Za aký veľký stavebný pozemok sa platí daň z nehnuteľností?

Musím platiť daň z nehnuteľností za celú parcelu, ktorú mám uvedenú v stavebnom povolení, hoci rozostavaný neskolaudovaný dom stojí iba na malej časti z nej?

 

Po vydaní stavebného povolenia bola stavebná parcela rozdelená na viacej menších parciel. Úradníčka na mestskom úrade tvrdí, že musím platiť daň za stavebný pozemok za všetky parcely. Ako je to?

26. 01. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Odpoveď na tieto otázky dáva § 6 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

§ 6 ods. 1

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

§ 6 ods. 3

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

§ 6 ods. 4

Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14.

Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

§ 6 ods. 5

Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

Záver

V uvedenom zákone je napísané, že sadzba za stavebný pozemok sa platí za parcely, ktoré sú napísané v stavebnom povolení.

Daň z nehnuteľností je úmerná veľkosti pozemku, teda rozlohy pozemku v štvorcových metroch.

Zákon sa dá to vyložiť tak, že ide o výmeru pozemkov napísaných v stavebnom povolení v čase, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Ak po vydaní stavebného povolenia dôjde ku zmene označenia parciel, ich rozdeleniu alebo zlúčeniu, až do správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia by to na výšku dane nemalo mať vplyv.

Výška dane z nehnuteľností za stavebné pozemky býva v praxi mnohonásobne vyššia, ako sadzba za iné druhy pozemkov.

Ako predísť zbytočnému plateniu dane za stavebný pozemok?

Je praktické na to myslieť pri úmysle stavať dom na parcele, ktorá je omnoho väčšia ako rozloha budúceho pôdorysu stavby - a ak sa to finančne oplatí, tak geometrickým plánom oddeliť časť pozemku, kde bude približne stáť budúci dom.

Keďže vyhotovenie geometrického plánu tiež niečo stojí, rovnako ako aj vklad do katastra, výhodnosť takéhoto kroku je dobré zvážiť podľa rozdielu dane za stavebný a za "nestavebný" pozemok (napr. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady a pod.).

Pre výpočet výhodnosti je vhodné dopredu odhadnúť aj predpokladanú dobu výstavby, lebo úspora sa prejaví za každý rok výstavby.

Spôsob určenia základu dane za pozemku a daňové sadzby určuje obecné (mestské) zastupiteľstvo každej obce (mesta) formou všeobecne záväzného nariadenia.

Ak má obec internetovú stránku, obyčajne na nej toto nariadenie nájdete. Volá sa nejako takto: "všeobecne záväzné nariadenie obce (mesta) XY o miestnych daniach".

Ak chcete mať istotu, je rozumné sa pred podaním daňového priznania ísť na obecný (mestský) úrad opýtať. Nezabudnite tiež, že pri zmene na liste vlastníctva ku 1. januáru je potrebné podať daňové priznanie. Termín je spravidla do 31. januára.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...