Výstavba Nábrežnej komunikácie v Prešove je povolená, napriek nevysporiadaným pozemkom

13. 08. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Výstavba budúcej Nábrežnej komunikácie v Prešove je povolená za okolností, nad ktorými ostane každému súdnemu človeku so štipkou právneho vedomia rozum stáť. Investor, Slovenská správa ciest, dostal stavebné povolenie napriek tomu, že nemá vlastnícky usporiadané pozemky pod budúcou štátnou cestou. Ešte hrozivejšie pôsobí fakt, že v štvormetrovej vzdialenosti od budúcej rýchlostnej štvorprúdovej cesty majú ostať bývať obyvatelia tridsiatky domov. Hoci hygienik označil bývanie za takých podmienok za nemožné a v územnom rozhodnutí je stanovená povinnosť investora zabezpečiť týmto ľuďom iné bývanie - zrazu je všetko inak a pripomienky občanov sú "neopodstatnené".

Prvýkrát sme sa kauze venovali v článku Povoľovanie Nábrežnej komunikácie v Prešove od počiatku sprevádza snaha vylúčiť občanov zo stavebného konania, v čase, keď ešte stavebné povolenie nebolo vydané. V článku sme sa zaoberali históriou Nábrežnej komunikácie. Zrekapitulujme, čo sa vlastne udialo...

Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice, podala 9. 8. 1996 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre Nábrežnú komunikáciu. Okresný úrad v Prešove vydal 20. 10. 1998 územné rozhodnutie.

V územnom rozhodnutí Okresný úrad stanovil 85 podmienok, ktoré je Slovenská správa ciest (SSC) povinná splniť, ak chce získať stavebné povolenie.

Bod 62 územného rozhodnutia vychádza z posudku štátnej okresnej hygieničky MUDr. Magdalény Čačovej. Podľa tohto bodu "vzhľadom na to, že nie je možné protihlukovými stenami v plnej miere zabezpečiť ochranu obyvateľstva v dotknutom území uvedených ulíc, neodporúča sa ďalšie využitie rodinných domov na bývanie. Obyvateľom poskytnúť náhradné bývanie."

Podľa bodu 73, je investor povinný k stavebnému konaniu majetkovoprávne usporiadať všetky nehnuteľnosti dotknuté Nábrežnou komunikáciou.

Začiatok stavebného konania

Košický riaditeľ SSC Jozef Uebersax sa dňa 8. 3. 2001 obrátil na Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia. Žiadosť poslal napriek vedomiu, že SSC nemá majetkovoprávne vysporiadané pozemky a nesplnila podmienky územného rozhodnutia.

Žiadosť prišla na Krajský úrad v Prešove 15. 3. 2001. Podľa stavebného zákona bol Krajský úrad v Prešove povinný verejnou vyhláškou oznámiť začanie stavebného konania. To sa však nestalo a bol na to dobrý dôvod. Vedúci odboru dopravy, Jaroslav Greguš vzápätí, 19. 3. 2001 vydáva rozhodnutie o prerušení stavebného konania a ukladá SSC, aby v lehote do 90 dní doplnila žiadosť o doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom. Rozhodnutie posiela iba SSC a tak nikto z občanov stále ani len netuší, že sa začalo stavebné konanie, ktoré mnohým spôsobí problémy na mnoho ďalších rokov

V tejto súvislosti sa nedá nespomenúť, že vzhľadom na veľkosť investície je výstavba Nábrežnej komunikácie aj politickou záležitosťou. Je "srdcovou záležitosťou" prešovského primátora. Prave pre ňu sa koncom apríla stretávajú: minister Jozef Macejko, prednosta krajského úradu Jozef Polačko a primátor Juraj Kopčák.

Výsledok stretnutia nedá na seba dlho čakať. 2. mája sa primátor v priamom rozhlasovom prenose pochválil, že na stretnutí nikto nespochybnil, že koncom roka 2001 bude komunikácia sprejazdnená. K díspozícii je náhrávka rozhovoru z relácie Prešovská radnica informuje aj prepis rozhovoru z Prešovského večerníka - V meste bude rachot.

Bolo stretnutie ministra s primátorom - katalyzátorom?

