Verejná vyhláška - REMING Consult, a. s., Bratislava - návrh na obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom

Mesto Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom, ul. Bratislavská 434/9

Č. j. Výst. - 41582/2009 - Čk - TS1 - A/10 V Dubnici nad Váhom 16. 12. 2009
Vybavuje: Ing. Čupák
Tel. č.: 042/445 57 59

Vec: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení REMING Consult, a. s., Bratislava - návrh na obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava v zastúpení REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27, Bratislava 3 podal dňa 06.11.2009 návrh na obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. E-KN 470, 472/1, 603/1, 606/22 a C-KN 1357/1 k. ú. Dubnica nad Váhom za účelom výstavby objektov SO 35-35-21 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia, SO 35-35-22 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek, SO 35-35-23 Žst. Dubnica nad Váhom, rozvody DOO, SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, SO 35-35-26 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava vonkajšieho osvetlenia vlečky ZTS, SO 35-35-27 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek vlečky ZTS, SO 35-37-02 Žst. Dubnica nad Váhom, odkanalizovanie podchodu pre chodcov v sžkm 136,457, SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h" - IV. etapa (UČS 34 - 36), na ktorú bolo vydané rozhodnutia o umiestnení stavby Spoločným obecným úradom v Trenčíne - mestom Trenčín pod č. j. SpOU 784/2003-003/ZPK dňa 30.9.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.6.2004.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o vyvlastnení - obmedzení vlastníckych práv (ďalej len vyvlastňovacie konanie).

Mesto Dubnica nad Váhom ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov administratívnoprávne zastúpený primátorom mesta ako správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokoval návrh vo vyvlastňovacom konaní postupom podľa § 113 stavebného zákona s účastníkmi konania na ústnom pojednávaní konanom dňa 16.12.2009.

Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania stavebný úrad podľa § 114 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 31 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

I.
na pozemkoch uvedených na strane 2 -5 v nasledovných položkách 1 - 8:
1) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-35-21 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia, na pozemkoch:
a) parc. č. E-KN 472/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 5894, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 22,89 m a ploche záberu 46,00 m2, ktorého spoluvlastníkom je:
- pod B14 neb. Mária Mogorová r. Duhárová, (zomrela 11.03.1979), naposledy bytom Hollého 452, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, v spoluvlastníckom podiele 1/9,
za jednorazovú náhradu 29,50 €, slovom dvadsaťdeväť eur a päťdesiat centov,
b) parc. č. E-KN 470, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 3155, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 3,16 m a ploche záberu 6,00 m2, ktorého spoluvlastníkmi sú:
- pod B1 Helena Česneková r. Koyšová, (nar. 22.03.1946), Centrum II 98/66-59, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/336,
za jednorazovú náhradu 0,11 €, slovom jedenásť centov,
- pod B14 František Blaško, (nar. 03.01.1934), Pod kaštieľom 634/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 7/7504,
za jednorazovú náhradu 0,04 €, slovom štyri centy,
- pod B 22 Ing. Jozef Daško, (nar. 18.03.1942), Pionierska 418/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/2144,
za jednorazovú náhradu 0,02 €, slovom dva centy.

2) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-35-22 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek, na pozemkoch:
a) parc. č. E-KN 472/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 5894, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 22,89 m a ploche záberu 46,00 m2, ktorého spoluvlastníkom je:
- pod B14 neb. Mária Mogorová r. Duhárová, (zomrela 11.03.1979), naposledy bytom Hollého 452, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, v spoluvlastníckom podiele 1/9,
za jednorazovú náhradu 29,50 €, slovom dvadsaťdeväť eur a päťdesiat centov.
b) parc. č. E-KN 470, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 3155, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 3,16 m a ploche záberu 6,00 m2, ktorého spoluvlastníkmi sú:
- pod B1 Helena Česneková r. Koyšová, (nar. 22.03.1946), Centrum II 98/66-59, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/336,
za jednorazovú náhradu 0,11 €, slovom jedenásť centov,
- pod B14 František Blaško, (nar. 03.01.1934), Pod kaštieľom 634/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 7/7504,
za jednorazovú náhradu 0,04 €, slovom štyri centy,
- pod B 22 Ing. Jozef Daško, (nar. 18.03.1942), Pionierska 418/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/2144,
za jednorazovú náhradu 0,02 €, slovom dva centy.
3) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-35-23 Žst. Dubnica nad Váhom, rozvody DOO, na pozemkoch:
a) parc. č. E-KN 472/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 5894, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 22,89 m a ploche záberu 46,00 m2, ktorého spoluvlastníkom je:
- pod B14 neb. Mária Mogorová r. Duhárová, (zomrela 11.03.1979), naposledy bytom Hollého 452, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, v spoluvlastníckom podiele 1/9,
za jednorazovú náhradu 29,50 €, slovom dvadsaťdeväť eur a päťdesiat centov.
b) parc. č. E-KN 470, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 3155, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 3,16 m a ploche záberu 6,00 m2, ktorého spoluvlastníkmi sú:
- pod B1 Helena Česneková r. Koyšová, (nar. 22.03.1946), Centrum II 98/66-59, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/336,
za jednorazovú náhradu 0,11 €, slovom jedenásť centov,
- pod B14 František Blaško, (nar. 03.01.1934), Pod kaštieľom 634/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 7/7504,
za jednorazovú náhradu 0,04 €, slovom štyri centy,
- pod B 22 Ing. Jozef Daško, (nar. 18.03.1942), Pionierska 418/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/2144,
za jednorazovú náhradu 0,02 €, slovom dva centy.

4) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, na pozemkoch:
a) parc. č. C-KN 1357/1, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 5242, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 3,18 m a ploche záberu 7,00 m2, ktorého vlastníkom je:
- pod B1 Spoločnosť Kováč, s. r. o., Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/1,
za jednorazovú náhradu 40,39 €, slovom štyridsať eur a tridsaťdeväť centov.
b) parc. č. E-KN 603/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 2845, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 22,12 m a ploche záberu 37,00 m2, ktorého spoluvlastníkmi sú:
- pod B8 Ing. Pavol Letko, (nar. 08.08.1953), Kukučínová 514/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 3/120,
za jednorazovú náhradu 5,34 €, slovom päť eur a tridsaťštyri centov,
- pod B10 Mikuláš Rosol, (nar. 07.02.1936), Športovcov 664/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/60,
za jednorazovú náhradu 3,56 €, slovom tri eurá a päťdesiatšesť centov,
- pod B11 Ing. Monika Rosolová r. Rosolová, (nar. 01.02.1967), Športovcov 664/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/60,
za jednorazovú náhradu 3,56 €, slovom tri eurá a päťdesiatšesť centov,
- pod B 19 Rastislav Šišovský r. Šišovský, (nar. 16.12.1974), 018 52 Pruské 74, v spoluvlastníckom podiele 17/160,
za jednorazovú náhradu 22,69 €, slovom dvadsaťdva eur a šesťdesiatdeväť centov.

5) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-35-26 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava vonkajšieho osvetlenia vlečky ZTS, na pozemku:
a) parc. č. E-KN 606/22, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 4027, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 38,71 m a ploche záberu 77,00 m2, ktorého spoluvlastníkom je:
- pod B9 neb. Oľga Obetková r. Packová, (zomrela 23.07.2000), naposledy bytom Vansovej 266/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, v spoluvlastníckom podiele 3/64,
za jednorazovú náhradu 20,83 €, slovom dvadsať eur a osemdesiattri centov.

6) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-35-27 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek vlečky ZTS, na pozemku:
a) parc. č. E-KN 472/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 5894, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 17,17 m a ploche záberu 34,00 m2, ktorého spoluvlastníkom je:
- pod B14 neb. Mária Mogorová r. Duhárová, (zomrela 11.03.1979), naposledy bytom Hollého 452, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, v spoluvlastníckom podiele 1/9,
za jednorazovú náhradu 21,80 €, slovom dvadsaťjeden eur a osemdesiat centov.

7) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-37-02 Žst. Dubnica nad Váhom, odkanalizovanie podchodu pre chodcov v sžkm 136,457, na pozemku:
a) parc. č. E-KN 472/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 5894, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 23,91 m a ploche záberu 70,00 m2, ktorého spoluvlastníkom je:
- pod B14 neb. Mária Mogorová r. Duhárová, (zomrela 11.03.1979), naposledy bytom Hollého 452, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, v spoluvlastníckom podiele 1/9,
za jednorazovú náhradu 44,88 €, slovom štyridsaťštyri eur a osemdesiatosem centov.

