Výstavba Nábrežnej komunikácie bude pozastavená do konca roka

16. 06. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Problém s dopravnou situáciou v meste rezonuje medzi Prešovčanmi takmer denne. Zainteresovaní aj menej informovaní obyvatelia očakávajú odľahčenie hlavných ťahov od prepojenia na diaľničný privádzač - Nábrežnú komunikáciu. Jej výstavba je však momentálne pozastavená. Pripomíname, že dôvodom je rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, v ktorom sa konštatovalo, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj Krajský úrad (KÚ) v Prešove povolili výstavbu II. etapy diaľničného privádzača v kilometri 0,000-1,3 a to v I. úseku 0,000-0,379 km v rozpore s územným rozhodnutím. NS SR konštatovaL, že spomínané inštitúcie porušili stavebný zákon, zákon o správnom konaní aj VZN mesta Prešov.

Od vynesenia rozsudku ubehlo niekoľko mesiacov, a tak nás zaujímalo, či a ako sa vo veci koná ďalej. Ako sme sa dozvedeli, na pôde Mestského úradu v Prešove už prebehli rokovania medzi investorom, teda SSC Investorská výstavba SC Košice, Dopravoprojektom v Prešove, Odborom výstavby a dopravy na prešovskej radnici, Útvarom hlavného architekta (ÚHA), Stavebným úradom aj Odborom dopravy a cestných komunikácií na KÚ. V tej súvislosti nás zaujímalo, aký postup kompetentní zvolili. Inak povedané, či sa priklonili k novému územnému konaniu, alebo k dodatku platného územného rozhodnutia.

Na rokovaní zástupca SSC IVSC Štefan Škoda tlmočil stanovisko Ministerstva životného prostredia a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré nepožadujú variantné riešenie posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie, ale vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie.

"Na rokovaní som uviedol, že územné rozhodnutie z roku 1998 je právoplatné a že za legislatívne čistejšie považujem urobiť zmenu územného rozhodnutia, keďže pôjde o väčšie územie, ako bolo pôvodné a to v kilometri 0,00-0,768. Kým bude správoplatnená zmena, stále platí dokument z roku 1998. Upozornil som tiež, že zmena sa musí vydať na geometrický plán na realizovanú stavbu - Nábrežná komunikácia- podľa stavebného povolenia," povedal nám v tej súvislosti vedúci Stavebného úradu na prešovskej radnici Marián Harčarík.

Na ťahu je teda investor. Vedúci odboru výstavby a dopravy Marián Karabinoš zástupcu investora vyzval, aby obratom objednali u projektanta, v tomto prípade u Dopravoprojektu, spracovanie projektovej dokumentácie zámeru pre zisťovacie konanie v úseku, o ktorom hovoril Harčarík. Faktom totiž je, že až po schválení tohto stupňa projektovej dokumentácie môže byť podaná žiadosť o územné rozhodnutie na príslušnom stavebnom úrade. Príprava dokumentácie však môže trvať tri a viac mesiacov, ďalším krokom bude zisťovacie konanie vplyvov na životné prostredie a až potom bude nový návrh na územné rozhodnutie schvaľovať SÚ. Dá sa teda predpokladať, že proces potrvá najmenej do konca tohto roku.

V hre však bolo aj porušenie VZN č.99/2001 mesta Prešov a to sa týkalo, zjednodušene povedané, ekologických limitov hlučnosti v územnom pláne. Na spomínanom stretnutí hlavný architekt mesta Vladimír Ligus uviedol, že ÚHA MsÚ zabezpečí do 30.júla tohto roku zosúladenie záväznej časti územného plánu s nariadením vlády SRč.40/2001 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. A skutočne. Oznámenie mesta o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Prešov sa už objavilo na úradnej tabuli. Otázkou je, čo sa týmito zmenami dosiahne. Mesto malo totiž v spomínanom VZN z roku 2001 prísnejšie limity, ako bola celoplošná norma. Aktualizácia územného plánu a v nej zmena kritérií limitu hlučnosti vyznieva teraz ako "barlička" k tomu, aby sa investor nemusel prispôsobiť doteraz platnému VZN a teda nákladnejším opatreniam.

Po tomto procese zosúladenia územného rozhodnutia ešte príde na rad ďalšie majetkovoprávne vysporiadanie. V hre budú napríklad garáže v areáli Zimného štadióna a aj o tomto bude reč na ďalšom rokovaní, ktoré je plánované na budúci týždeň.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...