Čo je to vyvlastnenie?

V zozname článkov sa dozviete podrobnosti o téme vyvlastňovania. Ako prebieha vyvlastňovanie, ako je vyvlastňovanie právne upravené, aká je prax.

Vyvlastnenie "strategických pozemkov" v kontexte Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Domnievame sa, že návrh zákona obsahuje viaceré problematické ustanovenia, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na niektoré ustanovenia si dovolíme...

30. 11. 2007 | čítať ďalej...

História vyvlastňovania

Pri vlastníctve pozemkov neprichádza do úvahy absolútny zánik vlastníctva. Vlastníctvo k pozemku zaniká tým spôsobom, že ho nadobudne niekto iný a to buď z vôle vlastníka tým, že ho prevedie na inú osobu, alebo proti vôli...

10. 10. 2007 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie nehnuteľnosti na stavbu, ku ktorej nikdy nedošlo

Podnet podal podávateľ, ktorý žiadal o preskúmanie správnosti a predovšetkým ústavnosti postupu a činnosti mesta konajúceho ako stavebný úrad a právny nástupca okresného úradu, odbor životného prostredia, vo veci vyvlastnenia...

05. 10. 2007 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie: Ako sa môže brániť občan

Ako sme už spomínali, vyvlastnenie povoľuje aj ústava a stavebný zákon, takže v boji proti štátu a „verejnému záujmu“ ťahá občan v prevažnej väčšine prípadov za kratší koniec. Niektoré precedensy však ukazujú, že si aj...

04. 10. 2007 | čítať ďalej...

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza

Vymedzenie a definícia vlastníckeho práva v medzinárodnoprávnych a ústavných dokumentoch

Vlastnícke právo a právo vlastniť majetok bolo v moderných dejinách proklamované ako základné prirodzené ľudské právo v čl. 17 Deklarácie...

09. 09. 2005 | čítať ďalej...

Firmy podnikajú na úkor majiteľov pozemkov

Štát predal energetické podniky, ale nemyslel na vlastníkov pôdy, ktorí sa cítia poškodení.

27. 05. 2005 | čítať ďalej...

Odškodnenie za plynové potrubie v pozemku

V mojom pozemku  je plynové potrubie. Realitná kencelária ponúka za pozemok v ochrannom pásme podstatne nižšiu kúpnu cenu. Pozemok sa nedá využiť na výstavbu, čím mi vzniká ujma. Plynárne ma nechcú dobrovoľne...

29. 04. 2005 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady

Radí právnik JUDr. Jozef Griščik.

16. 04. 2005 | čítať ďalej...

Za akých podmienok môže obec vyvlastniť súkromný pozemok?

Na otázku sa dá odpovedať v dvoch rovinách. Bez poznania hlbších súvislostí a podrobností možno odpovedať iba rámcovo.

21. 02. 2005 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie je najväčší zásah do vlastníckych práv, napriek tomu zákony nie sú jednoznačné

Problémom je určenie toho, čo sa považuje za verejný záujem. Vyrieši to pripravovaná novela stavebného zákona.

02. 07. 2004 | čítať ďalej...

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť

Vyvlastňovanie na Slovensku prežíva v roku 2004 svoju renesanciu ako jeden z nástrojov zmeny vlastníckych práv. Každoročne takto príde o majetok nejeden občan. Proces vyvlastňovania je pre vlastníka spojený s mnohými...

07. 06. 2004 | čítať ďalej...

Slobodne vnútené vyvlastňovanie

Fungovanie slobodnej spoločnosti je založené na existencii súkromného vlastníctva a výmenných vzťahov, pričom prvé podmieňuje druhé. Slobodná výmena je základom rastu blahobytu, bohatstva a uspokojenia potrieb obyvateľov. V...

28. 05. 2004 | čítať ďalej...

Vyvlastňuje sa na celom svete, otázka je ako

Bratislava - Ak by automobilka Hyundai/Kia stavala svoj závod v Maďarsku, o pozemkoch by sa musela dohodovať s vlastníkmi priamo ona bez sprostredkovania samosprávnym či štátnym orgánom. Na Slovensku s majiteľmi pôdy v Tepličke...

13. 04. 2004 | čítať ďalej...

Katalóg rozpočtových ukazovateľov stavieb

Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb v SR. Prehľad katalógov rozpočtových ukazovateľov stavieb

používaných v SR. Nový katalóg rozpočtových ukazovateľov pre určenie východiskovej hodnoty stavieb STU v...

24. 01. 2004 | čítať ďalej...

Kedy sa oplatí nechať sa vyvlastniť?

V januári 2003 som dostala rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov, lebo som nepodpísala kúpnu zmluvu. Nakoľko išlo o líniovú verejnoprospešnú stavbu, v prípade neuzavretia zmluvy Slovenská správa ciest (v zastúpení: SSC - Investorský...

29. 01. 2003 | čítať ďalej...

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku?

Je chybou sa domnievať, že vyvlastňovanie patrí do minulosti. Vyvlastňuje sa aj v súčasnosti a každoročne takto príde o majetok nejeden občan. Článok mapuje súčasnú situáciu v oblasti vyvlastňovania na Slovensku.

05. 01. 2003 | čítať ďalej...

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike?

Právny systém v Českej republike vychádza z rovnakých základov ako u nás. Za desať rokov od rozpadu federácie pravdaže došlo k viacerým podstatným odchýlkam. Hoci vyvlastnenie stavieb upravuje v oboch štátoch stavebný zákon č....

25. 02. 2002 | čítať ďalej...

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok?

Napriek tomu, že žijeme v roku 2000, je v právnom poriadku Slovenskej republiky zahrnutá aj možnosť vyvlastnenia majetku občana, ak si to vyžaduje verejný záujem. Štát má možnosť prostredníctvom úradov štátnej správy (okresné...

28. 10. 2000 | čítať ďalej...

Primeranú náhradu určuje súd a nie znalec

Aplikácia ustanovenia o primeranej náhrade v praxi súdov nebola jednotná a rozdielny výklad k nemu mali aj senáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

25. 10. 2000 | čítať ďalej...

Podľa vlády je stavebný zákon v rozpore s Ústavou

Z prednovembrového obdobia pochádza nemálo zákonov, ktoré sú účinné dodnes. Jedným z nich je Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1976. Zákon so...

07. 07. 2000 | čítať ďalej...

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

Vyvlastnením rozumieme záujem o dosiahnutie prechodu, prípadne obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám.

05. 06. 2000 | čítať ďalej...

Za vyvlastnenie môže majiteľ žiadať vyššiu cenu

Vládou schválená koncepcia komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sleduje komplexné zabezpečenie podmienok pre novú právnu úpravu v územnom plánovaní a...

23. 02. 2000 | čítať ďalej...

<

1

2

Úradné dokumenty
I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...