Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici

Vo svojom poslaneckom návrhu chce, aby zastupiteľstvo schválilo predĺženie koncesnej zmluvy so spoločnosťou Vinci Park Slovakia na nasledujúcich 15 rokov.

Viceprimátor Pucher zároveň navrhol zvýšiť parkovné na platených parkoviskách v meste.

Hoci súčasťou jeho návrhu je aj rozšírenie spoplatnenia parkovania na veľa ďalších ulíc v meste a zvýšenie parkovného, doterajšiu istú fixnú odmenu pre spoločnosť Vinci Park Slovakia navrhuje nemeniť.

Viceprimátorov návrh rozdali mestskí úradníci poslancom až po začatí zasadnutia zastupiteľstva dňa 24. 6. 2013. Poslanci nemali možnosť sa s materiálom dopredu zoznámiť.

Keďže návrh nepredložil primátor, ale viceprimátor - poslanec René Pucher ako "poslanecký návrh klubu nezávislých poslancov", obišiel tak aj povinnosť prerokovať ho vo všetkých príslušných komisiách mestského zastupiteľstva, v mestskej rade, a vopred zverejniť materiál na mestskej internetovej stránke pre verejnosť. To sa nestalo.

Preto tak činím aspoň dodatočne na mojej internetovej poslaneckej stránke, kde zverejňujem aj doposiaľ nezverejnené dokumenty (http://vyvlastnenie.sk/poslanec).

Viceprimátor René Pucher presadzuje vo svojom návrhu takú zmenu zmluvných podmienok, že koncesná zmluva sa má stať ešte nevýhodnejšia pre Mesto Prešov, ako je tá doteraz platná.

K dispozícii je videozáznam z rokovania.

Na zasadnutí zastupiteľstva sa niektorí poslanci postavili za návrh viceprimátora.

Čo obsahuje návrh a čo sa má zmeniť v koncesnej zmluve?

Z predloženého dodatku zmluvy sa narýchlo dalo vyčítať:

 • Predĺženie koncesnej zmluvy do roku 2028.
 • Zo zmluvy sa vypúšťajú (teda v nej nemajú byť) doterajšie ustanovenia, že "Vinci Park Slovakia je povinná činnosti podľa zmluvy uskutočňovať podľa pokynov oprávnených zástupcov Mesta Prešov a v súlade so záujmami Mesta Prešov. Vinci Park Slovakia je povinná oznamovať bezodkladne oprávneným zástupcom mesta Prešov všetky okolnosti, ktoré zistí pri zariaďovaní záležitostí dohodnutých v tejto zmluve..."
 • Mestské spoplatnené parkoviská sa stávajú koncesným majetkom, ktoré je spoločnosť Vinci Park Slovakia oprávnená prenechávať do nájmu ich krátkodobým alebo dlhodobým užívateľom.
 • Z koncesnej zmluvy sa vypúšťa ustanovenie, že spločnosť Vinci Park Slovakia vyberá platby za parkovanie "na účet Mesta Prešov".
 • Vypúšťa sa povinnosť, že spoločnosť Vinci Park Slovakia sa zaväzuje platby za parkovanie odovzdávať Mestu Prešov.
 • Vinci Park Slovakia sa zaväzuje preinvestovať 1,8 mil. eur do konca platnosti koncesnej zmluvy.
 • Zaväzuje sa opraviť povrch parkovísk na Vajanského ulici, na Pavlovičovom námestí, Baštovej ulici a pod. Náklady na tieto opravy sa zahrnú do zaväzku preinvestovať 1,8 mil. eur.
 • Zaväzuje sa odkúpiť parkoviská od spoločnosti EEI na Sídlisku 3 za 671 000 eur, pričom aj táto suma sa zahrňuje do zaväzku preinvestovať 1,8 mil. eur. Parkoviská ostanú vo vlastníctve Vinci Park Slovakia, ale tá ich počas trvania koncesnej zmluvy odovzdá do starostlivosti Mesta Prešov, pričom Mesto Prešov sa na tomto budúcom majetku spoločnosti Vinci Park Slovakia zaväzuje zabezpečovať na náklady Mesta Prešov ich údržbu a všetky opravy. Aj po skončení koncesnej zmluvy ostanú parkoviská vo vlastníctve spoločnosti Vinci Park Slovakia.
 • Vinci Park Slovakia je povinná vybudovať cca 400 parkovacích miest na Sídlisku Sekčov, cca 40 parkovacích miest na Sídlisku Šváby a cca 30 parkovacích miest na Sídlisku II podľa výberu spoločnosti Vinci Park Slovakia. Aj o tieto parkoviská vo vlastníctve spoločnosti Vinci Park Slovakia sa bude Mesto Prešov povinné starať až do ukončenia koncesnej zmluvy. Aj po skončení koncesnej zmluvy ostanú parkoviská vo vlastníctve spoločnosti Vinci Park Slovakia, čiže ich bude môcť ako svoj majetok komukoľvek predať alebo parkovanie na nich spoplatniť.
 • Náklady na výstavbu týchto parkovísk sa zahrnú do zaväzku preinvestovať 1,8 mil. eur, pričom parkoviská ostanú vlastníctvom spoločnočnosti Vinci Park Slovakia.
 • Spoločnosť Vinci Park Slovakia je oprávnená Mestu Prešov navrhovať opatrenia, ktoré má mesto Prešov vykonať na parkoviskách vo vlastníctve spoločnosti Vinci Park Slovakia (tzn. na náklady Mesta Prešov na nich vykonávať údržbu a opravy podľa návrhov spoločnosti Vinci Park Slovakia).
 • O daňové odpisy z investícií do majetku mesta si bude základ dane znižovať spoločnosť Vinci Park Slovakia, nie Mesto Prešov.
 • Ak spoločnosť Vinci Park Slovakia nevyberie na parkovnom dohodnutú sumu v zmluve, Mesto Prešov spoločnosti Vinci Park Slovakia doplatí chýbajúci rozdiel.
 • Minimálne raz za štyri roky je Mesto Prešov povinné súhlasiť so zvýšením parkovného po splnení podmienok uvedených v zmluve.
 • Ruší sa povinnosť spoločnosti Vinci Park Slovakia odvádzať Mestu Prešov 50 % prevádzkového zisku.
 • Tzv. "kontrolu rešpektovanosti" platenia za parkovanie (t. j. či parkovací lístok má aspoň 80 % kontrolovaných áut so vzorky minimálne 100 áut), od výsledkov ktorej záleží, či Mesto Prešov dostane podiel na prevádzkovom zisku s tzv. minimálnou čiastkou alebo nie, bude vykonávať spoločnosť Vinci Park Slovakia.
 • Vypúšťa sa ustanovenie, že ak kontrola rešpektovanosti dopadne tak, že viac ako 80 percent áut má parkovací lístok, ale celková ročná suma inkasovaných platieb nedosiahne predpokladanú ročnú výšku platieb, tak spoločnosť Vinci Park Slovakia dostane zníženú odmenu.
 • Ak by došlo k predčasnému ukončeniu koncesnej zmluvy, alebo by sa zmluva ukázala ako neplatná a spoločnosť Vinci Park Slovakia by nemohla vykonávať svoju činnosť, je Mesto Prešov povinné odkúpiť technické prostriedky a parkoviská za cenu určenú podľa účtovnej evidencie spoločnosti Vinci Park Slovakia. Naviac Mesto Prešov súhlasí s tým, že spoločnosť Vinci Park Slovakia má v takom prípade právo na odškodnenie.
 • Pridáva sa podmienka, že spoločnosť Vinci Park je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak Mesto Prešov nesplní svoju povinnosť rozšíriť rozsah spoplatneného parkovania poďľa dohody so spoločnosťou Vinci Park Slovakia.
 • Pridáva sa podmienka, že spoločnosť Vinci Park je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak mesto Prešov neprerokuje do 30 dní návrhy spoločnosti Vinci Park Slovakia na rozšírenie alebo zmenu rozsahu spoplatneného parkovania, systému plateného parkovania a s tým súvisiacej problematiky.
 • Rozširuje sa platené parkovanie na zóny Táborisko, Sídlisko Duklianskych hrdinov, nemocnicu, ulici Jána Holého a parkovisko pri amfiteátri, pričom Mesto Prešov sa zaväzuje vydať všetky potrebné rozhodnutia.
 • Ak sa rozšírenie plateného parkovania neuskutoční do 31. 8. 2013, Mesto Prešov sa zaväzuje odškodniť spoločnosť Vinci Park Slovakia za všetky straty, zaväzky, povinnosti, škody, náklady, výdavky alebo nároky vynaložené alebo utrpené spoločnosťou Vinci Park Slovakia v súvislosti s rozšírením parkovania, pričom suma takejto "škody" sa stáva pohľadávkou Mesta Prešov voči spoločnosti Vinci Park Slovakia a Mesto Prešov sa ju zaväzuje vyrovnať.
 • Zvyšuje sa parkovné za jednu hodinu v zelenom pásme na 0,40 eur, najviac však na 1,20 EUR. Pri platbe mobilom na 0,44 eur.
 • Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
 • V platnosti má ostať ustanovenie, že ak za určitých okolností Mesto Prešov ukončí zmluvu (ak príjmy nedosiahnu určitú úroveň) a Mesto Prešov bude naďalej pokračovať v prevádzkovaní systému plateného parkovania, je povinné uzatvoriť zo všetkými zamestnancami spoločnosti Vinci Park Slovakia pracovný pomer za rovnakých podmienok, aké mal ich pracovný pomer s Vinci Park Slovakia.