8) V zmysle geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s. r. o., Trenčín /Ing. Miroslav Bruna/, overený Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009, pre účel výstavby SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446, na pozemku:
a) parc. č. E-KN 603/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 2845, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 15,58 m a ploche záberu 51,00 m2, ktorého spoluvlastníkmi sú:
- pod B8 Ing. Pavol Letko, (nar. 08.08.1953), Kukučínová 514/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 3/120,
za jednorazovú náhradu 7,36 €, slovom sedem eur a tridsaťšesť centov,
- pod B10 Mikuláš Rosol, (nar. 07.02.1936), Športovcov 664/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/60,
za jednorazovú náhradu 4,91 €, slovom štyri eurá a deväťdesiatjeden centov,
- pod B11 Ing. Monika Rosolová r. Rosolová, (nar. 01.02.1967), Športovcov 664/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 1/60,
za jednorazovú náhradu 4,91 €, slovom štyri eurá a deväťdesiatjeden centov,
- pod B 19 Rastislav Šišovský r. Šišovský, (nar. 16.12.1974), 018 52 Pruské 74, v spoluvlastníckom podiele 17/160,
za jednorazovú náhradu 31,27 €, slovom tridsaťjeden eur a dvadsaťsedem centov.

sa podľa § 108 ods. 2 písm. l) stavebného zákona v spojení s § 6 ods. 4 zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vo verejnom záujme natrvalo

zriaďuje vecné bremeno

v prospech Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti - objektov SO 35-35-21 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia, SO 35-35-22 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek, SO 35-35-23 Žst. Dubnica nad Váhom, rozvody DOO, SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, SO 35-35-26 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava vonkajšieho osvetlenia vlečky ZTS, SO 35-35-27 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek vlečky ZTS, SO 35-37-02 Žst. Dubnica nad Váhom, odkanalizovanie podchodu pre chodcov v sžkm 136,457 a SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446, ktoré sú súčasťou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h" (UČS 34 - 36).

Za zriadenie vecného bremena patrí za obmedzenie vlastníctva pozemku jednorazová náhrada podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vo výške tak, ako je uvedené v jednotlivých položkách výroku tohto rozhodnutia.

Jedná sa o vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskej siete na pozemku, vrátane obmedzenia vlastníka strpieť na pozemku právo údržby, opráv a revízií stavby na neobmedzenú dobu trvania.

Jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena uvedené v predchádzajúcej časti výroku tohto rozhodnutia uhradí navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Náhradu v peniazoch, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo pobyt vlastníka nie je známy, do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba, uvedenú v predchádzajúcej časti výroku tohto rozhodnutia, odovzdá navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava podľa § 117 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov Slovenskému pozemkovému fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na:

bankové spojenie: Štátna pokladnica
depozitný účet SPF: 7000194492/8180
variabilný symbol: Výst. - 41582/2009 - Čk - TS/1 -A/10

Stavebník využije priznané právo z vecného bremena a vybuduje inžinierské siete - objekty SO 35-35-21 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia, SO 35-35-22 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek, SO 35-35-23 Žst. Dubnica nad Váhom, rozvody DOO, SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, SO 35-35-26 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava vonkajšieho osvetlenia vlečky ZTS, SO 35-35-27 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek vlečky ZTS, SO 35-37-02 Žst. Dubnica nad Váhom, odkanalizovanie podchodu pre chodcov v sžkm 136,457 a SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446, ktoré sú súčasťou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h" (UČS 34 - 36), na pozemkoch so zriadeným vecným bremenom v lehote najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Tento termín je začiatkom plynutia dvojročnej lehoty v zmysle ustanovenia § 116 ods. 1 stavebného zákona, pri ktorej účastník konania alebo jeho právny nástupca môže podať žiadosť o úplné alebo čiastočne zrušenie rozhodnutia o zriadení vecného bremena, pokiaľ sa v určenej lehote nezačalo s využitím práva z vecného bremena na pozemku, na ktorom sa vecné bremeno v prospech stavebníka zriadilo.

