

Nemožno súhlasiť ani s medializovanými vyhláseniami ministra dopravy, že príčinami oneskorovania výstavby diaľnic je „licitovanie o výške náhrady za vyvlastnenie s niektorými jednotlivcami“.

Vo vyvlastňovacom konaní sa nelicituje. Vyvlastňovacie rozhodnutie vydávajú stavebné úrady bez súhlasu vlastníka, proti jeho vôli a v jeho neprítomnosti – ako jednostranný autoritatívny rozhodovací právny akt štátneho orgánu. Ak vyvlastňovacie konanie prebehne zákonným spôsobom, je nezvratné a nemôže ho dôvodne zrušiť ani súd.

Minister dopravy podľa názoru iniciatívy zavádza verejnosť a poslancov národnej rady. Obhajuje svoj návrh nepodloženými argumentmi. Za domnelú príčinu oneskorovania výstavby diaľnic označuje vlastníkov a prirodzené uplatňovanie vlastníckeho práva – namiesto poukázania na chronické nezvládanie prípravy výstavby diaľnic v organizáciách podriadených práve ministerstvu dopravy, na manažment ktorých má minister priamy vplyv z pozície ministra dopravy.

Občianska iniciatíva zastáva názor, že nie prípustný žiadny dôvod pre porušovanie ústavných práv občanov a narúšanie právnej istoty vlastníkov, a takým dôvodom nemôže byť ani neschopnosť štátnych investorov získavať pozemky dohodou alebo vyvlastnením, ani snaha plniť nerealistické politické sľuby, či neschopnosť hľadať riešenia v súlade s ústavou. Predstavitelia štátu sú povinní ústavu bezvýhradne dodržiavať. To platí najmä pre ústavných činiteľov, ktorí by mali ísť príkladom – členov vlády a poslancov nevynímajúc.

Rozhodne ústavný súd? A čo potom?

Názor o protiústavnosti vyjadrila okrem iných aj poslankyňa prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (ĽS-HZDS), podpredsedníčka ústavnoprávneho výboru národnej rady. Počas prerokovávania návrhu zákona vo výbore pred médiami povedala: "Tento zákon sa jednoznačne ocitne na ústavnom súde a ústavný súd ho určite zruší. Pre neústavnosť."

K podobnému názoru sa vo vyjadrení pre médiá priklonil aj predseda ĽS-HZDS, poslanec Vladimír Mečiar. Navyše dodal: „Stavali sme a nepotrebovali sme to. To už je odskúšané. Aj terajší systém vyhovuje.

Poslanec Daniel Lipšic (KDH) upozornil, že ak väčšina poslancov predložený návrh schváli, ústavný súd nepochybne rozhodne o jeho protiústavnosti. „Ak by bol takýto návrh prijatý, okamžite podáme návrh na ústavný súd na pozastavenie jeho účinnosti,“ vyhlásil počas rozpravy v parlamente.

Minister dopravy argumentuje, že bez ním navrhovaného zákona sa nedajú vybudovať diaľnice do roku 2010. Od ministra dopravy je vysoko nezodpovedné, že naplňovanie tohto sľubu je postavené na zákone, ktorého protiústavnosť je viac než sporná.

Po medializovaných vyjadreniach sa dá predpokladať, že o ústavnosti navrhovaného zákona bude po jeho prípadnom schválení v parlamente a podpise prezidenta rozhodovať ústavný súd. Ak by súd rozhodol o pozastavení účinnosti zákona alebo o jeho neústavnosti, hrozí Slovensku blamáž a jeho obyvateľom hrozia obrovské finančné straty ako odškodné pre PPP koncesionárov výstavby diaľnic, ktorí nebudú môcť splniť svoje záväzky.

Podľa Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie je nešťastné, že tak dôležitá vec, ako je vybudovanie dopravnej infraštruktúry, stojí na neudržateľnom spoliehaní sa na toleranciu pri porušovaní vlastníckych práv, na predpoklade o apatii dotknutých občanov, na očakávaní ľahostajnosti u ostatných obyvateľov, na úvahe, že súdna moc bude rozhodovať v prospech vlády a ak aj nie, tak aspoň bude rozhodovať veľmi zdĺhavo.

Zákon nemusí vyriešiť domnelý problém ministra...

Slovensko už pozná niekoľko pokusov o fyzické zaberanie neusporiadaných pozemkov zo strany investorov. Pri modernizácii železnice v okolí Šenkvíc alebo pri budovaní fabriky KIA v Tepličke nad Váhom – tam všade napokon zasahovali silové zložky. Museli riešiť, kto je na pozemku oprávnene, či vlastníci s listami vlastníctva alebo „votrelci“ s buldozérmi bez právneho titulu. Hoci po dlhom váhaní, napokon sa zatiaľ vždy priklonili k názoru, že vlastník s listom vlastníctva je ten oprávnený.

Od utorkového rozhodnutia poslancov bude záležať, či bude Slovensko musieť riešiť ďalšiu dilemu. Dilemu o tom, koho právo je silnejšie. Či právo vlastníka na svojom pozemku s listom vlastníctva v ruke alebo právo buldozéra, nasledovaného stavbyvedúcim so stavebným povolením z ministerstva dopravy.

Ani zákon ministra Vážneho nezmení nič na princípe, že vlastnícke právo stojí nad právom uskutočniť stavbu. Urýchľovací zákon však predpokladá, že je to naopak.

... ale vyrobí ďalšie problémy

Slovenské úrady, súdy a občania sa dodnes nevyrovnali s neusporiadanými pozemkami pod cestami z časov budovania socializmu. V navrhovanom zákone sa schováva nová dávka rovnakých problémov a starostí pre nasledujúce generácie.

Utorkové rokovanie národnej rady sa zapíše do histórie hlasovaním o pravdepodobne „najneústavnejšom“ zákone od vzniku samostatného Slovenska.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...