Aké je súčasné znenie zmluvy a aké sú príjmy z parkovania?

Zmluva s Vinci Park Slovakia nebola dodnes zverejnená. Verejnosť sa preto mohla len domnievať, aké sú presné podmienky súčasnej zmluvy.

Preto som interpeloval primátora a vyžiadal som si znenie zmluvy vrátane dodatkov.

Taktiež som žiadal o informáciu o výške a štruktúre príjmov spoločnosti Vinci a podielu Mesta Prešov na týchto príjmoch.

Primátor mi tieto údaje neposkytol v lehote stanovenej rokovacím poriadkom. Stalo sa tak až po niekoľkých urgenciách.

K odpovedi primátora je priložená tabuľka, v ktorej sú zosumarizované príjmy spoločnosti Vinci Park Slovakia a príjmy Mesta Prešov.

Súčasťou odpovede bola aj zmluva platná v súčasnosti vrátane dodatkov.

Viceprimátor René Pucher poslancom rozdal aj akúsi "Dôvodovú správu", v ktorej však najdôležitejšie a citlivé aspekty vôbec neuviedol (napr. zvýšenie parkovného a ďalšie vyššie uvedené zmluvné podmienky).

Keďže podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona o obecnom zriadení: "Mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (ďalej len "koncesná zmluva"), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov," viceprimátor predložil aj doslovný návrh dodatku ku koncesnej zmluve.

Súčasťou materiálu bol aj list spoločnosti Vinci Park Slovakia, v ktorej spoločnosť uvádza, že súhlas zastupiteľstva s koncesnou zmluvou môže zastupiteľstvo vyjadriť aj dodatočne, po podpísaní dodatku ku koncesnej zmluvy primátorom mesta.

Z navrhnutého dodatku vyplýva, že v prípade, ak by tak primátor urobil a zmluva by nadobudla účinnosť zverejnením, ale zastupiteľstvo by následne súhlas nevyjadrilo, spoločnosti Vinci Park Slovakia by vznikol nárok na odškodnenie a Mestu Prešov povinnosť splniť všetky záväzky, vrátane odkúpenia parkovísk, ktoré má spoločnosť Vinci Park Slovakia odkúpiť od spoločnosti EEI.

List spoločnosti Vinci Park Slovakia, podpísaný konateľom p. Máriom Gregom obsahuje názor, že pre uzatvorenie koncesnej zmluvy nie je potrebné verejné obstarávanie, pretože "plnenie mesta Prešov v súvislosti s koncesiou je nulové, ba práve naopak mesto Prešov má z prevádzky koncesie príjmy".

Uvedený názor je však v rozpore so zmluvou, ktorú poslancom predložil viceprimátor René Pucher, kde za určitých okolností je Mesto Prešov povinné platiť spoločnosti Vinci Park Slovakia.

Právnik a viceprimátor René Pucher poslancom predložil k veci aj právnu analýzu spoločnosti Capitol Legal Group, s. r. o., ktorú vypracoval 15. 6. 2013 pán Rastislav Hanulák.

V analýze sa na rozdiel od názorov v liste spoločnosti Vinci Park Slovakia konštatuje, že koncesnú zmluvu schvaľuje najprv zastupiteľstvo a až následne v mene mesta uzaviera primátor.

Navrhol som, aby bol tento materiál stiahnutý z rokovania.

Zastupiteľstvo o tomto mojom návrhu hlasovalo, vyhovelo mu a nateraz bol materiál stiahnutý.

K dispozícii je výpis z hlasovania na oficiálnej internetovej stránke mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...