II.
Konanie o vyvlastnení - obmedzení vlastníckych práv na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti (SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446) na pozemku parc. č. E-KN 603/1, druh pozemku orná pôda, zapísaného v  liste vlastníctva katastra nehnuteľnosti č. 2845, kat. územie Dubnica nad Váhom, časť o zábere vecného bremena v dĺžke 22,12 m + 15,58 m a ploche záberu 37,00 m2 + 51,00 m2, vo vlastníctve Pavla Pažítku, K Váhu 767/6, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 17/160 a Františka Pažítku, Lieskovská 1143/14, 018 41 Dubnica nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 17/160 sa v zmysle § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku zastavuje.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní o vyvlastnení - obmedzení vlastníckych práv účastníci konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava v zastúpení REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27, Bratislava 3 podal dňa 06.11.2009 návrh na obmedzenie vlastníckeho práva k časti pozemkov parc. č. E-KN 470, 472/1, 603/1, 606/22 a C-KN 1357/1 k. ú. Dubnica nad Váhom za účelom výstavby objektov SO 35-35-21 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia, SO 35-35-22 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek, SO 35-35-23 Žst. Dubnica nad Váhom, rozvody DOO, SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, SO 35-35-26 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava vonkajšieho osvetlenia vlečky ZTS, SO 35-35-27 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek vlečky ZTS, SO 35-37-02 Žst. Dubnica nad Váhom, odkanalizovanie podchodu pre chodcov v sžkm 136,457, SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h" - IV. etapa (UČS 34 - 36), na ktorú bolo vydané rozhodnutia o umiestnení stavby Spoločným obecným úradom v Trenčíne - mestom Trenčín pod č. j. SpOU 784/2003-003/ZPK dňa 30.9.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.6.2004.
Návrh bol doložený splnomocnením REMING Consult, a. s., na zastupovanie navrhovateľa Železnice SR, právoplatným územným rozhodnutím o umiestnení stavby „ŽSR - Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h", znaleckým posudkom č. 31/2009, geometrickým plánom č. 18/08, výpismi z LV č. 5894, 3155, 2845, 4027 a 5242, prehľadnou tabuľkou vlastníkov, stanoviskom ŽSR k poskytnutiu náhradných pozemkov, výkresmi č. 4-7, 4-8 „Situácia km 135,600 - 136,600", „Situácia km 136,600 - 137,500 z DSP stavby, kópiami doručeniek a zaslaných výziev na uzavretie dohody s vlastníkmi pozemkov a údaje z evidencie obyvateľov Mestského úradu Dubnica nad Váhom. Navrhovateľ zároveň predložil aj informáciu o okruhu dedičov zomrelých vlastníkov.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o vyvlastnení.

Stavebný úrad - mesto Dubnica nad Váhom na základe úplného návrhu oznámil dňa 11.11.2009 začatie vyvlastňovacieho konania účastníkom konania a dňa 16.12.2009 sa uskutočnilo nariadené ústne pojednávanie.

Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, v ktorej sa konštatuje, že v priebehu vyvlastňovacieho konania bola dňa 30.11.2009 podpísaná zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. E-KN 603/1 od spoluvlastníka pozemku Pavla Pažítku, ktorá bola predložená stavebnému úradu na ústnom pojednávaní a na ústnom pojednávaní došlo k dohode a uzavretiu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. E-KN 603/1 so spoluvlastníkom pozemku Františkom Pažítkom. Na základe uvedených skutočností požiadal navrhovateľ o vylúčenie uvedených spoluvlastníkov z návrhu na vyvlastnenie a stavebný úrad v zmysle § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku v tejto časti návrhu konanie o vyvlastnení zastavil.

Vyvlastnenie je zásahom do vlastníckych práv fyzických osôb a právnických osôb, ktorý je prípustný vo verejnom záujme podľa ustanovenia čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s ustanovením čl. 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a s ustanovením § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Vyvlastnenie musí byť vo verejnom záujme, na základe zákona, za náhradu a účel vyvlastnenia sa nemohol dosiahnuť inak.

