Výstavba Nábrežnej komunikácie bude pozastavená do konca roka

16. 06. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Problém s dopravnou situáciou v meste rezonuje medzi Prešovčanmi takmer denne. Zainteresovaní aj menej informovaní obyvatelia očakávajú odľahčenie hlavných ťahov od prepojenia na diaľničný privádzač - Nábrežnú komunikáciu. Jej výstavba je však momentálne pozastavená. Pripomíname, že dôvodom je rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, v ktorom sa konštatovalo, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj Krajský úrad (KÚ) v Prešove povolili výstavbu II. etapy diaľničného privádzača v kilometri 0,000-1,3 a to v I. úseku 0,000-0,379 km v rozpore s územným rozhodnutím. NS SR konštatovaL, že spomínané inštitúcie porušili stavebný zákon, zákon o správnom konaní aj VZN mesta Prešov.

Od vynesenia rozsudku ubehlo niekoľko mesiacov, a tak nás zaujímalo, či a ako sa vo veci koná ďalej. Ako sme sa dozvedeli, na pôde Mestského úradu v Prešove už prebehli rokovania medzi investorom, teda SSC Investorská výstavba SC Košice, Dopravoprojektom v Prešove, Odborom výstavby a dopravy na prešovskej radnici, Útvarom hlavného architekta (ÚHA), Stavebným úradom aj Odborom dopravy a cestných komunikácií na KÚ. V tej súvislosti nás zaujímalo, aký postup kompetentní zvolili. Inak povedané, či sa priklonili k novému územnému konaniu, alebo k dodatku platného územného rozhodnutia.

Na rokovaní zástupca SSC IVSC Štefan Škoda tlmočil stanovisko Ministerstva životného prostredia a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré nepožadujú variantné riešenie posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie, ale vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie.

"Na rokovaní som uviedol, že územné rozhodnutie z roku 1998 je právoplatné a že za legislatívne čistejšie považujem urobiť zmenu územného rozhodnutia, keďže pôjde o väčšie územie, ako bolo pôvodné a to v kilometri 0,00-0,768. Kým bude správoplatnená zmena, stále platí dokument z roku 1998. Upozornil som tiež, že zmena sa musí vydať na geometrický plán na realizovanú stavbu - Nábrežná komunikácia- podľa stavebného povolenia," povedal nám v tej súvislosti vedúci Stavebného úradu na prešovskej radnici Marián Harčarík.

Na ťahu je teda investor. Vedúci odboru výstavby a dopravy Marián Karabinoš zástupcu investora vyzval, aby obratom objednali u projektanta, v tomto prípade u Dopravoprojektu, spracovanie projektovej dokumentácie zámeru pre zisťovacie konanie v úseku, o ktorom hovoril Harčarík. Faktom totiž je, že až po schválení tohto stupňa projektovej dokumentácie môže byť podaná žiadosť o územné rozhodnutie na príslušnom stavebnom úrade. Príprava dokumentácie však môže trvať tri a viac mesiacov, ďalším krokom bude zisťovacie konanie vplyvov na životné prostredie a až potom bude nový návrh na územné rozhodnutie schvaľovať SÚ. Dá sa teda predpokladať, že proces potrvá najmenej do konca tohto roku.

V hre však bolo aj porušenie VZN č.99/2001 mesta Prešov a to sa týkalo, zjednodušene povedané, ekologických limitov hlučnosti v územnom pláne. Na spomínanom stretnutí hlavný architekt mesta Vladimír Ligus uviedol, že ÚHA MsÚ zabezpečí do 30.júla tohto roku zosúladenie záväznej časti územného plánu s nariadením vlády SRč.40/2001 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. A skutočne. Oznámenie mesta o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Prešov sa už objavilo na úradnej tabuli. Otázkou je, čo sa týmito zmenami dosiahne. Mesto malo totiž v spomínanom VZN z roku 2001 prísnejšie limity, ako bola celoplošná norma. Aktualizácia územného plánu a v nej zmena kritérií limitu hlučnosti vyznieva teraz ako "barlička" k tomu, aby sa investor nemusel prispôsobiť doteraz platnému VZN a teda nákladnejším opatreniam.

Po tomto procese zosúladenia územného rozhodnutia ešte príde na rad ďalšie majetkovoprávne vysporiadanie. V hre budú napríklad garáže v areáli Zimného štadióna a aj o tomto bude reč na ďalšom rokovaní, ktoré je plánované na budúci týždeň.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...