Vláda sľúbila automobilke PSA vysťahovanie obyvateľov. Minister Rusko si chce postup vysťahovania nechať odobriť vo vláde.

30. 08. 2004

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo hospodárstva v piatok predložilo na medzirezortné pripomienkovanie materiál s názvom „Návrh riešenia splnenia záväzku slovenských strán zo zmluvy s PSA Peugeot Citroën“. Ide o vysťahovanie obyvateľov rodinných domov a farmy, ktoré sa nachádzajú na budúcom pozemku automobilky PSA Peugeot Citroën.

Materiál vychádza z investičnej zmluvy s automobilkou PSA a z jej prvého dodatku. Prvý dodatok schválila vláda 22. septembra 2003 uznesením číslo 884/2003. Na rokovanie ho vtedy predložil minister dopravy a na oficiálnych stránkach vlády je dodnes nezverejnený z dôvodu ochrany obchodného tajomstva. V dodatku slovenská strana priznala investorovi právo nadobudnúť 36 hektárový pozemok, na ktorom je 27 obývaných domov a farma Semat ("majer Prílohy").

Ministerstvo hospodárstva navrhuje na náklady štátu obyvateľom obytných domov vybudovať a odovzdať rozlohou rovnaké domy a byty ako majú, a poľnohospodárskej farme vyplatiť kompromisom dohodnutú cenu. Lehota na pripomienkovanie materiálu končí 3. septembra.

Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastnenie“ nevylučuje, že niektorí členovia vlády nebudú s navrhovaným materiálom súhlasiť a vláda sa napokon prikloní k vyvlastneniu napriek tomu, že predložený návrh je v porovnaní s vyvlastnením spravodlivý, logický a vo svojej podstate slušný.

Vláda prisľúbila premiestnenie obyvateľov a spoločnosti Semat už v prvotnej investičnej zmluve z 24. januára 2004, kde sa doslova píše: „Slovenské strany sa zaväzujú premiestniť farmu vo vlastníctve spoločnosti Semat a.s., ktorá susedí s Lokalitou – Juh, ako aj obyvateľov obytných domov nachádzajúcich sa v susedstve farmy Semat“. Zmluvu podpísal za vládu minister Pavol Prokopovič.

Ministerstvo hospodárstva navrhuje riešenie formou „výstavby nových bytových jednotiek v lokalite obce Zavar. Uvedená forma kompenzácie by mala byť založená na princípe zhody vo výmerách úžitkovej plochy podľa terajších bytových jednotiek. Vlastníkom bytových jednotiek v bytovom dome budú poskytnuté novovybudované náhradné byty v bytovom dome a vlastníkom rodinných domov budú poskytnuté novovybudované rodinné domy v radovej zástavbe s pričlenenou záhradou“.

Materiál uvádza, že znalecký posudok určil všeobecnú hodnotu 27-ich obytných domov bez pozemkov na dovedna 12 182 427,76 Sk (pozn.: tzv. znalecká trhová cena). Odhadované investičné náklady na vybudovanie nových domov v obci Zavar sú bez ceny pozemkov 98 555 000,00 Sk (pozn.: vyše osem krát viac ako znalecká trhová cena). Spoločnosť INVEST Trnava pozemky pre náhradnú výstavbu už zakúpila. Materiál ďalej upresňuje, že „uvedená suma je založená na predpoklade, že obyvatelia budú musieť zdaniť celú hodnotu poskytnutých novovybudovaných bytových jednotiek vrátane pozemkov a súčasne z uvedenej sumy budú obyvatelia hradiť daň z prevodu nehnuteľností v polovičnej výške,“ a odhaduje výšku tejto dane na ďalších 27 577 719,- Sk.

Ministerstvo predpokladá, že väčšina z obyvateľov 27 bytových domov bude súhlasiť s navrhovaným spôsobom vysporiadania formou výstavby nových bytových domov.

Materiál sa venuje aj právnemu odôvodneniu potreby premiestnenia 27 bytových jednotiek a farmy Semat. Hlavným dôvodom je priamy záväzok slovenskej strany v zmluve so zahraničným investorom. „Areál poľnohospodárskej farmy s vyše 500 kusmi hovädzieho dobytka sa nachádza vzdušnou čiarou cca 400 metrov od budúcej hlavnej administratívnej budovy zahraničného investora,“ tvrdí materiál a pokračuje, že nedodržanie záväzku by mohlo skomplikovať realizáciu projektu a „mohlo byť zo strany zahraničného investora kvalifikované ako nedodržanie záväzkov slovenských strán vyplývajúcich zo zmluvy s možnosťou vymáhania prípadnej náhrady škody zo strany zahraničného investora.“

Podľa údajov ministerstva sľúbený pozemok nie je zahrnutý do pozemkov, ktoré boli zahrnuté do tzv. Osvedčenia o významnej investícii. Preto v tomto období nie je možné získať pozemok vyvlastnením a „postup oprávňujúci slovenské strany k vyvlastňovaciemu konaniu by teda predpokladal rozšírenie Osvedčenia o významnej investícií. Za daných okolností by bola realizácia vyvlastňovacieho konania komplikovaná a časovo náročná, avšak z hľadiska určenia všeobecnej ceny jednoznačná. Realizáciou premiestnenia farmy Semat a 27 bytových domov dohodou bez vyvlastňovacieho konania by sa naopak predišlo právnym komplikáciám súvisiacim s vyvlastňovacím konaním a negatívnej propagande vlastníkov súvisiacou s realizáciou projektu, avšak tento postup z hľadiska určenia ceny nie je jednoznačný,“ porovnáva materiál alternatívu vyvlastnenia s navrhovaným postupom.