Predložený návrh bol preskúmaný podľa § 108 ods. 2 a § 110 stavebného zákona z hľadiska, či sú splnené základné predpoklady na obmedzenie vlastníckych práv a to, či je splnený účel a podmienky, za ktorých možno podľa stavebného zákona vlastnícke právo obmedziť.
Podľa § 108 ods. 2 písm. l) stavebného zákona vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť možno len vo verejnom záujme ak je to potrebné na účely stavby dráhy, ako aj na výkon činností v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podľa osobitných predpisov. Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyvlastňovací orgán - stavebný úrad zistil, že návrh spĺňa účel vyvlastnenia podľa § 108 ods. 2 písm. l) stavebného zákona tým, že účelom vyvlastnenia - obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku je stavba dráhy podľa § 6 ods. 4 zákona o dráhach. Konkrétnym účelom je výstavba inžinierských sieti - objektov SO 35-35-21 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia, SO 35-35-22 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek, SO 35-35-23 Žst. Dubnica nad Váhom, rozvody DOO, SO 35-35-25 Žst. Dubnica nad Váhom, preložky silnoprúdových zariadení, SO 35-35-26 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava vonkajšieho osvetlenia vlečky ZTS, SO 35-35-27 Žst. Dubnica nad Váhom, úprava elektrického ohrevu výhybiek vlečky ZTS, SO 35-37-02 Žst. Dubnica nad Váhom, odkanalizovanie podchodu pre chodcov v sžkm 136,457, SO 35-37-22 Žst. Dubnica nad Váhom, preložka vodovodu DN 400 v sžkm 137,446, ktoré sú súčasťou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h" (UČS 34 - 36).
Verejný záujem na vyvlastnení bol preukázaný vo vyvlastňovacom konaní.

Dohodu o získanie práva k pozemkom, ktoré sú predmetom obmedzenia vlastníckych práv nebolo možné dosiahnuť, nakoľko účastníci vyvlastňovacieho konania (vlastníci pozemkov) návrh na dohodu odmietli alebo účastníci vyvlastňovacieho konania (vlastníci pozemkov) alebo ich pobyt nie sú známy, čo preukazujú predložené dôkazy - výpis z LV č. 5894, 3155, 2845, 4027 a 5242, údaje z evidencie obyvateľov Mestského úradu Dubnica nad Váhom č. 36803/2009 zo dňa 12.10.2009 a č. 38920/2009 zo dňa 03.11.2009, kópie doručeniek a zaslaných výziev na uzavretie dohody.

Bezvýslednost dohody bola preukázaná doloženými kópiami doručeniek a zaslaných výziev na uzavretie dohody spolu s návrhom zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena účastníkom - Helena Česneková, r. Koyšová (p. č. E-KN 470) zásielku prevzala dňa 18.06.2009, František Blaško (p. č. E-KN 470) zásielku prevzal dňa 01.10.2009, Ing. Jozef Daško (p. č. E-KN 470) zásielku prevzal dňa 15.06.2009, Ing. Pavol Letko (p. č. E-KN 603/1) prevzal dňa 02.10.2009, Ing. Monika Rosolová, r. Rosolová (p. č. E-KN 603/1) prevzala dňa 01.10.2009, Mikuláš Rosol (p. č. E-KN 603/1) prevzal dňa 08.06.2009, Rastislav Šišovský (p. č. E-KN 603/1) prevzal dňa 08.06.2009 a Spoločnosť Kováč, s.r.o. (p. č. C-KN 1357/1) prevzala dňa 10.09.2009. Na doručené písomné výzvy na uzavretie dohody vlastníci pozemkov neodpovedali v stanovenej lehote 15 dní od ich doručenia, čo je dostatočným dôkazom podľa § 112 ods. 4 stavebného zákona, že dohodu na získanie práva k pozemku nebolo možné dosiahnuť.

V poskytnutých údajoch z evidencie obyvateľov Mestského úradu Dubnica nad Váhom je uvedené, že Mária Mogorová, r. Duhárová (p. č. E-KN 472/1) zomrela 11.03.1979 a Oľga Obetková, r. Packová (p. č. E-KN 606/22) zomrela 23.07.2000. Z predložených dôkazov vyplýva, že sa jedná o prípad keď vlastník pozemku nie je známy, nie je známy jeho pobyt, nebolo právoplatne skončené dedičské konanie alebo súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je účastníkom vyvlastňovacieho konania v zmysle § 113a ods. 1 písm. a) stavebného zákona Slovenský pozemkový fond Bratislava, ktorý nakladá s pozemkami „nezistených vlastníkov" v zmysle § 13 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorý zastupuje uvedených vlastníkov v konaní pred orgánom verejnej správy podľa § 16 ods. 2 uvedeného zákona.

