Za vyvlastnenie môže majiteľ žiadať vyššiu cenu

23. 02. 2000

Zdroj: Eva Pichlerová, Národná obroda

Vládou schválená koncepcia komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sleduje komplexné zabezpečenie podmienok pre novú právnu úpravu v územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zahŕňa aj štátny dohľad pri výstavbe, sankcie za protiprávne konania a iné nevyhnutné opatrenia.

Okrem iného prináša zásadné zmeny v oblasti vyvlastnenia, ktoré je v súčasnosti včlenené do stavebného zákona. Napríklad o vyvlastňovaní nebude rozhodovať len orgán štátnej správy, ale aj nezávislé súdy, ktoré môžu určiť aj vyššiu cenu za vyvlastnenú pôdu či inú nehnuteľnosť, ak o to vlastník požiada. Vyvlastnenie však podmieňujú aj iné legislatívne normy v pôsobnosti iných rezortov.

Koncepcia v časti územné a priestorové plánovanie rieši a určuje základné smery na vytvorenie vzájomne previazaných dokumentov, ktoré na príslušnej hierarchickej úrovni koordinujú sektorálne zámery, umožnia usmerňovať rozvoj územia s akceptovaním trvalo udržateľného rozvoja a koordináciu rôznych úrovní rozhodovania.

V časti stavebný poriadok je cieľom koncepcie vytvoriť sústavu vzájomne nadväzujúcich vecných a administratívnych noriem, ktorými sa koordinuje a usmerňuje príprava, povoľovanie, realizácia a užívanie stavieb s cieľom v každej fáze postupu zabezpečiť zvýšenie technickej kvality stavieb. V nadväznosti na to navrhuje princípy pre nové riešenia dozoru štátu v procese realizácie stavieb ako účinného nástroja zvýšenia stavebnej disciplíny.

Osobitný dôraz sa kladie na riešenia súvisiace s možnosťami zjednodušenia a zracionalizovania procedúr najmä v stavebnom konaní. Ten cieľ sa sleduje aj snahou o vytvorenie nového inštitútu autorizovaného znalca v rámci súkromnoprávnej sféry.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...