Ďalším dôvodom vysťahovania obyvateľov je podľa materiálu zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a jeho ustanovenie § 13b, „ktoré ukladá povinnosť usporiadať územie, umiestňovať a uskutočňovať stavby tak, aby životné podmienky v nich nepôsobili negatívne na zdravie ľudí, ale aby ho chránili a kladne ovplyvňovali.“ Ďalej materiál pokračuje, že „Zákon o ochrane zdravia dokonca priamo stanovuje, že na území určenom na bývanie sa môžu umiestňovať len také výrobné zariadenia a prevádzky služieb, ktoré svojimi vplyvmi neohrozia zdravé bývanie. Z uvedeného vyplýva, že v prípade nepremiestnenia farmy Semat a 27 bytových domov sa nedá vylúčiť aj negatívny dopad na ochranu zdravia vlastníkov a obyvateľov tejto obytnej a hospodárskej zóny.“

Ministerstvo sa zamýšľa aj nad právnymi rizikami premiestnenia 27 bytových jednotiek farmy Semat: „v prípade premiestnenia farmy SEMAT, navrhovaná suma 70 miliónov Sk netto ako náhrada za majetok bola dosiahnutá len na základe rokovaní medzi INVEST Trnava a Semat a nie je overená súdnym znalcom. V prípade premiestnenia 27 bytových domov, navrhované riešenie nezohľadňuje všeobecnú cenu existujúcich nehnuteľností, pričom novopostavené bytové domy budú mať všeobecnú hodnotu niekoľkonásobne vyššiu ako pôvodné.“

Záver materiálu sa snaží vyložiť pojem „primeraná peňažná náhrada“ v kontexte stavebného zákona v súvislosti s vyvlastnením, ako náhradu za nehnuteľnosť, ktorá by sa rovnala jej trhovej cene určenej znaleckým posudkom. Upozorňuje, že „s ohľadom na skutočnosť, že náhrada má byť poskytnutá Semat a obyvateľom 27 bytových domov z prostriedkov štátneho rozpočtu, je potrebné pri stanovení náhrady bez vyvlastnenia rovnako dodržiavať a zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu. V opačnom prípade sa nedá vylúčiť, že v procese realizácie premiestnenia SEMAT a 27 bytových domov dôjde k majetkovej strate štátu a nehospodárnemu nakladaniu s rozpočtovými prostriedkami.“

Časť materiálu sa zaoberá aj spôsobom určenia náhrady za majetok farmy Semat. Prvotná cena bola určená znaleckým posudkom v auguste 2003 podľa tzv. starej vyhlášky na 32 434 060,- Sk. Neskôr bol vypracovaný ďalší znalecký posudok, ktorý určil všeobecnú hodnotu majetku (tzv. znalecká trhová cena) na 38 372 661,- Sk, pričom vychádzal z tzv. východiskovej hodnoty majetku vo výške 149 161 893,- Sk.

Dňa 2. 2. 2004 predložila spoločnosť Semat svoju požiadavku vo výške 155 705 000,- Sk, vrátane daňového zaťaženia vo výške 22 mil. Sk. Túto požiadavku odôvodnila nákladmi na vybudovanie nových objektov. Neskôr Semat navrhla znížiť výslednú hodnotu okrem hodnoty pozemkov a daňového zaťaženia na 130 964 000,- Sk, z dôvodu vyššej produktivity práce v nových objektoch.

Dňa 15. 4. 2004 bola vypracovaná aktualizácia znaleckého posudku, ktorá potvrdila sumu 38 372 661,- Sk avšak z dôvodu zmeny podmienok na trhu bola zvýšená cena pozemkov o 10 669 919,- Sk, čo v súčte predstavuje 49 042 580,- Sk.

Následne sa uskutočnilo niekoľko rokovaní, na ktorých bola snaha zo strany INVEST Trnava presadiť výšku kúpnej ceny určenú v znaleckom posudku vo výške 49 042 580,- Sk. Tento návrh bol však zo strany spoločnosti SEMAT odmietnutý, konštatuje ministerstvo.

Dňa 4. 5. 2004 bola na základe niekoľkých predchádzajúcich rokovaní zo strany spoločnosti Semat akceptovaná kompromisná finančná náhrada vo výške 70 000 000,- Sk netto, teda po odpočte dane z prevodu nehnuteľností a dane z príjmu. „Uvedené bolo potvrdené listom spoločnosti Semat zo dňa 4. 5. 2004 a zápisom z rokovania zo dňa 24.04.2004,“ konštatuje materiál. List a aj zápis z rokovania je prílohou predloženého materiálu a je sprístupnený aj na internetových stránkach ministerstva (http://www.economy.gov.sk/pk/popis.php?id=232).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.