K inej dohode nedošlo ani v priebehu ústneho pojednávania, na ktorom sa okrem Anny Blaškovej, Františka Pažítku a Rastislava Šišovského ostatný vlastníci vyvlastňovaných pozemkov napriek vykázanému doručeniu oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania nezúčastnili.

Vyvlastňovací orgán preto rozhodol, že zriadi vecné bremeno k pozemkom v prospech navrhovateľa v súlade s § 110 ods. 1 stavebného zákona.

Súlad so zámermi a cieľmi územného plánovania bol preukázaný rozhodnutím o umiestnení stavby vydaného Spoločným obecným úradom v Trenčíne - mestom Trenčín pod č. j. SpOU 784/2003-003/ZPK dňa 30.9.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.6.2004.

Územné rozhodnutie č. j. SpOU 784/2003-003/ZPK zo dňa 30.9.2003 na stavbu „ŽSR - Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod." obsahuje aj UČS 35 - žst. Dubnica n/Váhom (kat. územie Dubnica n/Váhom).

Nevyhnutnosť rozsahu obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom bola posúdená na základe predloženej dokumentácie - výkres č. 4-7, časť B.3 „Situácia km 135,600 - 136,600" a výkres č. 4-8, časť B.3 „Situácia km 136,600 - 137,500" z DSP stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h", časť projektu UČS 33 - 36 Trenčianska Teplá - Ilava, Koordinačná situácia stavby, ktorú vypracoval REMING Consult, a. s., Bratislava v mesiaci máj 2005 a geometrického plánu č. 18/08 - GEOMETRA, s.r.o., Trenčín (Ing. Miroslav Bruna), overeného Správou katastra Ilava dňa 18. februára 2009, pod číslom 29/2009.

Vlastnícke právo k pozemkom bolo potrebné obmedziť v nevyhnutnom rozsahu a na neobmedzenú dobu trvania.

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv:

nakoľko navrhovateľ Železnice SR Bratislava nemá možnosť majetkového vyrovnania pridelením náhradných pozemkov (Stanovisko ŽSR, GR, Bratislava zo dňa 14.05.2007), navrhol za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom stanoviť jednorazovú náhradu podľa predloženého znaleckého posudku. Iný spôsob majetkového vyrovnania nebol dohodnutý.

Náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva k časti pozemkov vyvlastnením sa poskytnú v peniazoch v zmysle § 111b stavebného zákona.
V zmysle § 111a ods. 2 stavebného zákona pri zriadení práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu sa náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva stanovuje v primeranej sume zodpovedajúcej rozsahu tohto obmedzenia.
Primeranosť poskytovanej náhrady za obmedzenie vlastníckych práv k časti pozemkov v peniazoch posudzoval vyvlastňovací orgán - stavebný úrad vo vyvlastňovacom konaní podľa navrhovateľom predložených dokladov.

Podkladom na určenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv k pozemkom parc. č. E-KN 470, 472/1, 603/1, 606/22 a C-KN 1357/1 je znalecký posudok číslo 31/2009 ÚEOS - Komercia, a. s., Bratislava - súdneho znalca Ing. Lucie Masárovej, zapísanej v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie MS SR pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností a 37 10 00 Odhad hodnoty stavebných prác, pod evidenčným číslom 912 218 zo dňa 20.05.2009. V znaleckom posudku je stanovená všeobecná hodnota vecného bremena na pozemky podľa prílohy č. 3, časť F vyhl. č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a predstavuje pri uvedených pozemkoch jednotkovú hodnotu 5,77 € Sk/m2.
S obsahom posudku boli účastníci konania oboznámení a neuplatnili námietku voči výške náhrady. Účastník konania SPF RO Považská Bystrica v písomnom stanovisku zo dňa 19.11.2009 žiada náhradu stanovenú podľa vyhl. č. 492/2004 Z. z. a v konaní neuplatnil námietku voči výške náhrady. Zástupca navrhovateľa súhlasí s takto určenou náhradou.

