Vyvlastňovanie sa v novom stavebnom zákone meniť nebude

11. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“ dostala oznam od ministerstva životného prostredia, v ktorom ministerstvo odmietlo akceptovať pripomienky verejnosti ku návrhu nového stavebného zákona.

Verejnosť sa mohla k návrhu vyjadriť v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa začalo zverejnením znenia návrhu na webových stránkach vlády 23. 12. 2002. Občianska iniciatíva 3. januára 2003 vyzvala verejnosť na verejné pripomienkovanie návrhu stavebného zákona.

Paragrafy o vyvlastnení sú totiž do návrhu ministerstva životného prostredia prebrané bez akejkoľvek zmeny zo súčasného stavebného zákona z roku 1976. Navrhovaná právna úprava umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastňovať majetok občanov bez primeranej náhrady. Prijatie zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie by prinieslo najmä neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb. Navrhovaný dátum účinnosti nového stavebného zákona je od 1. apríla 2003.

Občianska iniciatíva navrhuje upraviť v zákone ustanovenia o vyvlastnení tak, aby bolo zabezpečené, že fyzická alebo právnická osoba dostane pri vyvlastnení primeranú náhradu za vyvlastnený majetok. Primeranú náhradu za vyvlastnený majetok totiž garantuje nielen Ústava SR v čl. 20 ods. 4, ale aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je súčasťou právneho poriadku SR.

Ďalšou požiadavkou iniciatívy je, aby vyvlastňovacie konanie prebiehalo na súde a nie rozhodnutím orgánu obce, ako predpokladá návrh ministerstva životného prostredia.

Tretia pripomienka sa týka ustanovenia o vylúčení nájomcov bytov a nebytových priestorov zo stavebných konaní (navrhovaný § 47 ods. 2). Jeho prijatím by sa oproti súčasnosti obmedzila účasť časti verejnosti pri povoľovaní stavieb a mohlo by dôjsť ku potlačeniu ústavného práva občanov na priaznivé životné prostredie a ústavného práva občanov na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. Občianska iniciatíva navrhuje toto ustanovenie z návrhu vypustiť. V súčasnom zákone nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov vylúčení zo stavebných konaní.

Lehota na podávanie pripomienok zo strany verejnosti sa skončila 8. 1. 2003. V piatok 10. 1. 2003 poslala Janette Smažáková z ministerstva životného prostredia email dvom z trojice splnomocnencov občianskej iniciatívy - Richardovi D r u t a r o v s k é m u a Eve K o v á č e c h o v e j, v ktorom oznámila, že ministerstvo pripomienky občianskej iniciatívy neakceptuje. Znenie emailu je uvedené v prílohe tlačovej správy.

----- Original Message -----
From: Smazakova Janette <
smazakova.janette@enviro.gov.sk>
To: <d r u t a r o v s k y @ p o b o x . s k>
Cc: <k o v a c e c h o v a @ c h a n g e n e t . s k>
Sent: Friday, January 10, 2003 4:03 PM
Subject: Návrh stavého zákona
Vážený pán Ing. D r u t a r o v s k ý, v súvislosti s pripomienkami, ktoré ste uplatnili k návrhu zákona o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Vám oznamujeme, že Vaše pripomienky nemôžeme v súčasnosti akceptovať, nakoľko presahujú zámer tejto právnej úpravy a vyžadujú viac času pre odbornú diskusiu. V prípade, ak máte záujem prerokovať Vami uvedené pripomienky, pozývame Vás na rokovanie, ktoré sa uskutoční vzhľadom pre krátkosť času dňa 13.1.2003 o 13.00 hod. v budove Ministerstva životného prostredia SR (Odbor environmentálneho práva).

S pozdravom

Janette Smažáková (OEP)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...