Zmenili územné rozhodnutie k diaľnici D1 Fričovce - Prešov

Prešov - Slovenská spáva ciest (SSC) Bratislava vlani v novembri podala na odbor životného prostredia na Okresnom úrade (OÚ) v Prešove žiadosť o zmenu územného rozhodnutia. Išlo o umiestnenie líniovej stavby Diaľnica D1 Fričovce Prešov, západ II. etapa. Územné rozhodnutie k nej vydal OÚ vlani v apríli a stavba bola umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach obcí Bertotovce, Chminianska Nová Ves, Svinia, Kojatice, Župčany, Malý Šariš a Prešov. K nim však navrhovateľ, teda SSC, v čase územného konania nemala vlastnícky vzťah.

"Požadovaná zmena sa týkala zriadenia dočasnej diaľničnej križovatky Svinia s napojením na štátnu cestu I/18 a zriadenia poľnej cesty s prístupom k čistiarni odpadových vôd (ČOV) Chminianska Nová Ves a na pozemky za diaľnicou spolu s vynútenými investíciami charakteru prekládok verejných rozvodov inžinierskych sietí," upresnil vedúci odboru životného prostredia (OŽP) na OÚ Ing. Marián Harčarík.

Požadované zmeny zrejme súvisia s plánovanou urbanistickou štúdiou v obci Svinia, ktorá uvažuje o výstavbe novej rómskej osady v lokalite Borový kút.

OŽP na OÚ oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom a dotknutým organizáciám a v januári tohto roku vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Keďže sa jednalo o líniovú stavbu s množstvom účastníkov a naviac, nie všetci majitelia pozemkov boli známi, stavebný úrad vyhlásil začatie konania verejnou vyhláškou.

Vtedy sa znova rozvírila diskusia a vlna nesúhlasu časti dotknutých vlastníkov pôdy spred 1,5 roka. Aj vtedy nesúhlasili s trasovaním a napriek tomu OÚ vydal územné rozhodnutie. V čase pripomienkovania vzniesol námietku v mene občanov obce Malý Šariš starosta Imrich Semančík. Všetci dotknutí vlastníci pozemkov žiadali odsun trasy budúcej diaľnice D1 od intravilánu obce Malý Šariš do maximálnej možnej vzdialenosti v kilometroch 95-97, čím by sa podstatne znížili negatívne účinky na životné prostredie v obývanej lokalite obce.

"Navrhnutá trasa je v rozpore so schválenou koncepciou riešenia územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN-VÚC Prešovského kraja, ktorá navrhuje vedenie trasy diaľnice mimo intravilán obce Malý Šariš," uviedol starosta na podporu pripomienok občanov.

Následnú petíciu podporilo aj obecné zastupiteľstvo. Pri januárovom rokovaní o zmene rozhodnutia sa situácia zopakovala.

O vysvetlenie k týmto faktom sme požiadali kompetentných na OŽP OÚ. Podľa slov M. Harčaríka, SSC ich požiadala o zmenu územného rozhodnutia len v tom, aby sa doň zapracovalo dočasné napojenie diaľnice D1 na štátnu cestu I/18 v katastrálnom území Svinia a zriadenia poľnej cesty s prístupom k ČOV Chminianska Nová Ves.

"Zmena sa teda netýkala smerového a výškového vedenia trasy diaľnice D1 v zmysle vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby. Slovenská správa ciest preto neakceptovala námietky, ktoré sa týkali nového vedenia trasy diaľnice D1," vysvetlil a poznamenal, že koridor diaľnice D1 v katastrálnom území Malého Šariša nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou.

Zaktivizovaní občania sa však rozhodnutiu nepodrobili mlčky. Podali námietku na OŽP na Krajskom úrade v Prešove. Ten preskúmal rozhodnutie o umiestnení stavby zo strany OÚ i námietky občanov Malého Šariša, ale nenašiel rozpor a preto postup OÚ potvrdil. Pri terajšom rokovaní o zmene občania dúfali, že úradníci vyhovejú ich požiadavke, ale nestalo sa tak.

Navrhovateľovi, teda SSC, OŽP OÚ vyhovel a nahradil pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby o doplnok.

"Rozhodnutie nám doručili uplynulý týždeň. Občania sa v zákonnej lehote znova odvolajú. Opäť budú žiadať, aby sa trasovanie diaľnice v rámci technických možností posunulo aspoň o 100 metrov od intravilánu. Obec podporí ich snaženie, ale je otázne, ako sa zachová odvolací orgán," povedal nám včera starosta I. Semančík.

K stavebnému konaniu, ktoré už bude v réžii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, bude teda predložené územné rozhodnutie v tomto znení: Diaľnica D1 Fričovce Prešov, západ II. etapa, 2. časť Svinia - Prešov západ. Dokumentáciu však musí v rámci podmienkovej časti navrhovateľ dopracovať a vysporiadať majetkovo-právne vzťahy.

Občan sa znova dostáva do úlohy štatistu, aj keď sa už naučil bojovať za svoje práva, súčasná legislatíva má pevne stanovené pravidlá. Tie však nie vždy zohľadňujú záujem občana. Odpoveďou na protesty býva spravidla vyvlastnenie majetku vo verejnom záujme a za cenu, ktorú stanovuje "bradatá" vyhláška.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...