Náhradu v peniazoch za obmedzenie vlastníckych práv uhradí navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Náhradu, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo pobyt vlastníka nie je známy, do dňa vykonateľnosti rozhodnutia o obmedzení vlastníckych práv nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba, odovzdajú Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý s ňou naloží ako s náhradou za vyvlastnenie pozemkov, s ktorými nakladá (§ 17 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z.). do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Fond vyplatí prijatú náhradu vlastníkovi, ak o ňu požiada do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o vyvlastnení, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 1 ods. 2 písm. i) v spojení s § 18 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov sa uvádza duálne zobrazenie peňažných hodnôt. Podľa § 2 ods. 2 a 3 tohto zákona:
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv nezisteného spoluvlastníka, ktorá sa odovzdá Slovenskému pozemkovému fondu Bratislava, ktorá činí 176,01 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 5 302,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Helene Česnekovej, r. Koyšovej, ktorá činí 0,33 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 10,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Františkovi Blaškovi, ktorá činí 0,12 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 4,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Ing. Jozefovi Daškovi, ktorá činí 0,06 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 2,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Ing. Pavlovi Letkovi, ktorá činí 12,70 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 383,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Mikulášovi Rosolovi, ktorá činí 8,47 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 255,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Ing. Monike Rosolovej, r. Rosolovej, ktorá činí 8,47 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 255,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Rastislavovi Šišovskému, ktorá činí 53,96 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 1 626,- Sk,
- súhrnná náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkovi Spoločnosti Kováč, s. r. o., ktorá činí 40,39 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 1 217,- Sk,
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk.

Stavebný úrad v priebehu vyvlastňovacieho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o zriadení vecného bremena na pozemkoch.
Nevyhnutnosť obmedzenia vlastníckych práv, jeho rozsah a verejný záujem boli nepochybne preukázané vo vyvlastňovacom konaní. Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka 62 písm. b) v sume 99,50 € bol uhradený podľa § 7 ods. 2 na účet správneho orgánu v hotovosti (č. pokl. dokl. 619016220, zo dňa 11.11.2009).
V zmysle § 1 ods. 2 písm. i) v spojení s § 18 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uvádza duálne zobrazenie peňažných hodnôt. Podľa § 2 ods. 2 a 3 tohto zákona správny poplatok 99,50 € (eur) po prepočte zodpovedá sume 2.998,- Sk.

Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk..

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne podaním na mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, ul. Bratislavská 434/9. Toto rozhodnutie je preskúmateľné na príslušnom súde, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku

Podľa § 116 ods. 1 stavebného zákona účastník konania, ktorému boli pozemky vyvlastnené, má právo podať na stavebný úrad žiadosť o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ po uplynutí lehoty určenej v tomto rozhodnutí pozemky nebudú slúžiť na účel, na ktorý sa vyvlastnili. Pred uplynutím tejto lehoty možno žiadosť podať len vtedy, ak územné rozhodnutie určujúce využitie pozemku na daný účel, stratilo platnosť alebo sa zrušilo.

Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje verenou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom a zverejnené na www.dubnica.sk.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
 • Helena Česneková, Centrum II 98/66-59, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • František Blaško, Pod kaštieľom 634/19-77, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Ing. Jozef Daško, Pionierska 418/10-17, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Ing. Pavol Letko, Kukučínova 514/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Mikuláš Rosol, Športovcov 664/15, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Ing. Monika Rosolová, Športovcov 664/15, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Pavol Pažítka, K Váhu 767/6, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • František Pažítka, Lieskovská 1143/14, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Rastislav Šišovský, č. 74, 018 52 Pruské
 • Spoločnosť Kováč, s. r. o., Mladých budovateľov 4025/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Eva Rendeková, Centrum II 73/6, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Jozef Obetko, Pod hájom 1090/65, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Milan Obetko, Vansovej 266/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Marta Malániková, Piaristická 267/28, 911 01 Trenčín
 • Slovenský pozemkový fond RO, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
 • Ostatným účastníkom konania (neznámym alebo ktorých pobyt nie je známy) verejnou vyhláškou

Na vedomie:

 • Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • mesto Dubnica nad Váhom, odd. finančné

Kópia: spis

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...