Začalo sa druhé stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako príslušný stavebný úrad, vydal 27. mája 2002 oznámenie o začatí stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu.

07. 06. 2002

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Foto: vyvlastnenie.sk

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako príslušný stavebný úrad, vydal 27. mája 2002 oznámenie o začatí stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu v úseku 0,000 - 0,379 km.

V oznámení sa ďalej uvádza, že stavebné konanie sa začalo na žiadosť stavebníka, ktorým je Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice. Stavebník o vydanie stavebného povolenia požiadal 18. apríla 2002 a svoju žiadosť doplnil 20. mája 2002. Ide o tri stavebné objekty:

  • cestná komunikácia v km 0,000 - 0,379,
  • tzv. skľudnená komunikácia,
  • protihlukové steny v km 0,000 - 0,379.

Odbor dopravy tiež oznámil, že upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konanie, čo odôvodnil tým, že sú mu dobre známe pomery na stanovisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. Účastníci môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 11. júla 2002.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a nebolo zaslané žiadnemu z občanov. Pod oznámením je meno Ing. Jaroslava Greguša, vedúceho odboru.

História

V súčasnosti ide už o stavebné konanie druhé v poradí, ktoré sa týka úseku stavby na ulici Pod Kalváriou. Prvýkrát pre tento úsek požiadala Slovenská správa ciest o vydanie stavebného povolenia 8. marca 2001. Krajský úrad vtedy začiatok stavebného konania oznámil aspoň niektorým občanom. Tým naviac dotknutým na pravej strane ulice oznámenie nedoručil. Dňa 29. mája 2001 sa konalo ústne konanie, kde sa prišli vyjadriť aj občania a namietali množstvo nedostatkov a zo strany Slovenskej správy ciest právne neusporiadaných záležitostí.

Stavebné povolenie bolo aj napriek tomu 29. júna 2001 vydané. Občania sa odvolali a ministerstvo dopravy, ako nadriadený orgán, vydané stavebné povolenie 16. októbra 2001 zrušilo pre porušenie šestnástich ustanovení právnych predpisov. Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení stanovilo množstvo podmienok, ktoré musia byť splnené pred vydaním nového rozhodnutia. Ministerstvo spis vrátilo späť na krajský úrad, ktorý stavebné konanie zastavil.

Toľko porušení zákona zo strany vedúceho odboru viedlo občanov k podaniu petície prednostovi Krajského úradu v Prešove, Jozefovi Polačkovi. Petíciu podporilo 854 občanov a žiadali v nej odvolanie vedúceho odboru Jaroslava Greguša. Prednosta krajského úradu na petíciu v zákonnej lehote nezareagoval. Až po medializácii krajský úrad na petíciu zareagoval formálnou odpoveďou, a síce že nebolo zistené nič, čo by mohlo byť dôvodom na odvolanie vedúceho odboru.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...