Vyvlastnenie liekom na špekulantov

Špekulovanie s cenou pozemku sa môže skončiť vyvlastnením Zákon to vo verejnom záujme umožňuje, či do neho patria aj budované priemyselné parky, je trochu sporné.

10. 03. 2004

Zdroj: Slavomír Šikuda, Národná obroda

Vyvlastňovanie pozemkov sa opäť stáva aktuálnou témou. Súvisí to aj s príchodom veľkých zahraničných investorov, so zakladaním priemyselných parkov či s výstavbou diaľnic. Pri nich ide o tzv. stavby vo verejnom záujme, pri ktorých zákon takýto zásah do súkromného vlastníctva pripúšťa. Samozrejme, za adekvátnu náhradu.

Práve tá sa stáva predmetom najčastejších sporov. Majiteľom nehnuteľností sa ceny za ich majetok ponúkané investorom často zdajú nízke alebo jednoducho špekulujú. Musia si však uvedomiť, že v konečnom dôsledku budú musieť v prípade vyvlastnenia akceptovať stanovenú trhovú cenu. A keďže investori im často ponúkajú aj niečo navyše v snahe dohodnúť sa, môžu nakoniec na svoju tvrdohlavosť i doplatiť.

Pojem vyvlastnenie, ktorý si väčšina ľudí spája s érou socializmu, sa čoraz častejšie stáva témou aj v súčasnosti. Spája sa najmä so stavbou priemyselných parkov, ako je to v prípade automobiliek Kia či Peugeot, alebo s výstavbou diaľnic. Aj keď sa obe éry dajú ťažko porovnávať, strata nehnuteľnosti z dôvodu verejného záujmu je pre mnohých stále ťažká a vyvoláva prinajmenšom zmiešané pocity. Svoju úlohu tu často zohráva aj verejný tlak, poukazujúci na potrebu rozvoja infraštruktúry či tvorbu pracovných miest. Na druhej strane sa otvára priestor aj špekulantom, ktorí chcú na raste predovšetkým cien pozemkov zarobiť.

Právo vlastniť majetok je zakotvené v ústave, preto je aj podľa predsedu rozhodcovskej komisie Komory komerčných právnikov Jaroslava Brdu potrebné postupovať v otázke vyvlastnenia veľmi opatrne. „Je potrebné zvažovať, či tam skutočne ten verejný záujem je. Ak ide o stavby, ako sú diaľnice alebo železničné koridory, tam nie je sporný. Pokiaľ však ide o súkromných investorov, ako je napríklad Peugeot v Trnave či Hyundai pri Žiline, stále tam stojí záujem jedného súkromného subjektu proti záujmu druhého súkromného subjektu,“ konštatoval J. Brda. Nie je presvedčený, že práve pri priemyselných parkoch je potrebné vyvlastnenie uplatňovať.

V ich prípade zákon umožňuje poskytnúť na náhrady za vyvlastnenie či kúpu pozemkov až 70 % ich ceny podľa cenového predpisu. A práve cena býva často tou Achillovou pätou. Prvotným záujmom totiž je podporiť dohodu medzi vlastníkom nehnuteľnosti a investorom. A nie vždy je na vine len nízka cena, ponúknutá druhou stranou. To potvrdil aj hovorca ministra dopravy Tomáš Šarluška. „Majitelia chcú často získať viac peňazí, ako majú nárok. My sa však snažíme s nimi dohodnúť.“ Rovnako sa vyjadril aj vedúci kancelárie generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Juraj Furst: „Predstavy vlastníkov o výške trhovej ceny sa rôznia.“

Ak sa vám nepozdáva cena, ktorú vám investor navrhuje, možno teda váš majetok v nevyhnutnej miere vyvlastniť. Náhrada vo finančnej podobe sa stanovuje na základe trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Za tú sa v zákone pokladá cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, mieste a v porovnateľnej kvalite. Ak sa vlastníkovi nepozdáva ani tá, o pozemok aj tak príde. Možnosť hájiť svoj súkromný majetok je totiž v takomto prípade minimálna. Ak sa teda investičná akcia vyhlási za akciu vo verejnom záujme, je možné takéto pozemky v prípade neexistencie dohody vyvlastniť. Takýto krok pripúšťa aj Európska dohoda o ľudských právach. „Treba veľmi starostlivo definovať podmienky, za ktorých je to možné. Ak budú splnené, potom je správne, že vlastník nebude mať možnosť sa efektívne proti vyvlastňovaciemu rozhodnutiu brániť,“ uviedol J. Brda.

Vyvlastnenie

  • Uskutočniť sa môže za účelom uskutočnenia stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme.
  • O vyvlastnení rozhoduje stavebný úrad, a to len vtedy, keď nie je možné dosiahnuť cieľ dohodou alebo iným spôsobom.
  • Náhrada v peniazoch sa určuje podľa trhovej ceny na základe znaleckého posudku.
  • Námietky proti vyvlastneniu možno uplatniť najneskôr pri ústnom konaní na stavebnom úrade.

Začína sa výkup pozemkov pre Kia

S poradcom primátora Žiliny Jurajom Čermákom

Zmluva s KIA Motors sa pripravuje veľmi rýchlo. Stíhate vydať územné rozhodnutie podľa harmonogramu výstavby, ktorý si naplánovala kórejská strana?

Stavať sa má začať začiatkom mája, dovtedy musí byť všetko pripravené, vrátane stavebného povolenia. Je to doslova šibeničný termín, ale také sú v tomto projekte všetky. Nasadíme na to všetky kapacity, ktoré máme k dispozícii.

Kedy dôjde k odpredávaniu pozemkov?

V najbližších dňoch, pretože identifikácia je už hotová na 100 percent. Stanovuje sa dvoma súdnoznaleckými posudkami, po ktorých sa určí cena pozemkov. Keď ju budeme mať dojednanú, pripravíme ponuku vlastníkom týchto pozemkov. Ide nám teda o to, aby sme čo najskôr pripravili zmluvy a vyplácať začneme okamžite, ako dostaneme na tento účel peniaze.

Odkiaľ dostanete peniaze?

Zo štátnej dotácie.

Ako budete postupovať v prípade, že vlastníci nedajú súhlas na odpredaj pozemkov?

Podľa zákona môžeme vyvlastňovať. V najbližších dňoch vyjde uznesenie vlády, v ktorom sa tento projekt vyhlási za strategickú investíciu pre Slovensko a bude vyhlásený za verejnoprospešnú stavbu. V každom prípade sa bude vyvlastňovať za trhovú cenu, podľa súdnoznaleckých posudkov.

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Priamo súvisiace články

Žilina, automobilka Kia 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.