Vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady

Radí právnik JUDr. Jozef Griščik.

16. 04. 2005

 

Prosím o vysvetlenie zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom písmeno m) vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady. Zo zákona mi nie je jasné, či sa za vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady považuje to, keď organizácia síce vyplatila sumu ŕ 0,40 Kčs/1 meter štvorcový do notárskeho depozitu alebo do štátnej sporiteľne, ale táto suma nebola vyplatená vlastníkom pozemku, ktorí náhradu za vyvlastnenie neprijali. Z pohľadu vlastníkov je to totiž vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady, ale z pohľadu organizácie, pre ktorú to bolo vyvlastnené, si svoju povinnosť vyplatenia náhrady splnila. E. D.

Na úvod spresním, že vaša otázka sa týka ustanovenia paragrafu 3 ods. 1 písm. m) zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa oprávneným osobám navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady.

Aj keď vaša otázka nie je úplne jednoznačná, z jej znenia možno usúdiť, že pravdepodobne došlo k vyvlastneniu za peňažnú náhradu, ktorá bola uložená do notárskej úschovy (peniaze sa v rámci konania o úschove skladali v príslušnej štátnej sporiteľni).

Náhrady za vyvlastnenie sa ukladali do notárskej úschovy pomerne často, obvykle preto, že oprávnené osoby boli neznáme, neprítomné, alebo odmietli náhradu prijať. V takomto prípade bolo možné v zmysle paragrafu 83 Občianskeho zákonníka v znení platnom v tom čase splniť záväzok vyplatiť náhradu za vyvlastnenie jej uložením do notárskej úschovy. Uloženie náhrady za vyvlastnenie do notárskej úschovy malo v zmysle uvedeného ustanovenia aj hmotnoprávne účinky, a to zánik záväzku osoby povinnej vyplatiť náhradu jeho splnením.

Z uvedeného dôvodu sa prikláňam k záveru, že ak bola náhrada za vyvlastnenie uložená v súlade s vtedy platnými právnymi predpismi v prospech oprávneného do notárskej úschovy za účelom splnenia záväzku, nejde o prípad vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady, a to ani v prípadoch, ak sa oprávnení o predmet úschovy v zákonom stanovej lehote neprihlásili.

Rovnaký reštitučný titul obsahovali aj predchádzajúce reštitučné zákony (zákon 87/1991 Zb., zákon 229/1991 Zb.). Podľa dostupnej judikatúry českých súdov sa v praxi týchto súdov ustálil pri aplikácii spomínaných právnych predpisov vyššie uvedený výklad.

V niektorých prípadoch vyplývala povinnosť uloženia náhrady za vyvlastnenie do notárskej úschovy priamo zo zákona, a to ak nedošlo k dohode medzi vlastníkom alebo iným oprávneným a tými, ktorí mali k vyvlastňovanému pozemku alebo stavbe práva zanikajúce vyvlastnením (paragraf 111 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v tom čase platnom znení, predtým podobne paragraf 20 ods. 2 zákona č. 87/1958 Zb.).

Aj v tomto prípade malo uloženie náhrady za vyvlastnenie do notárskej úschovy za následok zánik záväzku osoby povinnej takúto náhradu vyplatiť, a preto podľa môjho názoru ani tento prípad nespadá pod ustanovenie, na výklad ktorého sa pýtate.

V prípade, ak náhrada za vyvlastnenie nebola vyplatená do štátnej sporiteľne v rámci notárskej úschovy, ale z iného dôvodu, bude treba v konkrétnom prípade posúdiť, ako a na základe čoho boli tieto peniaze vyplatené do štátnej sporiteľne. Ak malo takéto vyplatenie náhrady za následok zánik záväzku vyplatiť náhradu za vyvlastnenie jeho splnením, potom sa podľa môjho názoru ani na tento prípad nebude vzťahovať ustanovenie paragrafu 3 ods. 1 písm. m) zákona č. 503/2003 Z. z, v opačnom prípade by tento postup bolo možné považovať za vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...