Vyvlastňovanie sa v novom stavebnom zákone meniť nebude

11. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“ dostala oznam od ministerstva životného prostredia, v ktorom ministerstvo odmietlo akceptovať pripomienky verejnosti ku návrhu nového stavebného zákona.

Verejnosť sa mohla k návrhu vyjadriť v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa začalo zverejnením znenia návrhu na webových stránkach vlády 23. 12. 2002. Občianska iniciatíva 3. januára 2003 vyzvala verejnosť na verejné pripomienkovanie návrhu stavebného zákona.

Paragrafy o vyvlastnení sú totiž do návrhu ministerstva životného prostredia prebrané bez akejkoľvek zmeny zo súčasného stavebného zákona z roku 1976. Navrhovaná právna úprava umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastňovať majetok občanov bez primeranej náhrady. Prijatie zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie by prinieslo najmä neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb. Navrhovaný dátum účinnosti nového stavebného zákona je od 1. apríla 2003.

Občianska iniciatíva navrhuje upraviť v zákone ustanovenia o vyvlastnení tak, aby bolo zabezpečené, že fyzická alebo právnická osoba dostane pri vyvlastnení primeranú náhradu za vyvlastnený majetok. Primeranú náhradu za vyvlastnený majetok totiž garantuje nielen Ústava SR v čl. 20 ods. 4, ale aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je súčasťou právneho poriadku SR.

Ďalšou požiadavkou iniciatívy je, aby vyvlastňovacie konanie prebiehalo na súde a nie rozhodnutím orgánu obce, ako predpokladá návrh ministerstva životného prostredia.

Tretia pripomienka sa týka ustanovenia o vylúčení nájomcov bytov a nebytových priestorov zo stavebných konaní (navrhovaný § 47 ods. 2). Jeho prijatím by sa oproti súčasnosti obmedzila účasť časti verejnosti pri povoľovaní stavieb a mohlo by dôjsť ku potlačeniu ústavného práva občanov na priaznivé životné prostredie a ústavného práva občanov na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. Občianska iniciatíva navrhuje toto ustanovenie z návrhu vypustiť. V súčasnom zákone nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov vylúčení zo stavebných konaní.

Lehota na podávanie pripomienok zo strany verejnosti sa skončila 8. 1. 2003. V piatok 10. 1. 2003 poslala Janette Smažáková z ministerstva životného prostredia email dvom z trojice splnomocnencov občianskej iniciatívy - Richardovi D r u t a r o v s k é m u a Eve K o v á č e c h o v e j, v ktorom oznámila, že ministerstvo pripomienky občianskej iniciatívy neakceptuje. Znenie emailu je uvedené v prílohe tlačovej správy.

----- Original Message -----
From: Smazakova Janette <
smazakova.janette@enviro.gov.sk>
To: <d r u t a r o v s k y @ p o b o x . s k>
Cc: <k o v a c e c h o v a @ c h a n g e n e t . s k>
Sent: Friday, January 10, 2003 4:03 PM
Subject: Návrh stavého zákona
Vážený pán Ing. D r u t a r o v s k ý, v súvislosti s pripomienkami, ktoré ste uplatnili k návrhu zákona o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Vám oznamujeme, že Vaše pripomienky nemôžeme v súčasnosti akceptovať, nakoľko presahujú zámer tejto právnej úpravy a vyžadujú viac času pre odbornú diskusiu. V prípade, ak máte záujem prerokovať Vami uvedené pripomienky, pozývame Vás na rokovanie, ktoré sa uskutoční vzhľadom pre krátkosť času dňa 13.1.2003 o 13.00 hod. v budove Ministerstva životného prostredia SR (Odbor environmentálneho práva).

S pozdravom

Janette Smažáková (OEP)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.