Hneď v nasledujúci deň, 3. 5. 2001 Krajský úrad v Prešove oznámil pokračovanie stavebného konania. Akosi prehliadol, že prinajmenšom jedno rozhodnutie o vyvlastnení nie je právoplatné a v ďalšom vyvlastňovacom konaní ešte ani nepadlo rozhodnutie. Súčasne KÚ na 29. máj 2001 nariadil ústne pojednávanie návrhu na vydanie stavebného povolenia. Nariadenie vyvesil na úradnej tabuli, hoci mená a bydliská najviac dotknutých účastníkov sú známe už z územného rozhodnutia. Oznámenie o ústnom konaní však predsa len doručil niektorým vybraným účastníkom. Ale pozor! Z jednej kategórie účastníkov nepozval nikoho...

Ústne prejednanie návrhu bola posledná možnosť, na ktorom sa môžu účastníci vyjadriť, na neskoršie pripomienky sa neprihliada. Tak tvrdí zákon o správnom konaní, podľa ktorého prebieha aj stavebné konanie. Krajský úrad v Prešove systematicky nepozval obyvateľov pravej strany ulice Pod Kalváriou. Prečo? Táto časť ulice je projektovo vyriešená tak, že Nábrežná komunikácia je doslova "natlačená" na ostávajúce rodinné domy na pravej strane ulice (domy na ľavej strane budú až na dve výnimky asanované). Od Nábrežnej komunikácie ich bude oddeľovať zelený pás o šírke jeden (!) meter. Pred pásom bude hneď obslužná cesta, široká tri metre, nízky múr s "protihlukovým paravánom" z plastu a hneď za ním bude štvorprúdová cesta. To všetko na tej strane domov, kde majú obyvatelia obytné miestnosti. Kolesá kamiónov pôjdu štyri metre od okien spální, obývačiek a detských izieb.

Nie bezdôvodne preto vydal okresný hygienik stanovisko, že obydlia po pravej strane komunikácie nebudú vhodné na trvalý pobyt ľudí a podľa územného rozhodnutia je SSC povinná týmto ľuďom zabezpečiť náhradné bývanie v bezpečnom a zdravom prostredí. To sa však nestalo a tak bola účasť týchto ľudí na stavebnom konaní viac ako nežiadúca.

Deň pred ústnym konaním sa na tlačovej besede vyjadril primátor veľmi optimisticky k vývoju na Nábrežnej komunikácií. Podstatné informácie citoval Prešovský denník v článku S postupom prác na Nábrežnej komunikácii je Kopčák spokojný. Prípadné pripomienky občanov zbagatelizoval natoľko, že v návale optimizmu prezradil, že aj napriek nim bude stavebné povolenie vydané do konca júna. Veru aj bolo...

Ústne pojednávanie

V deň ústneho pojednávania za predsedníckym stolom na krajskom úrade sedeli zástupcovia investora, zástupcovia Mesta Prešov, projektantskej firmy Dopravoprojekt. Pojednávanie viedol pracovník odboru dopravy a cestného hospodárstva pán Ondirko.

Asi štyridsať prítomných občanov namietalo, že investor nesplnil podmienku č. 62 z územného rozhodnutia a nezabezpečil zdravé náhradné bývanie pre obyvateľov domov po pravej strane budúcej komunikácie.

V závere pojednávania odmietol pán Ondirko spísať zápisnicu. Odôvodnil to tým, že sám neskôr spíše záznam a ten sa stane záväzný. Podľa zákona o správnom poriadku pracovník správneho orgánu je však povinný spísať zápisnicu, ktorú po prečítaní podpisujú všetky prítomné osoby. Zlozvyk nespísania zápisnice je však na prešovských úradoch rozšírený.

Medzičasom, zhodou okolností tiež 11. 6. 2001 ten istý Krajský úrad v Prešove na protest prokurátora zrušil jedno z hromadných vyvlastňovacích rozhodnutí, ktorým boli nezákonne vyvlastnené pozemky pod budúcu Nábrežnú komunikáciu. V tejto situácii by za žiadnych okolností nemalo dôjsť k povoleniu stavby, ak pravda neuvažujeme hrubé porušenie zákona spôsobom "rozhodneme ako rozhodneme a potom sa občan domáhaj nápravy".

Rozhodnutie

V polovici júla, v čase dovoleniek, vydal Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva stavebné povolenie. Konštatuje sa v ňom, že uskutočnením ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom. Ďalej konštatuje, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Povolenie podpísal Ing. Jaroslav Greguš, vedúci odboru.

Rozhodnutie je datované na 29. 6. 2001 a necháva 15 dní na to, aby sa občania proti nemu odvolali. Občania sa odvolali.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...